1. kapitola

Adresa a pozdrav

1 Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, cudzincom v diaspóre: v Ponte, Galácii, Kapadócii, Ázii a Bitýnii,
2 ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby poslúchali Ježiša Krista a boli pokropení jeho krvou. Milosť vám a pokoj v hojnosti!

Úvod. Dedičstvo, ktoré udelil Otec

3 Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej,
4 pre dedičstvo neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce, ktoré je pre vás pripravené v nebi. 5 Pre vás, ktorých Božia moc chráni vierou pre spásu, čo sa má ukázať v poslednom čase.

Láska a vernosť Kristovi

6 Preto sa radujete, hoci vás teraz, ak treba, ešte na krátky čas trápia rozličné skúšky,
7 aby vám vaša vyskúšaná viera, oveľa vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť, keď sa zjaví Ježiš Kristus. 8 Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho a jasáte nevýslovnou a slávnou radosťou, 9 že dosahujete cieľ svojej viery, spásu duší.

Prorocké zjavenie Ducha

10 Túto spásu hľadali a skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti, pripravenej pre vás.
11 Skúmali, na ktorý čas a na aké okolnosti ukazuje Kristov Duch, ktorý bol v nich, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá po nich nasledovala. 12 Bolo im zjavné, že toto posolstvo nebolo pre nich, ale majú ho odovzdať vám, a tak teraz vám ho zvestujú hlásatelia evanjelia v Duchu Svätom, zoslanom z neba, na ktorého túžia hľadieť anjeli.

Požiadavky nového života. Svätosť neofyta

13 Preto si prepášte bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú vám prinesie zjavenie Ježiša Krista.
14 Ako poslušné deti nedajte sa ovládať niekdajšími žiadosťami z čias vašej nevedomosti. 15 Ale ako Svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní, 16 ako je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý. 17 A keď ako Otca vzývate toho, ktorý súdi každého podľa jeho skutkov bez nadŕžania osobám, žite v bázni v čase svojho pobytu na zemi. 18 Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, 19 ale predrahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka. 20 On bol vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám. 21 Skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, aby sa vaša viera a nádej upínali na Boha.

Znovuzrodenie Slovom

22 Poslušnosťou pravde ste si očistili duše, aby ste sa milovali bratskou láskou bez pokrytectva. Z čistého srdca sa teda navzájom vrúcne milujte!
23 Veď ste sa znovu zrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného: z Božieho Slova, živého a večného. 24 Lebo každé telo je ako tráva a všetka jeho krása ako poľný kvet. Tráva uschne a kvet zvädne; 25 ale Pánovo Slovo trvá naveky. Toto je to Slovo, ktorého Dobrá zvesť vám bola ohlásená.