1. kapitola

Úvod

1 Milý Teofil, vo svojej prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku
2 až do dňa, keď dal pokyny apoštolom, ktorých si vyvolil za účinkovania Svätého Ducha, a bol vzatý do neba. 3 Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. 4 Raz, keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali, čo Otec prisľúbil, "to, o čom ste počuli odo mňa, 5 že Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom o niekoľko dní".

Vystúpenie do neba

6 Tak, keď sa všetci zhromaždili, pýtali sa ho: "Pane, už teraz, v tomto čase, obnovíš kráľovstvo Izraela?"
7 On im povedal: "Vám neprislúcha poznať časy alebo vhodné chvíle, ktoré určil Otec svojou vlastnou autoritou, 8 ale keď na vás zostúpi Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme." 9 Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak ho vzal spred ich očí. 10 A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve 11 a povedali: "Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý, príde zasa tak, ako ste ho videli do neba odchádzať."

Zbor apoštolov

12 Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z vrchu, ktorý sa volá Olivový a je blízko Jeruzalema toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu.
13 Keď ta prišli, vystúpili do hornej miestnosti, kde bývali. Boli to Peter, Ján, Jakub, Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. 14 Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami a s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.

Nahradenie Judáša

15 V tých dňoch vstal Peter uprostred bratovi – bolo tam zhromaždenie, asi stodvadsať ľudí – a povedal:
16 "Bratia, muselo sa splniť Písmo, kde predpovedal Svätý Duch ústami Dávida o Judášovi, ktorý bol vodcom tých, čo zajali Ježiša; 17 patril do nášho počtu a dostal podiel na tej istej službe. 18 Tento Judáš si kúpil pole za odmenu za svoj hriech, potom padol dolu hlavou, rozpukol sa napoly a vyšli z neho všetky vnútornosti. 19 Dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia Jeruzalema, a preto to pole nazvali vo svojej reči Akeldamach, to znamená Pole krvi. 20 Lebo v Knihe Žalmov je napísané: Jeho príbytok nech spustne a nech niet nikoho, kto by v ňom býval! a ešte: Jeho úrad nech prevezme iný! 21 Treba teda, aby sa z týchto mužov, čo boli s nami po celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš, 22 počnúc Jánovým krstom až do dňa, keď bol od nás vzatý, aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania." 23 A tak postavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš s prímením Justus, a Mateja. 24 A modlili sa: "Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí; ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, 25 aby zaujal miesto v tejto službe a apoštoláte, ktoré Judáš opustil, aby odišiel na svoje miesto." 26 Potom ťahali lós a lós padol na Mateja, ktorého pripočítali k jedenástim apoštolom.