1. kapitola

Nadpis

1 Abdiášovo videnie. O Edome.

Úvod

Dostal som od Jahveho posolstvo, posol bol poslaný medzi národy: "Hor’ sa, vytiahnime do boja proti Edomu."

Výrok proti Edomu

Takto hovorí Pán Jahve:
2 Pozri, ponížil som ťa medzi národmi, budeš veľmi opovrhovaný. 3 Tvoje pyšné srdce ťa zaviedlo na zlé cesty, teba, čo bývaš v rozsadlinách Skaly, vo svojom vysokom sídle, čo si myslíš vo svojom srdci: "Kto ma môže zvrhnúť na zem?" 4 Keby si sa vzniesol vysoko sťa orol, a keby si si medzi hviezdy položil hniezdo, ja ťa odtiaľ zvrhnem, Jahveho výrok.

Zničenie Edomu, Ezaua

5 Ak vtrhnú k tebe zlodeji (alebo noční lupiči), veru ťa spustošia – či nenakradnú, koľko sa im zachce? Ak oberači hrozna prídu k tebe, či nezanechajú iba paberky?
6 Akú prehliadku spravili Ezauovi! Ako poprezerali jeho tajné skrýše! 7 Vyhnali ťa na hranice, všetci tvoji spojenci ťa sklamali, premohli ťa tvoji priatelia. Tí, čo jedávali tvoj chlieb, stavajú ti pascu hovoriac: "Celkom potratil rozum!" 8 V ten deň – Jahveho výrok – vyhubím múdrych z Edomu a rozumnosť z Ezauovho vrchu. 9 Teman, tvoji bojovníci sa predesia, lebo vykynožím všetkých z Ezauovho vrchu.

Edomova vina

Pre vraždu,
10 pre násilie na tvojom bratovi Jakubovi pokryje ťa hanba, budeš vyhubený naveky. 11 V ten deň si stál obďaleč, v deň, keď nepriatelia odvliekli jeho bohatstvá, keď cudzinci mu vtrhli cez brány a o Jeruzalem hádzali kocky, aj ty si bol ako jeden z nich. 12 Nekochaj sa pri pohľade na svojho brata v deň jeho nešťastia! Neraduj sa nad synmi Júdu v deň ich záhuby! Nerozdrapuj si ústa naširoko v deň ich úzkosti! 13 Nevchádzaj do brány môjho ľudu v deň jeho skazy! Nekochaj sa aj ty z jeho nešťastia v deň jeho skazy! Nesiahaj rukou na jeho imanie v deň jeho skazy! 14 Nečakaj na rázcestiach, aby si hubil jeho ubehlíkov! Nevyzrádzaj jeho utečencov v deň úzkosti! 15 Lebo blízko je Jahveho deň proti všetkým pohanským národom. Ako si ty robil, tak sa stane tebe, tvoje skutky padnú na tvoju hlavu.

V Jahveho deň – odplata Izraela Edomu

16 Ako ste vy pili môj hnev na mojom svätom vrchu, tak ho budú piť všetky národy ustavične. Budú piť a hltať, až zostanú, ako by ich nikdy nebolo bývalo.
17 Ale na vrchu Sion budú tí, ktorí vyviaznu, a tí budú svätí a Jakubov dom sa zmocní tých, čo sa ho zmocnili. 18 Jakubov dom bude ohňom, Jozefov dom plameňom a Ezauov dom plevami! Zapália ho a zhltnú, nik sa nezachráni z Ezauovho domu, lebo to povedal Jahve. 19 Tí z Negebu obsadia Ezauov vrch, tí z Pobrežnej nížiny zem Filištíncov. Obsadia územie Efraima a územie Samárie a Benjamín obsadí Galaád. 20 Vyhnanci tohto vojska Izraelcov obsadia Kanaán až po Sareptu a vyhnanci z Jeruzalema, ktorí sú v Sefarade, obsadia mestá Negebu. 21 Zachránenci vystúpia na vrch Sion, aby vládli aj nad Ezauovým vrchom, a kráľovstvo bude patriť Jahvemu.