Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

1. kapitola

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi na Sinajskej púšti v Stane Stretávania prvého dňa druhého mesiaca druhého roku po odchode z Egyptskej krajiny. Povedal: 2 "Spočítajte celú pospolitosť Izraelcov podľa rodov a rodín, počítajúc mená všetkých mužského rodu, hlavu za hlavou, 3 od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných v Izraeli. Ty a Áron urobíte ich zoznam podľa príslušných vojov. 4 Z každého kmeňa vám bude pomáhať jeden muž, hlava rodiny."

Muži poverení sčítaním

5 "Toto sú mená mužov, ktorí vám budú pomáhať: Za Rubena Elicur, syn Šedeurov.
6 Za Simeona Šelumiel, syn Curišaddajov. 7 Za Júdu Nachšon, syn Amminadabov. 8 Za Isachara Netaneel, syn Cuarov. 9 Za Zabulona Eliab, syn Chelonov. 10 Za Jozefových synov: za Efraima Elišama, syn Ammihudov; za Manassesa Gamliel, syn Pedacurov. 11 Za Benjamína Abidan, syn Gideoniho. 12 Za Dana Achiezer, syn Ammišaddajov. 13 Za Ašera Pagiel, syn Okranov. 14 Za Gada Eljasaf, syn Reuelov. 15 Za Neftaliho Achira, syn Enanov." 16 Títo muži boli vážení v pospolitosti, boli kniežatami svojich otcovských kmeňov, náčelníkmi tisícov Izraela. 17 Mojžiš a Áron si pribrali týchto mužov, ktorí boli menovite označení, 18 a zhromaždili celú pospolitosť prvého dňa druhého mesiaca. Izraelci dávali zapísať svoje príbuzenstvo podľa rodov a rodín, zaznamenali mená mužov od dvadsaťročných vyššie, hlavu za hlavou. 19 Ako Jahve prikázal, tak ich Mojžiš na Sinajskej púšti spočítal.

Sčítanie

20 Zo synov Rubena, Izraelovho prvorodeného, spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných.
21 Spočítaných z Rubenovho kmeňa bolo štyridsaťšesťtisíc päťsto. 22 Zo synov Simeona spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 23 Spočítaných zo Simeonovho kmeňa bolo päťdesiatdeväťtisíc tristo. 24 Zo synov Gada spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 25 Spočítaných z Gadovho kmeňa bolo štyridsaťpäťtisíc šesťstopäťdesiat. 26 Zo synov Júdu spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 27 Spočítaných z Júdovho kmeňa bolo sedemdesiatštyritisíc šesťsto. 28 Zo synov Isachara spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 29 Spočítaných z Isacharovho kmeňa bolo päťdesiatštyritisíc štyristo. 30 Zo synov Zabulona spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 31 Spočítaných zo Zabulonovho kmeňa bolo päťdesiatsedemtisíc štyristo. 32 Zo synov Jozefa: zo synov Efraima spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 33 Spočítaných z Efraimovho kmeňa bolo štyridsaťtisíc päťsto. 34 Zo synov Manassesa spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 35 Spočítaných z Manassesovho kmeňa bolo tridsaťdvatisíc dvesto. 36 Zo synov Benjamína spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 37 Spočítaných z Benjamínovho kmeňa bolo tridsaťpäťtisíc štyristo. 38 Zo synov Dana spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 39 Spočítaných z Danovho kmeňa bolo šesťdesiatdvatisíc sedemsto. 40 Zo synov Ašera spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 41 Spočítaných z Ašerovho kmeňa bolo štyridsaťjedentisíc päťsto. 42 Zo synov Neftaliho spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 43 Spočítaných z Neftaliho kmeňa bolo päťdesiattritisíc štyristo. 44 To boli tí, ktorých spočítal Mojžiš, Áron a kniežatá Izraela, ktorých bolo dvanásť, jeden za každý kmeň. 45 Všetci Izraelci od dvadsať rokov a vyššie, všetci bojaschopní z Izraela, boli spočítaní podľa rodín. 46 Všetkých spočítaných bolo šesťstotritisíc päťstopäťdesiat. 47 Ale Leviti, ani ich otcovský kmeň, neboli započítaní medzi nich.

Povinnosti Levitov

48 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
49 "Léviho kmeň nespisuj a nezapočítaj ho medzi Izraelcov. 50 Ale ty sám zapíš Levitov na službu Príbytku Svedectva, všetkého jeho zariadenia a všetkého, čo k nemu patrí. Oni budú nosiť Príbytok a všetko jeho zariadenie, budú mať pri ňom službu a budú táboriť okolo Príbytku. 51 Keď sa bude Príbytok premiestňovať, Leviti ho rozoberú a keď sa Príbytok zastaví, Leviti ho postavia. Každý nepovolaný, kto sa k nemu priblíži, bude vydaný na smrť. 52 Izraelci budú táboriť každý vo svojom tábore pod vlastnou zástavou, podľa svojich vojov. 53 A Leviti budú táboriť okolo Príbytku Svedectva. Tak nevzplanie Boží hnev proti celej izraelskej pospolitosti. Leviti budú vykonávať službu pri Príbytku Svedectva." 54 Izraelci urobili presne tak, ako Jahve prikázal Mojžišovi. Tak urobili.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk