Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Nehemiášovo povolanie: jeho poslanie v Júdovi

1 Slová Nehemiáša, Chakaljovho syna. V mesiaci kislev dvadsiateho roku kráľa Artaxerxa, keď som bol na kráľovskom hrade v Súzach,
2 prišiel Chanani, jeden z mojich bratov, a niekoľko mužov z Judska. Opýtal som sa ich na Židov, na zachránencov, ktorí zostali po zajatí, a na Jeruzalem. 3 Oni mi odpovedali: "Pozostalí, ktorí zostali po zajatí, sú v tom kraji vo veľkom súžení a potupe; hradby Jeruzalema sú zrúcané a jeho brány vypálené." 4 Na tieto slová som si sadol a plakal; niekoľko dní som žialil, postil som sa a modlil pred Bohom nebies. 5 Povedal som: "Ach, Jahve, Bože nebies, Bože veľký a hrozný, ktorý zachovávaš zmluvu a milosť tým, čo ťa milujú a zachovávajú tvoje príkazy, 6 nech je tvoje ucho pozorné a tvoje oči otvorené, aby si počul modlitbu svojho sluhu. Prednášam ti ju teraz dňom i nocou za tvojich sluhov Izraelcov a vyznávam hriechy Izraelcov, ktoré sme páchali proti tebe: ja i dom môjho otca sme zhrešili! 7 Veľmi ťažko sme sa proti tebe previnili, nezachovávali sme tvoje prikázania, zákony a zvyky, ktoré si dal svojmu sluhovi Mojžišovi. 8 Rozpomeň sa, prosím, na slovo, ktoré si dal svojmu sluhovi Mojžišovi: "Ak zostanete neverní, rozhádžem vás medzi národy. 9 Ale ak sa vrátite ku mne a budete zachovávať moje prikázania a budete ich uvádzať do života, keby boli vaši vyhnanci rozohnaní na kraj sveta, aj odtiaľ ich zhromaždím a privediem ich na miesto, ktoré som si vyvolil, aby tam prebývalo moje Meno." 10 Oni sú tvoji sluhovia a tvoj ľud, ktorý si zachránil svojou veľkou mocou a silnou rukou! 11 Ach, Pane, nech je tvoje ucho pozorné na modlitbu svojho sluhu a svojich sluhov, ktorí majú záľubu v bázni pred tvojím Menom. Prosím ťa, dopraj svojmu sluhovi zdaru a daj mu nájsť láskavé prijatie u tohto človeka." Bol som totiž kráľovským pohárnikom.