1. kapitola

Nadpis

1 Jahveho slovo, ktoré došlo Ozeášovi, Beeriho synovi, za čias judských kráľov Oziáša, Jotama, Achaza a Ezechiáša a za čias izraelského kráľa Jeroboama, Joasovho syna.

Ozeášovo manželstvo a deti

2 Toto je začiatok Jahveho posolstva, daného prostredníctvom Ozeáša. Jahve povedal Ozeášovi: "Choď, vezmi si smilnú ženu a maj s ňou deti smilnice, lebo krajina je neverná Jahvemu ako smilnica."
3 Išiel teda a vzal si Gomeru, Diblajimovu dcéru. Tá počala a porodila mu syna. 4 Jahve mu kázal: "Daj mu meno Jizreel, lebo o krátky čas potrescem rod Jehua za krv vyliatu v Jizreeli a urobím koniec Izraelskému kráľovstvu. 5 V ten deň sa stane, že dolámem luk Izraela v Jizreelskej doline." 6 Znovu počala a porodila dcéru. Jahve mu kázal: "Daj jej meno Nemilá, lebo odteraz už nikdy neprejavím lásku izraelskému domu, už im nikdy neodpustím. 7 Ale prejavím lásku Júdovmu domu a zachránim ich. Zachránim ich skrze Jahveho, ich Boha, a nie lukom ani mečom, ani vojnou, ani koňmi a jazdcami." 8 Keď oddojčila Nemilú, počala a porodila syna. 9 Jahve kázal: "Daj mu meno Nie-môj-ľud, lebo vy nie ste už môj ľud a ja nie som váš Boh."