1. kapitola

Výzva na obrátenie

1 V ôsmom mesiaci druhého roku Dariovej vlády Jahveho slovo došlo prorokovi Zachariášovi (synovi Berechiášovmu), synovi Iddovmu:
2 "Jahve sa veľmi rozhneval na vašich otcov. 3 Povedz im teda: Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Vráťte sa ku mne – výrok Jahveho nebeských mocností – a ja sa navrátim k vám, vraví Jahve nebeských mocností. 4 Nebuďte ako vaši otcovia, ktorým prvší proroci privolávali: Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Navráťte sa zo svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov! Ale oni nepočúvali ani nedbali na mňa – Jahveho výrok. 5 Kde sú teraz vaši otcovia? I proroci? Či oni žijú večne? 6 Ale či moje nariadenia a moje rozhodnutia, ktoré som uložil svojim sluhom prorokom, nezasiahli vašich otcov? Oni sa obrátili a doznali: Jahve nebeských mocností naložil s nami, ako si predsavzal učiniť; ako si to zaslúžil náš život a naše skutky, tak naložil s nami."

Prvé videnie: jazdci

7 Dvadsiateho štvrtého dňa jedenásteho mesiaca, mesiaca šebat, druhého roku Dariovej vlády, Jahveho slovo zaznelo prorokovi Zachariášovi (synovi Berechiášovmu), synovi Iddovmu, takto:
8 Minulej noci som mal videnie. Videl som človeka sedieť na červenom koni, stojacom medzi myrtovými krami, ktoré mali korene v hĺbke, a za ním kone červené, gaštanové a biele. 9 Spýtal som sa: "Pane môj, kto sú títo?" Anjel, ktorý hovoril so mnou, povedal: "Ja ti ukážem, kto sú títo." 10 Vtedy človek stojaci medzi myrtami povedal: "To sú tí, ktorých Jahve poslal poprechodiť zem." 11 Oni odpovedali Jahveho anjelovi stojacemu medzi myrtami: "Prešli sme zem. Pozri, celý svet je tichý a pokojný." 12 Vtedy sa Jahveho anjel ujal slova a povedal: "Jahve nebeských mocností, dokedy budeš odopierať zmilovať sa nad Jeruzalemom a nad judskými mestami, ktorým dávaš cítiť svoj hnev už sedemdesiat rokov?" 13 Jahve povedal anjelovi, ktorý hovoril so mnou, slovami milými, slovami plnými útechy. 14 Vtedy mi povedal anjel, ktorý hovoril so mnou: "Urob toto vyhlásenie: Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Horlím za Jeruzalem a za Sion veľkou horlivosťou, 15 ale veľmi sa hnevám na pyšné národy, lebo ja som sa len trochu nahneval, ale ony prispeli k nešťastiu. 16 Preto takto hovorí Jahve: Znovu sa obraciam k Jeruzalemu s láskou. Môj Chrám bude v ňom znovu vybudovaný – výrok Jahveho nebeských mocností – a meracia šnúra bude znovu natiahnutá nad Jeruzalemom. 17 Urob ďalšie vyhlásenie: Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Moje mestá budú ešte oplývať šťastím, Jahve ešte poteší Sion, znovu si vyvolí Jeruzalem."