1. kapitola

1 Jahveho slovo, ktoré Micheášovi z Morešetu zaznelo za čias judských kráľov Jotama, Achaza a Ezechiáša. Jeho videnia o Samárii a o Jeruzaleme.

Súd nad Samáriou

2 Počúvajte, všetky národy! Pozorne načúvaj, zem, a všetko jej obyvateľstvo! Pán Jahve bude svedčiť proti vám, Pán, zo svojho svätého Chrámu!
3 Pozrite, Jahve vychádza zo svojho nebeského sídla, zostupuje dole, kráča po výšinách zeme. 4 Pod ním sa roztápajú horstvá ako vosk pred ohňom, údolia sa štiepajú, ako keď sa vody valia po svahoch vrchu. 5 A to všetko pre Jakubov zločin a pre hriech Izraelovho domu. Čo je Jakubov hriech? Či nie Samária? Čo je Júdov hriech? Či nie Jeruzalem? 6 "Zo Samárie spravím hŕbu skál na poli, miesto pre vinicu; jej kamene zrútim do doliny, obnažím jej základy. 7 Všetky jej tesané sochy budú rozbité, všetky dary, čo dostala za smilstvo, budú spálené; všetky jej modly vydám zničeniu; lebo si ich nahromadila z darov za smilstvo, znovu sa stanú mzdou smilnice."

Sťažnosti na mestá Dolnej zeme

8 Preto musím zavýjať a kvíliť, chodiť bosý a nahý. Musím zavýjať ako šakaly, kvíliť ako pštrosy.
9 Lebo niet lieku na Jahveho ranu a tá vnikla hlboko do Júdu, dolieha až na bránu môjho ľudu, až na Jeruzalem. 10 V Gate nevyhláste plač, v... neplačte! Či nebudú plakať v Bet-Leafre? Váľajte sa v prachu! 11 Zatrúb na rohu, ty, čo bývaš v Šafire! Či nevyšli obyvatelia Caananu v hanbe zo svojho mesta? Bet-Ecel je miesto náreku, pomoc vám poskytnúť nemôže. 12 Obyvatelia Marotu očakávali šťastie, ale nešťastie zostúpilo od Jahveho až k samej bráne Jeruzalema. 13 Priahajte do voza tátoše, obyvatelia Lachiša, (lebo vy ste prví zviedli na hriech Sionskú dcéru; z vás pochádzajú zločiny Izraela). 14 Preto musíš dať odbytné dary Morešet-Gatu, Bet-Akzib bude sklamaním pre izraelských kráľov. 15 Aj na teba, čo bývaš v Mareši, privediem dobyvateľa! A sláva Izraela sa skryje až v jaskyni Adullam. 16 Ostrihaj si vlasy, ohoľ si hlavu zo žiaľu nad svojimi premilými deťmi! Sprav si veľkú lysinu ako sup, lebo ťa opustili, odišli do zajatia.