Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

Adresa

1 Pavol, väzeň Krista Ježiša, Timotejov brat, milovanému Filemónovi, nášmu spolupracovníkovi,
2 našej sestre Apfii, nášmu spolubojovníkovi Archippovi a cirkvi, ktorá je v tvojom dome: 3 milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a Pána Ježiša Krista.

Vďakyvzdanie a modlitba

4 Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu, keď si na teba spomínam vo svojich modlitbách,
5 keď počujem o tvojej láske a viere, ktorú máš k Pánu Ježišovi a ku všetkým svätým. 6 Kiež by si tvoje spoločenstvo vier prehĺbilo chápanie všetkých darov, ktoré máme zo svojho spojenia s Kristom. 7 Mal som totiž veľkú radosť a útechu, keď som sa dozvedel o tvojej láske, brat môj, povedali mi, že si osviežil srdcia svätých.

Prosba za Onezima

8 Preto hoci by som ti mohol v Kristovi smelo rozkázať, čo máš urobiť,
9 radšej prosím pre tvoju lásku ja, Pavol, už starec a teraz aj väzeň pre Krista Ježiša: 10 prosím ťa za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v okovách. 11 Kedysi ti bol neužitočný, ale teraz je užitočný aj tebe, aj mne. 12 Posielam ti ho naspäť, jeho, čo je ako moje srdce. 13 Chcel som si ho ponechať pri sebe, aby mi slúžil namiesto teba v okovách, ktoré nosím pre evanjelium. 14 Ale nechcel som nič urobiť bez tvojho súhlasu, aby tvoj dobrý skutok nebol akoby vynútený, ale dobrovoľný. 15 Veď azda preto bol od teba vzatý na čas, aby si ho dostal navždy, 16 už nie ako otroka, ale oveľa viac ako otroka: ako milovaného brata; milého najmä mne – a o čo viac tebe – i podľa tela aj v Pánovi. 17 Ak ma teda pokladáš za priateľa, prijmi ho ako mňa samého. 18 A ak ťa v niečom poškodil alebo ak ti je niečo dlžen, mne to pripočítaj. 19 Ja, Pavol – píšem to vlastnou rukou –, ja to zaplatím. Aby som ti nemusel povedať, že ty mne dlhuješ aj seba samého. 20 Veru, brat môj, kiež mám ja z teba úžitok v Pánovi. Poteš moje srdce v Kristovi. 21 Píšem ti v dôvere v tvoju poslušnosť a viem, že urobíš viac, ako žiadam.

Odporúčania. Pozdravy

22 Zároveň mi priprav aj prístrešie, lebo dúfam, že vďaka vašim modlitbám ma dostanete ako dar.
23 Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluväzeň v Kristovi Ježišovi, 24 tiež Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci. 25 Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom!