1. kapitola

Nadpis

1 Slová Amosa, jedného z pastierov z Tekoy, ktoré dostal vo videní o Izraeli za čias judského kráľa Oziáša a za čias izraelského kráľa Jeroboama, Joasovho syna, dva roky pred zemetrasením.

Úvod

2 Povedal: "Jahve hromží zo Siona a z Jeruzalema sa ozýva; zosmutneli nivy pastierov, vrchol Karmela usychá."

Damask

3 Takto hovorí Jahve: "Pre tri zločiny Damasku a pre štyri, rozhodol som sa bez odvolania. Pretože mlátili Galaád železnými mlátiacimi vlačuhami,
4 zošlem oheň na Chazaelov dom, ten strávi Ben-Hadadove paláce. 5 Rozdrvím kniežatá Damasku, vyhubím obyvateľov doliny Aven a z Bet-Edenu držiteľa žezla. Sýrsky ľud bude odvlečený do Kiru," hovorí Jahve.

Gaza a Filištínsko

6 Takto hovorí Jahve: "Pre tri zločiny Gazy a pre štyri, rozhodol som sa bez odvolania. Pretože odvliekli do zajatia celé osady, aby ich vydali Edomu,
7 zošlem oheň na hradby Gazy, ten strávi jej paláce. 8 Vyhubím obyvateľov Ašdodu a z Aškelonu držiteľa žezla; vystriem ruku proti Ekronu, zhynie zbytok Filištíncov," hovorí Pán Jahve.

Týrus a Fenícia

9 Takto hovorí Jahve: "Pre tri zločiny Týru a pre štyri, rozhodol som sa bez odvolania. Pretože vydali Edomu do zajatia celé osady nepamätajúc na bratskú zmluvu,
10 zošlem oheň na hradby Týru, ten strávi jeho paláce."

Edom

11 Takto hovorí Jahve: "Pre tri zločiny Edomu a pre štyri, rozhodol som sa bez odvolania. Pretože mečom stíhal svojho brata udusiac v sebe všetok súcit, pretože jeho hnev neprestajne zúril a svoju zlosť udržiaval naveky,
12 zošlem oheň na Teman, ten strávi paláce Bory."

Ammon

13 Takto vraví Jahve: "Pre tri zločiny Ammonu a pre štyri, rozhodol som sa bez odvolania. Pretože vtrhli na vrchy Galaádu, aby si rozšírili územie,
14 zapálim ohňom hradby Rabby; ten strávi jej paláce za kriku v deň vojny, za búrky v deň víchrice. 15 Vtedy pôjde ich kráľ do zajatia a spolu s ním i jeho kniežatá," hovorí Jahve.