Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

Výzva na obrátenie

1 V ôsmom mesiaci druhého roku Dariovej vlády Jahveho slovo došlo prorokovi Zachariášovi (synovi Berechiášovmu), synovi Iddovmu:
2 "Jahve sa veľmi rozhneval na vašich otcov. 3 Povedz im teda: Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Vráťte sa ku mne – výrok Jahveho nebeských mocností – a ja sa navrátim k vám, vraví Jahve nebeských mocností. 4 Nebuďte ako vaši otcovia, ktorým prvší proroci privolávali: Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Navráťte sa zo svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov! Ale oni nepočúvali ani nedbali na mňa – Jahveho výrok. 5 Kde sú teraz vaši otcovia? I proroci? Či oni žijú večne? 6 Ale či moje nariadenia a moje rozhodnutia, ktoré som uložil svojim sluhom prorokom, nezasiahli vašich otcov? Oni sa obrátili a doznali: Jahve nebeských mocností naložil s nami, ako si predsavzal učiniť; ako si to zaslúžil náš život a naše skutky, tak naložil s nami."

Prvé videnie: jazdci

7 Dvadsiateho štvrtého dňa jedenásteho mesiaca, mesiaca šebat, druhého roku Dariovej vlády, Jahveho slovo zaznelo prorokovi Zachariášovi (synovi Berechiášovmu), synovi Iddovmu, takto:
8 Minulej noci som mal videnie. Videl som človeka sedieť na červenom koni, stojacom medzi myrtovými krami, ktoré mali korene v hĺbke, a za ním kone červené, gaštanové a biele. 9 Spýtal som sa: "Pane môj, kto sú títo?" Anjel, ktorý hovoril so mnou, povedal: "Ja ti ukážem, kto sú títo." 10 Vtedy človek stojaci medzi myrtami povedal: "To sú tí, ktorých Jahve poslal poprechodiť zem." 11 Oni odpovedali Jahveho anjelovi stojacemu medzi myrtami: "Prešli sme zem. Pozri, celý svet je tichý a pokojný." 12 Vtedy sa Jahveho anjel ujal slova a povedal: "Jahve nebeských mocností, dokedy budeš odopierať zmilovať sa nad Jeruzalemom a nad judskými mestami, ktorým dávaš cítiť svoj hnev už sedemdesiat rokov?" 13 Jahve povedal anjelovi, ktorý hovoril so mnou, slovami milými, slovami plnými útechy. 14 Vtedy mi povedal anjel, ktorý hovoril so mnou: "Urob toto vyhlásenie: Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Horlím za Jeruzalem a za Sion veľkou horlivosťou, 15 ale veľmi sa hnevám na pyšné národy, lebo ja som sa len trochu nahneval, ale ony prispeli k nešťastiu. 16 Preto takto hovorí Jahve: Znovu sa obraciam k Jeruzalemu s láskou. Môj Chrám bude v ňom znovu vybudovaný – výrok Jahveho nebeských mocností – a meracia šnúra bude znovu natiahnutá nad Jeruzalemom. 17 Urob ďalšie vyhlásenie: Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Moje mestá budú ešte oplývať šťastím, Jahve ešte poteší Sion, znovu si vyvolí Jeruzalem."