1. kapitola

Kázanie Jána Krstiteľa

1 Začiatok evanjelia, Dobrej zvesti Ježiša Krista, Božieho Syna.
2 Ako je napísané u Izaiáša, proroka: Pozri, posielam svojho posla pred tebou, aby ti pripravil cestu. 3 Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! 4 A tak Ján Krstiteľ vystúpil na púšti a hlásal krst ako znak obrátenia a pokánia na odpustenie hriechov. 5 Prichádzala k nemu celá judská krajina aj všetci Jeruzalemčania. Verejne vyznávali svoje hriechy a on ich krstil v rieke Jordán. 6 Ján bol oblečený v hrubom šate z ťavej srsti, boky prepásané koženým opaskom. Jedával kobylky a lesný med. 7 A hlásal: "Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienky na obuvi. 8 Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Svätým Duchom."

Ježišov krst

9 A stalo sa, že v tých dňoch prišiel Ježiš z Nazareta v Galilei, a Ján ho pokrstil v Jordáne.
10 Vo chvíli, keď vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. 11 A z neba zaznel hlas: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie."

Pokúšanie na púšti

12 A hneď nato Boží Duch viedol Ježiša na púšť.
13 Na púšti zostal štyridsať dní, pokúšaný satanom. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.

Ježiš začína svoje kázanie

14 Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a kázal Božie evanjelium.
15 Hovoril: "Naplnil sa čas a Božie kráľovstvo sa priblížilo. Kajajte sa, verte evanjeliu."

Povolanie prvých štyroch učeníkov

16 Ježiš šiel popri Galilejskom mori, keď videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora, boli totiž rybármi.
17 Ježiš im povedal: "Poďte za mnou, a ja vás urobím rybármi ľudí." 18 Oni hneď zanechali siete a išli za ním. 19 Ako šiel trocha ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, oni opravovali siete na lodi. 20 Zavolal ich. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a nasledovali ho.

Ježiš učí v Kafarnaume a uzdraví posadnutého

21 Prišli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil.
22 Žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako učitelia Zákona. 23 A práve bol v ich synagóge človek posadnutý zlým duchom. Ten vykríkol: 24 "Čo chceš s nami, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý." 25 Ježiš mu prísne rozkázal: "Mlč a vyjdi z neho!" 26 Nečistý duch s ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. 27 Všetci žasli a jeden druhého sa vypytovali: "Čo je to? Je to nové učenie, podávané s autoritou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho." 28 A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

Uzdravenie Petrovej testinej

29 Len čo vyšli zo synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu.
30 Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu o nej povedali. 31 Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol ju. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.

Mnohé uzdravenia

32 V ten večer, keď slnko zapadlo, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi.
33 Celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. 34 Uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, vyhnal mnoho zlých duchov a diablom zakázal hovoriť, lebo vedeli, kto je on.

Ježiš tajne opúšťa Kafarnaum a chodí po Galilei

35 Včasráno, hneď na úsvite vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil.
36 Šimon a jeho druhovia ho hľadali 37 a keď ho našli, povedali mu: "Všetci ťa hľadajú." 38 On im povedal: "Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj im kázal, veď na to som prišiel." 39 A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.

Uzdravenie malomocného

40 Tu prišiel k Ježišovi malomocný a na kolenách ho prosil: "Ak len chceš, môžeš ma očistiť."
41 Ježiš, pohnutý súcitom, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: "Chcem, buď čistý!" 42 Malomocenstvo hneď z neho zmizlo a bol očistený. 43 Ježiš ho ihneď poslal preč s týmto vážnym upozornením: 44 "Daj si pozor, nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš. To im bude svedectvom." 45 Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do nijakého mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.