1. kapitola

Prológ

1 Keďže sa už mnohí pokúsili po poriadku vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali,
2 ako nám ich podali tí, čo ich od začiatku sami videli a stali sa sluhami Slova, 3 aj ja som sa rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého, od počiatku verne rad-radom opíšem, 4 aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvätili.

Zvestovanie narodenia Jána Krstiteľa

5 Za čias judského kráľa Herodesa bol istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho žena bola z dcér Áronových a volala sa Alžbeta.
6 Obaja boli spravodliví a nábožní pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Božie prikázania a ustanovenia. 7 Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku. 8 A stalo sa, keď Zachariáš konal kňazskú službu pred Bohom, lebo prišiel rad na jeho triedu, 9 že podľa zvyku kňazského úradu lósom mu pripadlo vojsť do Pánovej svätyne a priniesť kadidlovú obetu. 10 V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo veľké množstvo ľudu. 11 Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára. 12 Keď ho Zachariáš videl, zarazil sa a zachvátil ho strach. 13 Ale anjel mu povedal: "Neboj sa, Zachariáš, lebo tvoja modlitba bola vyslyšaná, tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. 14 Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. 15 Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Svätý Duch. 16 Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. 17 Pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby zmieril otcov so synmi, aby obrátil neposlušných na cestu spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud." 18 Zachariáš povedal anjelovi: "Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja žena je v pokročilom veku." 19 Anjel mu odpovedal: "Ja som Gabriel, stojím v službe pred Bohom a bol som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto dobrú zvesť. 20 Pozri, budeš nemý a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neveril mojim slovám, ktoré sa splnia vo svojom čase." 21 Ľud čakal na Zachariáša a divil sa, že sa tak dlho zdržuje vo svätyni. 22 Ale keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť a oni pochopili, že mal vo svätyni videnie. Dával im znaky a zostal nemý. 23 Len čo sa skončili dni jeho služby, vrátil sa domov. 24 Po týchto dňoch jeho manželka Alžbeta počala, skrývala sa päť mesiacov a hovorila: 25 "Toto je Pánovo dielo; teraz sa mu zapáčilo zbaviť ma hanby pred ľuďmi."

Zvestovanie

26 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volalo Nazaret,
27 k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. 28 Anjel prišiel k nej a povedal: "Raduj sa, milosti plná, Pán s tebou." 29 Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. 30 Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. 31 Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. 32 On bude veľký a bude sa volať Syn Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. 33 Naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca." 34 Ale Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?" 35 Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. Preto aj toto dieťa bude sväté, bude to Syn Boží. 36 Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! 37 Lebo Bohu nič nie je nemožné." 38 Mária odpovedala: "Tu som. Ja som slúžka Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." A anjel od nej odišiel.

Nášteva

39 V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judského mesta v hornatom kraji.
40 Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. 41 Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. 42 Vtedy zvolala veľkým hlasom: "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. 43 Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? 44 Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. 45 Áno, šťastná je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán."

Magnifikat

46 Mária povedala: "Z celej duše zvelebujem Pána
47 a môj duch plesá v Bohu, mojom Spasiteľovi, 48 lebo zhliadol na svoju nepatrnú slúžku. Odteraz blahoslavenou ma budú volať všetky pokolenia, 49 lebo veľké veci vykonal na mne Všemohúci. Sväté je jeho meno. 50 Zmilúva sa nad bohabojnými z pokolenia na pokolenie. 51 Mocne zasiahol svojou rukou, navnivoč obrátil ľudí pyšného zmýšľania. 52 Mocnárov zosadil z trónu a povýšil ponížených. 53 Hladných zahrnul svojimi darmi a bohatých prepustil naprázdno. 54 Ujal sa svojho sluhu, Izraela, pamätajúc na svoju milosrdnú lásku 55 voči Abrahámovi a jeho potomstvu, ako to navždy prisľúbil našim otcom." 56 Mária zostala s Alžbetou asi tri mesiace, potom sa vrátila domov.

Narodenie Jána Krstiteľa a návšteva susedov

57 Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna.
58 Jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, a radovali sa s ňou.

Obriezka Jána Krstiteľa

59 Stalo sa na ôsmy deň, že prišli obrezať chlapca. Chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi.
60 Ale jeho matka sa ujala slova a povedala: "Nie. Bude sa volať Ján." 61 Povedali jej: "Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá." 62 Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. 63 Vypýtal si tabuľku a napísal: "Jeho meno je Ján." A všetci sa divili. 64 Hneď sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. 65 Strach sa zmocnil všetkých ich susedov a všade po judských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. 66 Všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: "Čím len bude tento chlapec?" Vskutku ruka Pánova bola s ním.

Benediktus

67 Jeho otca Zachariáša naplnil Svätý Duch a takto prorokoval:
68 "Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil svoj ľud a vykúpil ho. 69 Vzbudil pre nás mocného Spasiteľa, z rodu Dávida, svojho sluhu, 70 ako prisľúbil pred dávnymi vekmi ústami svojich svätých prorokov, 71 že nás oslobodí od nepriateľov, z rúk tých, čo nás nenávidia. 72 Prejavil milosrdenstvo našim otcom, pamätajúc na svoju svätú zmluvu, 73 na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, 74 že nás vyslobodí z rúk nepriateľov a dopraje nám bez obavy vzdávať mu úctu: 75 sláviť bohoslužby a dokonale plniť prikázania po celý život v jeho prítomnosti. 76 A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred Pánom pripraviť mu cesty 77 a privádzať jeho ľud ku spáse poučovaním a odpúšťaním hriechov. 78 Vďaka milosrdnej láske nášho Boha navštívi nás slnko z výsosti, 79 aby osvietilo tých, čo žijú v tmách a v tieni smrti a priviedlo naše kroky na cestu pokoja a šťastia."

Skrytý život Jána Krstiteľa

80 Chlapec rástol a jeho duch mocnel. Žil na púšti až do dňa, keď verejne vystúpil pred Izrael.