Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Vznešenosť vteleného Božieho Syna

1 Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov.
2 V týchto dňoch, ktoré sú posledné, prehovoril k nám skrze Syna, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj veky. 3 On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach; 4 stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni.

Dôkazy z Písma

5 Veď kedy komu z anjelov Boh povedal: Ty si môj Syn, ja som ťa dnes splodil? A opäť: Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom?
6 A znova, keď uvádza Prvorodeného na svet, hovorí: Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli. 7 O anjeloch zasa hovorí: On robí svojich anjelov vetrami a svojich sluhov ohnivými plameňmi. 8 Ale svojmu Synovi: Tvoj trón, Bože, je na veky vekov a Žezlo spravodlivosti je žezlom jeho kráľovstva. 9 Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť, preto ťa, Bože, tvoj Boh pomazal olejom radosti nad všetkých tvojich druhovi. 10 A ďalej: Ty, Pane, si na počiatku položil základy zeme a nebesia sú dielom tvojich rúk. 11 Ony sa pominú, ale ty zostávaš a všetci zostarnú ako odev. 12 Zvinieš ich ako plášť, ako odev ich zameníš. Ale ty si vždy ten istý a tvoje roky sa nepominú. 13 A ktorému z anjelov kedy povedal: Seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku pod tvoje nohy? 14 Či nie sú všetci služobnými duchmi, posielanými slúžiť tým, ktorí majú zdediť spásu?