1. kapitola

Adresa

1 Pavol, ustanovený za apoštola nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych,
2 a všetci bratia, čo sú so mnou, galatským cirkvám: 3 milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista, 4 ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás vyslobodil z terajšieho zlého veku podľa vôle Boha a nášho Otca, 5 jemu sláva na veky vekov. Amen.

Napomenutie

6 Čudujem sa, že od Boha, ktorý nás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu.
7 Iné nie je; ibaže niektorí ľudia vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. 8 Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! 9 Ako sme už povedali, aj teraz znovu hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty. 10 Chcem si teraz nakloniť ľudí, alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som sluhom Kristovým.

Božie povolanie

11 Bratia, pripomínam vám vlastne, že evanjelium, ktoré som vám ja hlásal, nemá ľudský pôvod,
12 lebo som ho nedostal ani sa nenaučil od človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista. 13 Zaiste ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve: že som veľmi prenasledoval Božiu Cirkev a nivočil som ju. 14 V židovstve som prevýšil mnohých vrstovníkov vo svojom rode, lebo som viac horlil za obyčaje svojich otcov. 15 Boh si ma už v lone matky vybral a svojou milosťou povolal. Zapáčilo sa mu 16 zjaviť svojho Syna vo mne, aby som ho zvestoval medzi pohanmi. Vtedy som sa neradil s nikým, 17 ani som nevystúpil do Jeruzalema za tými, čo boli apoštolmi predo mnou, ale odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. 18 Až po troch rokoch som šiel do Jeruzalema navštíviť Kéfasa a zostal som uňho pätnásť dní. 19 Iného z apoštolov som nevidel, iba Jakuba, Pánovho brata. 20 Keď vám toto píšem, svedčím pred Bohom, že neklamem. 21 Potom som odišiel do krajov Sýrie a Cilície. 22 Ale Kristovým cirkvám v Judei som bol osobne neznámy, 23 počuli iba: "Ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz hlása vieru, ktorú predtým nivočil", 24 a oslavovali Boha za mňa.