Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Adresa

1 Pavol, Silván a Timotej solúnskej cirkvi v Bohu, našom Otcovi, a v Pánu Ježišovi Kristovi.
2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.

Vďakyvzdanie a povzbudenie. Konečná odplata

3 Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, ako sa sluší, veď vaša viera veľmi vzrastá a vzájomná láska všetkých vás je čoraz väčšia.
4 A tak aj my sme hrdí na vás medzi Božími cirkvami: pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate. 5 To je znak spravodlivého Božieho súdu, že budete uznaní za hodných Božieho kráľovstva, pre ktoré trpíte. 6 Bude to prejav Božej spravodlivosti, keď odplatí súžením tým, čo vás sužujú, 7 a vám, sužovaným, odpočinkom s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci, 8 v ohnivom plameni, aby potrestal tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, ktorí neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša. 9 Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci, 10 keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých, čo uverili – a vy ste uverili v naše svedectvo. Tak to bude v ten deň. 11 Preto sa aj ustavične modlíme za vás, aby vás náš Boh urobil hodnými svojho povolania a svojou mocou uskutočnil každý váš úmysel konať dobro a každé dielo vašej viery, 12 aby bolo oslávené meno nášho Pána Ježiša vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista.