1. kapitola

Adresa

1 Pavol, Silván a Timotej solúnskej cirkvi, ktorá je v Bohu Otcovi a v Pánu Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj!

Vďakyvzdanie a pochvala

2 Ustavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých, keď si na vás spomíname bez prestania vo svojich modlitbách.
3 Pred naším Bohom a Otcom si spomíname, aká je vaša viera činorodá, láska obetavá a nádej vytrvalá vďaka nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi. 4 Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vyvolení. 5 Lebo naše evanjelium sa nerozšírilo medzi vami iba slovami, ale aj mocou a Svätým Duchom a v celej plnosti. Veď dobre viete, ako sme sa správali medzi vami vo vašej službe. 6 A vy ste začali napodobňovať nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou Svätého Ducha prijímali slovo, 7 takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónsku a v Achájsku. 8 Lebo od vás sa Pánovo slovo rozšírilo nielen po Macedónsku a Achájsku, ale vaša viera v Boha došla na každé miesto, takže už nemusíme nič hovoriť. 9 Veď oni sami rozprávajú o nás, ako sme k vám prišli a ako ste sa od modiel obrátili k Bohu, aby ste slúžili Bohu živému a pravému 10 a očakávali z neba jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás zachraňuje od budúceho hnevu.