Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

1. kapitola

Nabuchodonozor a Arfaxad

1 V dvanástom roku kráľovstva Nabuchodonozora, ktorý panoval nad Asýrčanmi zo svojho hlavného mesta Ninive, Arfaxad panoval nad Médmi z Ekbatan.
2 On vybudoval okolo Ekbatan hradby z kresaných kameňov, široké tri lakte a dlhé šesť lakťov, takže hradby boli vysoké sedemdesiat lakťov a široké päťdesiat lakťov. 3 Pri bránach mesta postavil veže sto lakťov vysoké a šesťdesiat lakťov široké, 4 brány urobil tak, že sa vypínali do výšky sedemdesiat lakťov a boli široké štyridsať lakťov, aby nimi jeho vojsko mohlo vyraziť v plnej sile a jeho pešiaci vypochodovať v šíku. 5 V tých časoch kráľ Nabuchodonozor viedol vojnu proti kráľovi Arfaxadovi na veľkej rovine na území Ragau. 6 Proti Nabuchodonozorovi sa postavili všetci obyvatelia hôrd a všetci, ktorí bývali okolo riek Eufrat, Tigris a Hydaspes, a na rovine kráľ Elamu Arioch. Tak sa mnoho kmeňov zhromaždilo na pomoc synom Cheleud. 7 Vtedy Nabuchodonozor, kráľ Asýrie, vyslal posolstvo obyvateľom Perzie a všetkým, čo bývali na západe: obyvateľom Cilície a Damasku, Libanonu a Antilibanonu, všetkým, čo bývali na pobreží mora, 8 ľuďom na Karmeli, v Galaáde, v Hornej Galilei a na veľkej Ezdrelonskej rovine, 9 všetkým, čo bývali v Samárii a jej mestách, na západe od Jordánu až po Jeruzalem, Batane, Chelus a Kadeš, až po rieku Egypta, Tafnes, Ramses a celý kraj Gošen, 10 až po Tanis a Memfis a všetkým obyvateľom Egypta až po hranice Etiópie. 11 Ale obyvatelia týchto krajín pohrdli posolstvom Nabuchodonozora, kráľa Asýrie, a nepridali sa k nemu do vojny. Nebáli sa ho, lebo sa im zdal osamotený. Preto vrátili poslov späť s pohŕdaním a naprázdno. 12 Nabuchodonozor sa veľmi rozhneval na všetky tieto krajiny a zaprisahal sa na svoj trón a na svoje kráľovstvo, že sa vypomstí na územiach Cilície, Damasku a Sýrie a že ich spustoší mečom spolu s Moabcami, Ammoncami, s obyvateľmi Judey a Egypta až po hranice dvoch morí.

Vojna proti Arfaxadovi

13 So svojím vlastným vojskom viedol bitku s kráľom Arfaxadom v sedemnástom roku svojej vlády, porazil ho v bitke, zničil celé jeho vojsko, jazdectvo, vozy a všetko.
14 Obsadil jeho mestá a dorazil až do Ekbatan, vydobyl ich veže, vyplienil námestia a ich nádheru zmenil na potupu. 15 Arfaxada chytil v horách Ragau, prerazil ho svojimi oštepmi a celkom ho zničil. 16 Potom sa vrátil do Ninive on a jeho spojené vojská s ohromným množstvom vojakov. Tam odpočívali a hodovali, on i jeho vojsko, stodvadsať dní.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk