Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

Adresa

1 Pavol, ustanovený za apoštola nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych,
2 a všetci bratia, čo sú so mnou, galatským cirkvám: 3 milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista, 4 ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vyslobodil z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha a nášho Otca, 5 jemu sláva na veky vekov. Amen.

Napomenutie

6 Čudujem sa, že od Boha, ktorý nás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu.
7 Iné nie je; ibaže niektorí ľudia vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. 8 Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! 9 Ako sme už povedali, aj teraz znovu hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty. 10 Chcem si teraz nakloniť ľudí, alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som sluhom Kristovým.

Božie povolanie

11 Bratia, pripomínam vám vlastne, že evanjelium, ktoré som vám ja hlásal, nemá ľudský pôvod,
12 lebo som ho nedostal ani sa nenaučil od človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista. 13 Zaiste ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve: že som veľmi prenasledoval Božiu Cirkev a nivočil som ju. 14 V židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov vo svojom rode, lebo som viac horlil za obyčaje svojich otcov. 15 Boh si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal. Zapáčilo sa mu 16 zjaviť svojho Syna vo mne, aby som ho zvestoval medzi pohanmi. Vtedy som sa neradil s nikým, 17 ani som nevystúpil do Jeruzalema za tými, čo boli apoštolmi predo mnou, ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. 18 Až po troch rokoch som šiel do Jeruzalema navštíviť Kéfasa a zostal som uňho pätnásť dní. 19 Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata. 20 Keď vám toto píšem, svedčím pred Bohom, že neklamem. 21 Potom som odišiel do krajov Sýrie a Cilície. 22 Ale Kristovým cirkvám v Judei som bol osobne neznámy, 23 počuli iba: "Ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz hlása vieru, ktorú predtým nivočil", 24 a oslavovali Boha za mňa.