Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

Nabuchodonozor a Arfaxad

1 V dvanástom roku kráľovstva Nabuchodonozora, ktorý panoval nad Asýrčanmi zo svojho hlavného mesta Ninive, Arfaxad panoval nad Médmi z Ekbatan.
2 On vybudoval okolo Ekbatan hradby z kresaných kameňov, široké tri lakte a dlhé šesť lakťov, takže hradby boli vysoké sedemdesiat lakťov a široké päťdesiat lakťov. 3 Pri bránach mesta postavil veže sto lakťov vysoké a šesťdesiat lakťov široké, 4 brány urobil tak, že sa vypínali do výšky sedemdesiat lakťov a boli široké štyridsať lakťov, aby nimi jeho vojsko mohlo vyraziť v plnej sile a jeho pešiaci vypochodovať v šíku. 5 V tých časoch kráľ Nabuchodonozor viedol vojnu proti kráľovi Arfaxadovi na veľkej rovine na území Ragau. 6 Proti Nabuchodonozorovi sa postavili všetci obyvatelia hôrd a všetci, ktorí bývali okolo riek Eufrat, Tigris a Hydaspes, a na rovine kráľ Elamu Arioch. Tak sa mnoho kmeňov zhromaždilo na pomoc synom Cheleud. 7 Vtedy Nabuchodonozor, kráľ Asýrie, vyslal posolstvo obyvateľom Perzie a všetkým, čo bývali na západe: obyvateľom Cilície a Damasku, Libanonu a Antilibanonu, všetkým, čo bývali na pobreží mora, 8 ľuďom na Karmeli, v Galaáde, v Hornej Galilei a na veľkej Ezdrelonskej rovine, 9 všetkým, čo bývali v Samárii a jej mestách, na západe od Jordánu až po Jeruzalem, Batane, Chelus a Kadeš, až po rieku Egypta, Tafnes, Ramses a celý kraj Gošen, 10 až po Tanis a Memfis a všetkým obyvateľom Egypta až po hranice Etiópie. 11 Ale obyvatelia týchto krajín pohrdli posolstvom Nabuchodonozora, kráľa Asýrie, a nepridali sa k nemu do vojny. Nebáli sa ho, lebo sa im zdal osamotený. Preto vrátili poslov späť s pohŕdaním a naprázdno. 12 Nabuchodonozor sa veľmi rozhneval na všetky tieto krajiny a zaprisahal sa na svoj trón a na svoje kráľovstvo, že sa vypomstí na územiach Cilície, Damasku a Sýrie a že ich spustoší mečom spolu s Moabcami, Ammoncami, s obyvateľmi Judey a Egypta až po hranice dvoch morí.

Vojna proti Arfaxadovi

13 So svojím vlastným vojskom viedol bitku s kráľom Arfaxadom v sedemnástom roku svojej vlády, porazil ho v bitke, zničil celé jeho vojsko, jazdectvo, vozy a všetko.
14 Obsadil jeho mestá a dorazil až do Ekbatan, vydobyl ich veže, vyplienil námestia a ich nádheru zmenil na potupu. 15 Arfaxada chytil v horách Ragau, prerazil ho svojimi oštepmi a celkom ho zničil. 16 Potom sa vrátil do Ninive on a jeho spojené vojská s ohromným množstvom vojakov. Tam odpočívali a hodovali, on i jeho vojsko, stodvadsať dní.