1. kapitola

Pozdrav

1 Ja, starší, vyvolenej Panej a jej deťom, ktoré v pravde milujem, a nielen ja sám, ale aj všetci, čo poznajú pravdu –
2 kvôli pravde, ktorá prebýva v nás a zostane s nami naveky: 3 milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Ježiša Krista, Otcovho Syna, v pravde a v láske nech je s nami.

Prikázanie lásky

4 Veľmi som sa potešil, keď som našiel medzi tvojimi deťmi také, ktoré žijú v pravde, ako sme dostali prikázanie od Otca.
5 A teraz ťa prosím, Pani, nie akoby som ti písal nové prikázanie, len to, ktoré máme od začiatku: Milujme sa navzájom. 6 A toto je láska: žiť podľa jeho prikázaní. A prvé prikázanie, ktoré ste prijali od počiatku, je, aby ste žili v láske.

Antikristi

7 Lebo vyšlo do sveta mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je ten zvodca a antikrist.
8 Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, na čom sme pracovali, ale naopak, aby ste dostali plnú odmenu. 9 Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca, aj Syna. 10 Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte. 11 Lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch.

Záver

12 Mnoho by som vám mal písať; nechcel by som to urobiť na papieri a atramentom, lebo dúfam, že sa dostanem k vám a poviem vám to ústne, aby naša radosť bola úplná.
13 Pozdravujú ťa deti tvojej Vyvolenej sestry.