Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

Nadpis

1 Slová Amosa, jedného z pastierov z Tekoy, ktoré dostal vo videní o Izraeli za čias judského kráľa Oziáša a za čias izraelského kráľa Jeroboama, Joasovho syna, dva roky pred zemetrasením.

Úvod

2 Povedal: "Jahve hromží zo Siona a z Jeruzalema sa ozýva; zosmutneli nivy pastierov, vrchol Karmela usychá."

Damask

3 Takto hovorí Jahve: "Pre tri zločiny Damasku a pre štyri, rozhodol som sa bez odvolania. Pretože mlátili Galaád železnými mlátiacimi vlačuhami,
4 zošlem oheň na Chazaelov dom, ten strávi Ben-Hadadove paláce. 5 Rozdrvím kniežatá Damasku, vyhubím obyvateľov doliny Aven a z Bet-Edenu držiteľa žezla. Sýrsky ľud bude odvlečený do Kiru," hovorí Jahve.

Gaza a Filištínsko

6 Takto hovorí Jahve: "Pre tri zločiny Gazy a pre štyri, rozhodol som sa bez odvolania. Pretože odvliekli do zajatia celé osady, aby ich vydali Edomu,
7 zošlem oheň na hradby Gazy, ten strávi jej paláce. 8 Vyhubím obyvateľov Ašdodu a z Aškelonu držiteľa žezla; vystriem ruku proti Ekronu, zhynie zbytok Filištíncov," hovorí Pán Jahve.

Týrus a Fenícia

9 Takto hovorí Jahve: "Pre tri zločiny Týru a pre štyri, rozhodol som sa bez odvolania. Pretože vydali Edomu do zajatia celé osady nepamätajúc na bratskú zmluvu,
10 zošlem oheň na hradby Týru, ten strávi jeho paláce."

Edom

11 Takto hovorí Jahve: "Pre tri zločiny Edomu a pre štyri, rozhodol som sa bez odvolania. Pretože mečom stíhal svojho brata udusiac v sebe všetok súcit, pretože jeho hnev neprestajne zúril a svoju zlosť udržiaval naveky,
12 zošlem oheň na Teman, ten strávi paláce Bory."

Ammon

13 Takto vraví Jahve: "Pre tri zločiny Ammonu a pre štyri, rozhodol som sa bez odvolania. Pretože vtrhli na vrchy Galaádu, aby si rozšírili územie,
14 zapálim ohňom hradby Rabby; ten strávi jej paláce za kriku v deň vojny, za búrky v deň víchrice. 15 Vtedy pôjde ich kráľ do zajatia a spolu s ním i jeho kniežatá," hovorí Jahve.