1. kapitola

Adresa

1 Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, a brat Timotej,
2 svätým v Kolosách, bratom veriacim v Krista. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca.

Vďakyvzdanie a modlitba

3 Vďaky vzdávame Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, vždy, keď sa za vás modlíme,
4 odkedy sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske, ktorú máte ku všetkým svätým, 5 pre nádej, ktorú máte uloženú v nebesiach. O tej nádeji ste počuli v Slove pravdy, v evanjeliu. 6 Prichádza k vám, ako prichádza do celého sveta. Všade rastie a prináša ovocie, tak aj u vás od toho dňa, keď ste počuli a uznali Božiu milosť v jej pravde. 7 Tak ste sa to naučili od nášho milovaného spolupracovníka Epafrasa. On nás zastupuje ako verný Kristov sluha; 8 on nám rozprával aj o vašej láske v Duchu. 9 Preto aj my odo dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť Boha, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti. 10 Aby ste viedli život hodný Pána, páčili sa mu vo všetkom, prinášali ovocie všetkých dobrých skutkov a rástli v poznaní Boha. 11 Nech nás on upevní mocou svojej slávy a dá vám všetku silu, aby ste boli veľmi trpezliví a vytrvalí a s radosťou 12 vzdávali vďaky Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na dedičstve svätých vo svetle. 13 On nás vytrhol z moci temnôt a voviedol do kráľovstva svojho milovaného Syna, 14 v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.

Kristovo prvenstvo

15 On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený z celého stvorenia,
16 lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné a neviditeľné, tróny a panstvá, kniežatstvá a mocnosti. Všetko bolo stvorené skrze neho a pre neho. 17 On je pred všetkým a všetko spočíva v ňom. 18 On je aj Hlavou Tela, ktorým je Cirkev. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby vo všetkom mal prvenstvo. 19 Lebo Bohu sa zapáčilo, aby v ňom prebývala všetka plnosť, 20 aby skrze neho zmieril všetko pre neho a krvou jeho kríža daroval pokoj všetkému, čo je na zemi a čo je na nebi.

Účasť Kolosanov na vykúpení

21 Aj vás, čo ste boli kedysi odcudzení a znepriatelení zmýšľaním a zlými skutkami,
22 teraz zmieril so sebou skrze jeho smrť v jeho ľudskom tele, aby vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bez úhony. 23 Treba len, aby ste zostali vo viere, upevnení na mocných základoch, a nedali sa odkloniť od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása každému stvoreniu pod nebom a ktorého som sa ja, Pavol, stal sluhom.

Pavlova námaha v službe pohanom

24 Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho Telo, ktorým je Cirkev.
25 Lebo som sa dal do služieb Cirkvi podľa Božieho poslania, ktoré mi zveril medzi vami, aby som vám plne oznámil Božie slovo, 26 tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz bolo vyjavené jeho svätým: 27 im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi, a to je: Kristus je vo vás, nádej slávy. 28 Tohto Krista my zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka urobili dokonalým v Kristovi. 29 A pre to sa namáham a borím, s jeho silou, ktorá vo mne mocne pôsobí.