Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi na Sinajskej púšti v Stane Stretávania prvého dňa druhého mesiaca druhého roku po odchode z Egyptskej krajiny. Povedal: 2 "Spočítajte celú pospolitosť Izraelcov podľa rodov a rodín, počítajúc mená všetkých mužského rodu, hlavu za hlavou, 3 od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných v Izraeli. Ty a Áron urobíte ich zoznam podľa príslušných vojov. 4 Z každého kmeňa vám bude pomáhať jeden muž, hlava rodiny."

Muži poverení sčítaním

5 "Toto sú mená mužov, ktorí vám budú pomáhať: Za Rubena Elicur, syn Šedeurov.
6 Za Simeona Šelumiel, syn Curišaddajov. 7 Za Júdu Nachšon, syn Amminadabov. 8 Za Isachara Netaneel, syn Cuarov. 9 Za Zabulona Eliab, syn Chelonov. 10 Za Jozefových synov: za Efraima Elišama, syn Ammihudov; za Manassesa Gamliel, syn Pedacurov. 11 Za Benjamína Abidan, syn Gideoniho. 12 Za Dana Achiezer, syn Ammišaddajov. 13 Za Ašera Pagiel, syn Okranov. 14 Za Gada Eljasaf, syn Reuelov. 15 Za Neftaliho Achira, syn Enanov." 16 Títo muži boli vážení v pospolitosti, boli kniežatami svojich otcovských kmeňov, náčelníkmi tisícov Izraela. 17 Mojžiš a Áron si pribrali týchto mužov, ktorí boli menovite označení, 18 a zhromaždili celú pospolitosť prvého dňa druhého mesiaca. Izraelci dávali zapísať svoje príbuzenstvo podľa rodov a rodín, zaznamenali mená mužov od dvadsaťročných vyššie, hlavu za hlavou. 19 Ako Jahve prikázal, tak ich Mojžiš na Sinajskej púšti spočítal.

Sčítanie

20 Zo synov Rubena, Izraelovho prvorodeného, spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných.
21 Spočítaných z Rubenovho kmeňa bolo štyridsaťšesťtisíc päťsto. 22 Zo synov Simeona spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 23 Spočítaných zo Simeonovho kmeňa bolo päťdesiatdeväťtisíc tristo. 24 Zo synov Gada spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 25 Spočítaných z Gadovho kmeňa bolo štyridsaťpäťtisíc šesťstopäťdesiat. 26 Zo synov Júdu spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 27 Spočítaných z Júdovho kmeňa bolo sedemdesiatštyritisíc šesťsto. 28 Zo synov Isachara spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 29 Spočítaných z Isacharovho kmeňa bolo päťdesiatštyritisíc štyristo. 30 Zo synov Zabulona spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 31 Spočítaných zo Zabulonovho kmeňa bolo päťdesiatsedemtisíc štyristo. 32 Zo synov Jozefa: zo synov Efraima spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 33 Spočítaných z Efraimovho kmeňa bolo štyridsaťtisíc päťsto. 34 Zo synov Manassesa spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 35 Spočítaných z Manassesovho kmeňa bolo tridsaťdvatisíc dvesto. 36 Zo synov Benjamína spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 37 Spočítaných z Benjamínovho kmeňa bolo tridsaťpäťtisíc štyristo. 38 Zo synov Dana spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 39 Spočítaných z Danovho kmeňa bolo šesťdesiatdvatisíc sedemsto. 40 Zo synov Ašera spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 41 Spočítaných z Ašerovho kmeňa bolo štyridsaťjedentisíc päťsto. 42 Zo synov Neftaliho spočítali potomkov podľa rodov a rodín z otcovských domov, mená všetkých mužov, hlavu za hlavou, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných. 43 Spočítaných z Neftaliho kmeňa bolo päťdesiattritisíc štyristo. 44 To boli tí, ktorých spočítal Mojžiš, Áron a kniežatá Izraela, ktorých bolo dvanásť, jeden za každý kmeň. 45 Všetci Izraelci od dvadsať rokov a vyššie, všetci bojaschopní z Izraela, boli spočítaní podľa rodín. 46 Všetkých spočítaných bolo šesťstotritisíc päťstopäťdesiat. 47 Ale Leviti, ani ich otcovský kmeň, neboli započítaní medzi nich.

Povinnosti Levitov

48 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
49 "Léviho kmeň nespisuj a nezapočítaj ho medzi Izraelcov. 50 Ale ty sám zapíš Levitov na službu Príbytku Svedectva, všetkého jeho zariadenia a všetkého, čo k nemu patrí. Oni budú nosiť Príbytok a všetko jeho zariadenie, budú mať pri ňom službu a budú táboriť okolo Príbytku. 51 Keď sa bude Príbytok premiestňovať, Leviti ho rozoberú a keď sa Príbytok zastaví, Leviti ho postavia. Každý nepovolaný, kto sa k nemu priblíži, bude vydaný na smrť. 52 Izraelci budú táboriť každý vo svojom tábore pod vlastnou zástavou, podľa svojich vojov. 53 A Leviti budú táboriť okolo Príbytku Svedectva. Tak nevzplanie Boží hnev proti celej izraelskej pospolitosti. Leviti budú vykonávať službu pri Príbytku Svedectva." 54 Izraelci urobili presne tak, ako Jahve prikázal Mojžišovi. Tak urobili.