Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
Evanjelium podľa Marka
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  Kázanie Jána Krstiteľa

  1 Začiatok evanjelia, Dobrej zvesti Ježiša Krista, Božieho Syna. 2 Ako je napísané u Izaiáša, proroka: Pozri, posielam svojho posla pred tebou, aby ti pripravil cestu. 3 Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! 4 A tak Ján Krstiteľ vystúpil na púšti a hlásal krst ako znak obrátenia a pokánia na odpustenie hriechov. 5 Prichádzala k nemu celá judská krajina aj všetci Jeruzalemčania. Verejne vyznávali svoje hriechy a on ich krstil v rieke Jordán. 6 Ján bol oblečený v hrubom šate z ťavej srsti, boky prepásané koženým opaskom. Jedával kobylky a lesný med. 7 A hlásal: "Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienky na obuvi. 8 Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Svätým Duchom."

  Ježišov krst

  9 A stalo sa, že v tých dňoch prišiel Ježiš z Nazareta v Galilei, a Ján ho pokrstil v Jordáne. 10 Vo chvíli, keď vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. 11 A z neba zaznel hlas: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie."

  Pokúšanie na púšti

  12 A hneď nato Boží Duch viedol Ježiša na púšť. 13 Na púšti zostal štyridsať dní, pokúšaný satanom. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.

  Ježiš začína svoje kázanie

  14 Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a kázal Božie evanjelium. 15 Hovoril: "Naplnil sa čas a Božie kráľovstvo sa priblížilo. Kajajte sa, verte evanjeliu."

  Povolanie prvých štyroch učeníkov

  16 Ježiš šiel popri Galilejskom mori, keď videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora, boli totiž rybármi. 17 Ježiš im povedal: "Poďte za mnou, a ja vás urobím rybármi ľudí." 18 Oni hneď zanechali siete a išli za ním. 19 Ako šiel trocha ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, oni opravovali siete na lodi. 20 Zavolal ich. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a nasledovali ho.

  Ježiš učí v Kafarnaume a uzdraví posadnutého

  21 Prišli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. 22 Žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako učitelia Zákona. 23 A práve bol v ich synagóge človek posadnutý zlým duchom. Ten vykríkol: 24 "Čo chceš s nami, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý." 25 Ježiš mu prísne rozkázal: "Mlč a vyjdi z neho!" 26 Nečistý duch s ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. 27 Všetci žasli a jeden druhého sa vypytovali: "Čo je to? Je to nové učenie, podávané s autoritou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho." 28 A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

  Uzdravenie Petrovej testinej

  29 Len čo vyšli zo synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. 30 Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu o nej povedali. 31 Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol ju. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.

  Mnohé uzdravenia

  32 V ten večer, keď slnko zapadlo, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. 33 Celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. 34 Uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, vyhnal mnoho zlých duchov a diablom zakázal hovoriť, lebo vedeli, kto je on.

  Ježiš tajne opúšťa Kafarnaum a chodí po Galilei

  35 Včasráno, hneď na úsvite vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. 36 Šimon a jeho druhovia ho hľadali 37 a keď ho našli, povedali mu: "Všetci ťa hľadajú." 38 On im povedal: "Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj im kázal, veď na to som prišiel." 39 A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.

  Uzdravenie malomocného

  40 Tu prišiel k Ježišovi malomocný a na kolenách ho prosil: "Ak len chceš, môžeš ma očistiť." 41 Ježiš, pohnutý súcitom, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: "Chcem, buď čistý!" 42 Malomocenstvo hneď z neho zmizlo a bol očistený. 43 Ježiš ho ihneď poslal preč s týmto vážnym upozornením: 44 "Daj si pozor, nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš. To im bude svedectvom." 45 Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do nijakého mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.
  Evanjelium podľa Marka
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)