Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

1. kapitola

Výzva na obrátenie

1 V ôsmom mesiaci druhého roku Dariovej vlády Jahveho slovo došlo prorokovi Zachariášovi (synovi Berechiášovmu), synovi Iddovmu:
2 "Jahve sa veľmi rozhneval na vašich otcov. 3 Povedz im teda: Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Vráťte sa ku mne – výrok Jahveho nebeských mocností – a ja sa navrátim k vám, vraví Jahve nebeských mocností. 4 Nebuďte ako vaši otcovia, ktorým prvší proroci privolávali: Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Navráťte sa zo svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov! Ale oni nepočúvali ani nedbali na mňa – Jahveho výrok. 5 Kde sú teraz vaši otcovia? I proroci? Či oni žijú večne? 6 Ale či moje nariadenia a moje rozhodnutia, ktoré som uložil svojim sluhom prorokom, nezasiahli vašich otcov? Oni sa obrátili a doznali: Jahve nebeských mocností naložil s nami, ako si predsavzal učiniť; ako si to zaslúžil náš život a naše skutky, tak naložil s nami."

Prvé videnie: jazdci

7 Dvadsiateho štvrtého dňa jedenásteho mesiaca, mesiaca šebat, druhého roku Dariovej vlády, Jahveho slovo zaznelo prorokovi Zachariášovi (synovi Berechiášovmu), synovi Iddovmu, takto:
8 Minulej noci som mal videnie. Videl som človeka sedieť na červenom koni, stojacom medzi myrtovými krami, ktoré mali korene v hĺbke, a za ním kone červené, gaštanové a biele. 9 Spýtal som sa: "Pane môj, kto sú títo?" Anjel, ktorý hovoril so mnou, povedal: "Ja ti ukážem, kto sú títo." 10 Vtedy človek stojaci medzi myrtami povedal: "To sú tí, ktorých Jahve poslal poprechodiť zem." 11 Oni odpovedali Jahveho anjelovi stojacemu medzi myrtami: "Prešli sme zem. Pozri, celý svet je tichý a pokojný." 12 Vtedy sa Jahveho anjel ujal slova a povedal: "Jahve nebeských mocností, dokedy budeš odopierať zmilovať sa nad Jeruzalemom a nad judskými mestami, ktorým dávaš cítiť svoj hnev už sedemdesiat rokov?" 13 Jahve povedal anjelovi, ktorý hovoril so mnou, slovami milými, slovami plnými útechy. 14 Vtedy mi povedal anjel, ktorý hovoril so mnou: "Urob toto vyhlásenie: Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Horlím za Jeruzalem a za Sion veľkou horlivosťou, 15 ale veľmi sa hnevám na pyšné národy, lebo ja som sa len trochu nahneval, ale ony prispeli k nešťastiu. 16 Preto takto hovorí Jahve: Znovu sa obraciam k Jeruzalemu s láskou. Môj Chrám bude v ňom znovu vybudovaný – výrok Jahveho nebeských mocností – a meracia šnúra bude znovu natiahnutá nad Jeruzalemom. 17 Urob ďalšie vyhlásenie: Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Moje mestá budú ešte oplývať šťastím, Jahve ešte poteší Sion, znovu si vyvolí Jeruzalem."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk