1. kapitola

Nadpis

1 Slová Jeremiáša, Chilkiášovho syna, jedného z kňazov bývajúcich v Anatote, na Benjamínovom území.
2 Jahve k nemu prehovoril v trinástom roku panovania judského kráľa Joziáša, syna judského kráľa Amona, 3 ďalej v dňoch judského kráľa Jojakima, syna Joziáša, až do konca jedenásteho roku judského kráľa Sedekiáša, syna Joziáša, totiž až do odvlečenia obyvateľov Jeruzalema do zajatia, ktoré sa stalo v piatom mesiaci toho roku.

Jeremiášovo povolanie

4 Jahve ku mne prehovoril týmito slovami:
5 "Poznal som ťa prv, než som ťa utvoril v matkinom živote: zasvätil som ťa za proroka pre národy." 6 Ale ja som povedal: "Ach, Pane Jahve, veď neviem hovoriť, som ešte dieťa!" 7 Jahve mi však odpovedal: "Nehovor: Som ešte dieťa! Lebo pôjdeš ku všetkým ľuďom, ku ktorým ťa pošlem, a povieš im všetko, čo ti prikážem. 8 Nemaj strach v ich prítomnosti, lebo ja som s tebou a ochránim ťa." To je Jahveho výrok. 9 Vtedy Jahve vystrel ruku, dotkol sa mi úst a Jahve mi povedal: "Hľa, vkladám svoje slová do tvojich úst. 10 Pozri, dnešného dňa ti dávam právomoc nad národmi a nad kráľovstvami: vytŕhať a búrať, ničiť a pustošiť, budovať a sadiť." 11 Jahve ku mne prehovoril týmito slovami: "Čo vidíš, Jeremiáš?" Odpovedal som: "Vidím prútik mandľovníka." 12 Vtedy mi Jahve povedal: "Dobre si videl, lebo bdiem, aby som splnil svoje slovo." 13 Jahve ku mne prehovoril po druhýkrát týmito slovami: "Čo vidíš?" Odpovedal som: "Kotol na ohni, v ktorom vrie; je nahnutý od severu." 14 Vtedy mi Jahve povedal: "Áno, od severu sa rozleje nešťastie na všetkých, čo bývajú v tejto krajine, 15 lebo hľa, volám všetky kráľovstvá severu. To je Jahveho výrok. Prídu ich králi a každý postaví svoj trón pred jeruzalemskými bránami, oproti všetkým jeho múrom navôkol a proti všetkým judským mestám. 16 Vynesiem rozsudok proti môjmu ľudu za všetku jeho zlobu, lebo ma opustili, lebo prinášajú zápalné obety cudzím bohom, lebo sa klaňajú výrobkom svojich rúk. 17 Priprav sa, Jeremiáš! Vstaň a prehovor k nim! Povedz im všetko, čo ti rozkážem! Nezlom sa v ich prítomnosti, inak ťa ja zlomím pred ich očami! 18 Hľa, ja som ťa dnes urobil opevneným mestom, železným stĺpom, bronzovou hradbou proti celej krajine: proti kráľom a kniežatám Judey, proti jej kňazom a jej ľudu. 19 Budú viesť vojnu proti tebe, ale ťa nepremôžu, lebo ja som s tebou a ochránim ťa." To je Jahveho výrok.