Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Nabuchodonozor a Arfaxad

1 V dvanástom roku kráľovstva Nabuchodonozora, ktorý panoval nad Asýrčanmi zo svojho hlavného mesta Ninive, Arfaxad panoval nad Médmi z Ekbatan.
2 On vybudoval okolo Ekbatan hradby z kresaných kameňov, široké tri lakte a dlhé šesť lakťov, takže hradby boli vysoké sedemdesiat lakťov a široké päťdesiat lakťov. 3 Pri bránach mesta postavil veže sto lakťov vysoké a šesťdesiat lakťov široké, 4 brány urobil tak, že sa vypínali do výšky sedemdesiat lakťov a boli široké štyridsať lakťov, aby nimi jeho vojsko mohlo vyraziť v plnej sile a jeho pešiaci vypochodovať v šíku. 5 V tých časoch kráľ Nabuchodonozor viedol vojnu proti kráľovi Arfaxadovi na veľkej rovine na území Ragau. 6 Proti Nabuchodonozorovi sa postavili všetci obyvatelia hôrd a všetci, ktorí bývali okolo riek Eufrat, Tigris a Hydaspes, a na rovine kráľ Elamu Arioch. Tak sa mnoho kmeňov zhromaždilo na pomoc synom Cheleud. 7 Vtedy Nabuchodonozor, kráľ Asýrie, vyslal posolstvo obyvateľom Perzie a všetkým, čo bývali na západe: obyvateľom Cilície a Damasku, Libanonu a Antilibanonu, všetkým, čo bývali na pobreží mora, 8 ľuďom na Karmeli, v Galaáde, v Hornej Galilei a na veľkej Ezdrelonskej rovine, 9 všetkým, čo bývali v Samárii a jej mestách, na západe od Jordánu až po Jeruzalem, Batane, Chelus a Kadeš, až po rieku Egypta, Tafnes, Ramses a celý kraj Gošen, 10 až po Tanis a Memfis a všetkým obyvateľom Egypta až po hranice Etiópie. 11 Ale obyvatelia týchto krajín pohrdli posolstvom Nabuchodonozora, kráľa Asýrie, a nepridali sa k nemu do vojny. Nebáli sa ho, lebo sa im zdal osamotený. Preto vrátili poslov späť s pohŕdaním a naprázdno. 12 Nabuchodonozor sa veľmi rozhneval na všetky tieto krajiny a zaprisahal sa na svoj trón a na svoje kráľovstvo, že sa vypomstí na územiach Cilície, Damasku a Sýrie a že ich spustoší mečom spolu s Moabcami, Ammoncami, s obyvateľmi Judey a Egypta až po hranice dvoch morí.

Vojna proti Arfaxadovi

13 So svojím vlastným vojskom viedol bitku s kráľom Arfaxadom v sedemnástom roku svojej vlády, porazil ho v bitke, zničil celé jeho vojsko, jazdectvo, vozy a všetko.
14 Obsadil jeho mestá a dorazil až do Ekbatan, vydobyl ich veže, vyplienil námestia a ich nádheru zmenil na potupu. 15 Arfaxada chytil v horách Ragau, prerazil ho svojimi oštepmi a celkom ho zničil. 16 Potom sa vrátil do Ninive on a jeho spojené vojská s ohromným množstvom vojakov. Tam odpočívali a hodovali, on i jeho vojsko, stodvadsať dní.