Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36

  Záložky

  1 Jahve prehovoril k Mojžišovi na Sinajskej púšti v Stane Stretávania prvého dňa druhého mesiaca druhého roku po odchode z Egyptskej krajiny. Povedal: 2 "Spočítajte celú pospolitosť Izraelcov podľa rodov a rodín, počítajúc mená všetkých mužského rodu, hlavu za hlavou, 3 od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných v Izraeli. Ty a Áron urobíte ich zoznam podľa príslušných vojov. 4 Z každého kmeňa vám bude pomáhať jeden muž, hlava rodiny."

  Muži poverení sčítaním

  5 "Toto sú mená mužov, ktorí vám budú pomáhať: Za Rubena Elicur, syn Šedeurov. 6 Za Simeona Šelumiel, syn Curišaddajov. 7 Za Júdu Nachšon, syn Amminadabov. 8 Za Isachara Netaneel, syn Cuarov. 9 Za Zabulona Eliab, syn Chelonov. 10 Za Jozefových synov: za Efraima Elišama, syn Ammihudov; za Manassesa Gamliel, syn Pedacurov. 11 Za Benjamína Abidan, syn Gideoniho. 12 Za Dana Achiezer, syn Ammišaddajov. 13 Za Ašera Pagiel, syn Okranov. 14 Za Gada Eljasaf, syn Reuelov. 15 Za Neftaliho Achira, syn Enanov." 16 Títo muži boli vážení v pospolitosti, boli kniežatami svojich otcovských kmeňov, náčelníkmi tisícov Izraela. 17 Mojžiš a Áron si pribrali týchto mužov, ktorí boli menovite označení, 18 a zhromaždili celú pospolitosť prvého dňa druhého mesiaca. Izraelci dávali zapísať svoje príbuzenstvo podľa rodov a rodín, zaznamenali mená mužov od dvadsaťročných vyššie, hlavu za hlavou. 19 Ako Jahve prikázal, tak ich Mojžiš na Sinajskej púšti spočítal.

  Sčítanie

  20 Zo synov Rubena, Izraelovho prvorodeného, spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 21 Spočítaných z Rubenovho kmeňa bolo štyridsaťšesťtisíc päťsto. 22 Zo synov Simeona spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 23 Spočítaných zo Simeonovho kmeňa bolo päťdesiatdeväťtisíc tristo. 24 Zo synov Gada spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 25 Spočítaných z Gadovho kmeňa bolo štyridsaťpäťtisíc šesťstopäťdesiat. 26 Zo synov Júdu spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 27 Spočítaných z Júdovho kmeňa bolo sedemdesiatštyritisíc šesťsto. 28 Zo synov Isachara spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 29 Spočítaných z Isacharovho kmeňa bolo päťdesiatštyritisíc štyristo. 30 Zo synov Zabulona spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 31 Spočítaných zo Zabulonovho kmeňa bolo päťdesiatsedemtisíc štyristo. 32 Zo synov Jozefa: zo synov Efraima spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 33 Spočítaných z Efraimovho kmeňa bolo štyridsaťtisíc päťsto. 34 Zo synov Manassesa spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 35 Spočítaných z Manassesovho kmeňa bolo tridsaťdvatisíc dvesto. 36 Zo synov Benjamína spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 37 Spočítaných z Benjamínovho kmeňa bolo tridsaťpäťtisíc štyristo. 38 Zo synov Dana spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 39 Spočítaných z Danovho kmeňa bolo šesťdesiatdvatisíc sedemsto. 40 Zo synov Ašera spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 41 Spočítaných z Ašerovho kmeňa bolo štyridsaťjedentisíc päťsto. 42 Zo synov Neftaliho spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 43 Spočítaných z Neftaliho kmeňa bolo päťdesiattritisíc štyristo. 44 To boli tí, ktorých spočítal Mojžiš, Áron a kniežatá Izraela, ktorých bolo dvanásť, jeden za každý kmeň. 45 Všetci Izraelci od dvadsať rokov a vyššie, všetci bojaschopní z Izraela, boli spočítaní podľa rodín. 46 Všetkých spočítaných bolo šesťstotritisíc päťstopäťdesiat. 47 Ale Leviti, ani ich otcovský kmeň, neboli započítaní medzi nich.

  Povinnosti Levitov

  48 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal: 49 "Léviho kmeň nespisuj a nezapočítaj ho medzi Izraelcov. 50 Ale ty sám zapíš Levitov na službu Príbytku Svedectva, všetkého jeho zariadenia a všetkého, čo k nemu patrí. Oni budú nosiť Príbytok a všetko jeho zariadenie, budú mať pri ňom službu a budú táboriť okolo Príbytku. 51 Keď sa bude Príbytok premiestňovať, Leviti ho rozoberú a keď sa Príbytok zastaví, Leviti ho postavia. Každý nepovolaný, kto sa k nemu priblíži, bude vydaný na smrť. 52 Izraelci budú táboriť každý vo svojom tábore pod vlastnou zástavou, podľa svojich vojov. 53 A Leviti budú táboriť okolo Príbytku Svedectva. Tak nevzplanie Boží hnev proti celej izraelskej pospolitosti. Leviti budú vykonávať službu pri Príbytku Svedectva." 54 Izraelci urobili presne tak, ako Jahve prikázal Mojžišovi. Tak urobili.
  Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)