Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
Kniha proroka Zachariáša
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

  Záložky

  Výzva na obrátenie

  1 V ôsmom mesiaci druhého roku Dariovej vlády Jahveho slovo došlo prorokovi Zachariášovi (synovi Berechiášovmu), synovi Iddovmu: 2 "Jahve sa veľmi rozhneval na vašich otcov. 3 Povedz im teda: Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Vráťte sa ku mne – výrok Jahveho nebeských mocností – a ja sa navrátim k vám, vraví Jahve nebeských mocností. 4 Nebuďte ako vaši otcovia, ktorým prvší proroci privolávali: Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Navráťte sa zo svojich zlých ciest a od svojich zlých skutkov! Ale oni nepočúvali ani nedbali na mňa – Jahveho výrok. 5 Kde sú teraz vaši otcovia? I proroci? Či oni žijú večne? 6 Ale či moje nariadenia a moje rozhodnutia, ktoré som uložil svojim sluhom prorokom, nezasiahli vašich otcov? Oni sa obrátili a doznali: Jahve nebeských mocností naložil s nami, ako si predsavzal učiniť; ako si to zaslúžil náš život a naše skutky, tak naložil s nami."

  Prvé videnie: jazdci

  7 Dvadsiateho štvrtého dňa jedenásteho mesiaca, mesiaca šebat, druhého roku Dariovej vlády, Jahveho slovo zaznelo prorokovi Zachariášovi (synovi Berechiášovmu), synovi Iddovmu, takto: 8 Minulej noci som mal videnie. Videl som človeka sedieť na červenom koni, stojacom medzi myrtovými krami, ktoré mali korene v hĺbke, a za ním kone červené, gaštanové a biele. 9 Spýtal som sa: "Pane môj, kto sú títo?" Anjel, ktorý hovoril so mnou, povedal: "Ja ti ukážem, kto sú títo." 10 Vtedy človek stojaci medzi myrtami povedal: "To sú tí, ktorých Jahve poslal poprechodiť zem." 11 Oni odpovedali Jahveho anjelovi stojacemu medzi myrtami: "Prešli sme zem. Pozri, celý svet je tichý a pokojný." 12 Vtedy sa Jahveho anjel ujal slova a povedal: "Jahve nebeských mocností, dokedy budeš odopierať zmilovať sa nad Jeruzalemom a nad judskými mestami, ktorým dávaš cítiť svoj hnev už sedemdesiat rokov?" 13 Jahve povedal anjelovi, ktorý hovoril so mnou, slovami milými, slovami plnými útechy. 14 Vtedy mi povedal anjel, ktorý hovoril so mnou: "Urob toto vyhlásenie: Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Horlím za Jeruzalem a za Sion veľkou horlivosťou, 15 ale veľmi sa hnevám na pyšné národy, lebo ja som sa len trochu nahneval, ale ony prispeli k nešťastiu. 16 Preto takto hovorí Jahve: Znovu sa obraciam k Jeruzalemu s láskou. Môj Chrám bude v ňom znovu vybudovaný – výrok Jahveho nebeských mocností – a meracia šnúra bude znovu natiahnutá nad Jeruzalemom. 17 Urob ďalšie vyhlásenie: Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Moje mestá budú ešte oplývať šťastím, Jahve ešte poteší Sion, znovu si vyvolí Jeruzalem."
  Kniha proroka Zachariáša
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)