Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

Vznešenosť vteleného Božieho Syna

1 Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov.
2 V týchto dňoch, ktoré sú posledné, prehovoril k nám skrze Syna, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj veky. 3 On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach; 4 stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni.

Dôkazy z Písma

5 Veď kedy komu z anjelov Boh povedal: Ty si môj Syn, ja som ťa dnes splodil? A opäť: Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom?
6 A znova, keď uvádza Prvorodeného na svet, hovorí: Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli. 7 O anjeloch zasa hovorí: On robí svojich anjelov vetrami a svojich sluhov ohnivými plameňmi. 8 Ale svojmu Synovi: Tvoj trón, Bože, je na veky vekov a Žezlo spravodlivosti je žezlom jeho kráľovstva. 9 Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť, preto ťa, Bože, tvoj Boh pomazal olejom radosti nad všetkých tvojich druhovi. 10 A ďalej: Ty, Pane, si na počiatku položil základy zeme a nebesia sú dielom tvojich rúk. 11 Ony sa pominú, ale ty zostávaš a všetci zostarnú ako odev. 12 Zvinieš ich ako plášť, ako odev ich zameníš. Ale ty si vždy ten istý a tvoje roky sa nepominú. 13 A ktorému z anjelov kedy povedal: Seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku pod tvoje nohy? 14 Či nie sú všetci služobnými duchmi, posielanými slúžiť tým, ktorí majú zdediť spásu?