Predchádzajúca kapitola

7. kapitola

Boží sluhovia budú uchránení

1 Potom som videl štyroch anjelov stáť na štyroch rohoch zeme. Držali štvoro zemských vetrov, aby neviali ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom.
2 Od východu slnka som videl vystupovať iného anjela, ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru: 3 "Neškoďte zemi ani moru, ani stromom, dokiaľ nepoznačíme pečaťou na čelách služobníkov nášho Boha!" 4 A počul som počet poznačených pečaťou: stoštyridsaťštyritisíc zo všetkých kmeňov synov Izraela. 5 Z Júdovho kmeňa dvanásťtisíc pečaťou poznačených, z Rubenovho kmeňa dvanásťtisíc, z Gadovho kmeňa dvanásťtisíc, 6 z Ašerovho kmeňa dvanásťtisíc, z Neftaliho kmeňa dvanásťtisíc, z Manassesovho kmeňa dvanásťtisíc, 7 zo Simeonovho kmeňa dvanásťtisíc, z Léviho kmeňa dvanásťtisíc, z Isacharovho kmeňa dvanásťtisíc, 8 zo Zabulonovho kmeňa dvanásťtisíc, z Jozefovho kmeňa dvanásťtisíc, z Benjamínovho kmeňa dvanásťtisíc pečaťou poznačených.

Triumf vyvolených v nebi

9 Potom, hľa, uvidel som veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, plemien, kmeňov a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy
10 a mohutným hlasom volali: "Spása nášmu Bohu sediacemu na tróne a Baránkovi!" 11 Všetci anjeli, prítomní okolo trónu, starcov a štyroch Živých, padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu 12 a volali: "Amen. Dobrorečenie a sláva, múdrosť, vďaka, česť, moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen." 13 Tu prehovoril jeden zo starcov a opýtal sa ma: "Či vieš, kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?" 14 Odpovedal som: "Pán môj, ty to vieš." A on mi povedal: "To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a vybielili ich v krvi Baránka. 15 Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu posluhujú v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, postaví nad nimi svoj stan. 16 Už nebudú trpieť hladom ani smädom, nebude na nich dorážať ani slnko, ani horúci vietor. 17 Lebo Baránok, ktorý je v strede trónu, bude ich pastierom a privedie ich k prameňom vôd života. A Boh im zotrie z očí každú slzu."