1. kapitola

Satan podrobí Jóba skúške

1 V krajine Uc žil človek menom Jób. Bol to človek bezúhonný a statočný, ktorý ctil Boha a chránil sa zlého.
2 Narodilo sa mu sedem synov a tri dcéry. 3 Mal sedemtisíc oviec, tritisíc tiav, päťsto párov volov, päťsto oslíc a veľký počet sluhov. Tento človek bol najväčší medzi synmi Východu. 4 Jeho synovia sa schádzavali a robili hostiny každý vo svojom dome a pozývali aj svoje tri sestry, aby jedli a pili s nimi. 5 Len čo skončil rad hostín, Jób ich volal k sebe, aby ich očistil. Na druhý deň ráno obetoval celopaly za každého z nich, hovoril si totiž: "Možno, že moji synovia zhrešili a urazili Boha vo svojich srdciach." Tak to robieval Jób zakaždým. 6 Istého dňa, keď Boží synovia prišli predstaviť sa Jahvemu, aj Satan predstúpil s nimi. 7 Jahve povedal Satanovi: "Odkiaľ prichádzaš?" - "Z obchôdzky krížom-krážom po zemi," odpovedal Satan. 8 Jahve nato: "Všimol si si môjho sluhu Jóba? Niet mu podobného na zemi: človek bezúhonný a statočný, ktorý si ctí Boha a chráni sa zlého." 9 A Satan odpovedal: "Vari si Jób zadarmo ctí Boha? 10 Či si nepostavil ochranný plot okolo neho, okolo jeho rodiny a okolo všetkého, čím len vládne? Požehnávaš všetko, na čo sa len podujme, jeho čriedy sa namnožili po celom kraji. 11 Ale vztiahni len ruku a dotkni sa jeho majetku, a do tváre ti bude zlorečiť!" 12 "Dobre," povedal Jahve Satanovi, "všetko, čo len má, je v tvojej moci. Chráň sa však položiť svoju ruku na neho samého." A Satan sa vzdialil spred Jahveho 13 Stalo sa toho dňa, keď Jóbovi synovia a dcéry jedli a pili víno u najstaršieho brata, 14 prišiel k Jóbovi posol so správou: "Tvoje voly orali a oslice sa popásali povedľa, tu znenazdania na ne padli Sabejci a pobrali ich, keď tvojich paholkov pobili mečom. 15 Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil." 16 Ten ešte nedopovedal, už prichádzal druhý a hovoril: "Z neba spadol Boží oheň, spálil tvoje ovce i tvojich valachov a pohltil ich. Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil." 17 Tento ešte ani nedopovedal, už prichádzal iný a vravel: "Chaldejci, rozdelení na tri tlupy, urobili nájazd na tvoje ťavy a pobrali ich, keď tvojich sluhov pobili mečom. Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil." 18 Tento ešte ani neskončil, už pribehol iný a povedal: "Tvoji synovia a dcéry jedli a pili víno u svojho najstaršieho brata. 19 Tu sa zrazu prihnal ohromný víchor od púšte, oprel sa o štyri uhly domu, ten sa zrútil na mladých ľudí a oni zahynuli. Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil." 20 Vtedy Jób vstal, roztrhol si odev, oholil si hlavu, potom sa hodil tvárou na zem a povedal: 21 "Nahý som vyšiel z lona matky, nahý sa tam vrátim. Jahve dal, Jahve vzal. Nech je zvelebené Jahveho meno!" 22 Vo všetkom tomto nešťastí Jób nezhrešil a nedovolil si nijakú neprístojnosť voči Bohu.