Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

1. kapitola

1 Bratom, Židom, ktorí bývajú v Egypte, pozdrav; bratia, Židia, ktorí bývajú v Jeruzaleme a v Judskej krajine, želajú vám dokonalý pokoj. 2 Nech vás Boh zahrnie svojimi dobrodeniami, nech pamätá na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakubom, svojimi vernými sluhami. 3 Nech vám všetkým dá také srdce, aby ste ho uctievali a plnili jeho vôľu veľkomyseľne a ochotne. 4 Nech otvorí vaše srdce na chápanie svojho Zákona a svojich prikázaní a udelí vám pokoj. 5 Nech vypočuje vaše modlitby, zmieri sa s vami a nech vás neopúšťa v čase nešťastia. 6 My sa tu teraz modlíme za vás. 7 Za kraľovania Demetria v stošesťdesiatom deviatom roku sme vám my, Židia, napísali toto: "Počas trápení a skúšok, ktoré na nás doľahli v týchto rokoch, keď Jason a jeho prívrženci zradili svätú zem a kráľovstvo, 8 zapálili veľkú bránu (Chrámu) a preliali nevinnú krv. Vtedy sme sa modlili k Pánovi a boli sme vypočutí; obetovali sme obety a jemnú múku; zapálili sme lampy a predložili chleby." 9 Teraz vám píšeme, aby ste slávili sviatok Stanov v mesiaci kislev. 10 V roku stoosemdesiatosem.

Pozdrav

Obyvatelia Jeruzalema a Judska, senát a Júda posielajú pozdrav a želajú zdravie Aristobulovi, učiteľovi kráľa Ptolemaia, pochádzajúcemu z pokolenia pomazaných kňazov, a Židom bývajúcim v Egypte.

Vďaka za potrestanie Antiocha

11 Boh nás vyslobodil z veľkých nebezpečenstiev, preto mu vzdávame nesmiernu vďaku, že sme sa mohli vzoprieť kráľovi,
12 lebo on sám vyhnal nepriateľov zo svätého mesta. 13 Keď prišiel kráľ do Perzie so svojím vojskom, zdanlivo nepremožiteľným, boli dorúbaní na kusy v chráme Nanaje vďaka úskoku, ktorý použili kňazi bohyne. 14 Pod zámienkou, že sa chce s Nanajou zosobášiť, prišiel Antiochos so svojimi priateľmi na to miesto, aby prevzal veľké poklady ako jej veno. 15 Keď ich kňazi vyložili, kráľ vošiel s niekoľkými osobami do obvodu svätyne. Keď Antiochos vošiel do chrámu, zatvorili ho, 16 potom otvorili tajné dvere na povale, hádzali kamene, a tak utĺkli kráľa. Poodtínali im údy a hlavy a vyhodili ich pred tých, čo boli vonku. 17 Nech je vo všetkom zvelebený náš Boh, ktorý vydal bezbožníkov (na smrť)!

Svätý oheň zázračne zachovaný

18 Nakoľko budeme sláviť očistenie Chrámu dvadsiateho piateho kisleva, považovali sme za dobré upovedomiť vás o tom, aby ste aj vy slávili ten deň ako sviatok Stanov a ohňa, ktorý sa ukázal, keď Nehemiáš po vystavaní Chrámu a oltára prinášal obety.
19 Keď boli odvádzaní naši otcovia do Perzie, vtedajší nábožní kňazi tajne vzali z ohňa oltára a skryli ho v dutine podobnej vyschnutej studni. Tak bezpečne ho tam uschovali, že nik nevedel o tom úkryte. 20 Po uplynutí mnohých rokov, keď sa Bohu zapáčilo, perzský kráľ poslal Nehemiáša, ktorý rozkázal potomkom kňazov, čo ho ukryli, aby oheň vyhľadali. 21 Keď vysvetlili, že oheň vlastne nenašli, ale len hustú tekutinu, kázal im z nej načerpať a priniesť. Keď bolo všetko pripravené na obety, Nehemiáš rozkázal kňazom, aby tou tekutinou pokropili všetko, čo bolo potrebné na obetu, drevo a čo bolo na ňom položené. 22 Keď sa tak stalo a nadišla chvíľa, že slnko zasvietilo, lebo bolo predtým za mrakom, zapálil sa veľký oheň, takže sa všetci divili. 23 Keď sa konala obeta, kňazi sa modlili, všetci kňazi s Jonatanom, ktorý začínal, ostatní s Nehemiášom odpovedali. 24 Modlitba znela takto: "Pane, Pane Bože, Stvoriteľ všetkých vecí, hrozný, mocný, spravodlivý, milosrdný, jediný kráľ, jediný dobrý, 25 jediný darca, jediný spravodlivý a všemohúci a večný, ktorý vyslobodzuješ Izraela zo všetkého zlého, ktorý si urobil z našich otcov svojich vyvolených a posvätil si ich, 26 prijmi túto obetu za celý svoj izraelský ľud; chráň svoje dedičstvo a posväť ho. 27 Zhromaždi tých, čo sú z nás rozptýlení, vysloboď tých, ktorí sú v otroctve medzi národmi, zhliadni priaznivo na potupovaných a pohŕdaných; aby národy poznali, že ty si náš Boh! 28 Potrestaj tých, ktorí nás utláčajú a pyšne nás potupujú. 29 Dopraj svojmu ľudu, aby zapustil korene na tvojom svätom mieste, ako to povedal Mojžiš." 30 Kňazi hrali hymny na harfe. 31 Keď bola obeta strávená, Nehemiáš rozkázal vyliať zbytok tej vody na veľké skaly. 32 Keď sa tak stalo, zapálil sa plameň, ktorý bol pohltený žiarou ohňa na oltári. 33 Hneď sa to rozchýrilo, ba aj perzskému kráľovi porozprávali, že na tom mieste, kde kňazi, čo boli potom odvedení do zajatia, ukryli oheň, ukázala sa voda, ktorou Nehemiáš a jeho ľudia očistili obety. 34 Keď si kráľ vec overil, dal to miesto ohradiť a urobil z neho svätyňu. 35 S tými, ktorým to doprial, sa kráľ delil o veľké príjmy, ktoré odtiaľ získaval. 36 Nehemiáš a jeho ľudia nazvali tú tekutinu "neftar", čo znamená očisťovanie, ale všeobecne ju volajú nafta.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk