1. kapitola

1 Jahveho slovo, ktoré zaznelo Sofoniášovi, synovi Kušiho, syna Godoliáša, syna Amariáša, syna Ezechiáša, za čias judského kráľa Joziáša, syna Amonovho.

Kozmická predohra

2 Dočista zmetiem všetko z povrchu zeme, Jahveho výrok.
3 Zmetiem ľudí i zvieratá, zmetiem nebeské vtáctvo i morské ryby, zrazím bezbožníkov k zemi, vykynožím ľudí z povrchu zeme – Jahveho výrok.

Proti modloslužbe

4 Vystriem ruku proti Júdovi a proti všetkým obyvateľom Jeruzalema a vykynožím z tohto miesta zvyšky Baalov i mená jeho žrecov,
5 aj tých, čo sa na plochých strechách klaňajú nebeskému voju hviezd, čo sa klaňajú Jahvemu a prisahajú naňho, ale prisahajú aj na Milkoma; 6 tých, čo sa odvrátili od Jahveho, od Jahveho radu nepýtajú a jeho pomoc nehľadajú. 7 Ticho pred Pánom Jahvem! Lebo Jahveho deň je blízky. Áno. Jahve pripravil svoju krvavú obetu, zasvätil si svojich pozvaných.

Proti vysokým dvorným hodnostárom

8 V ten deň Jahveho krvavej obety potrescem kniežatá i synov kráľovských a všetkých odetých v odev cudzincov.
9 V ten deň potrescem všetkých, ktorí vystupujú ku stupňom trónu, ktorí napĺňajú palác svojho pána násilím a klamstvom.

Proti jeruzalemským kupcom

10 V ten deň – Jahveho výrok – hlasný krik sa bude ozývať od Rybnej brány, kvílenie z Nového mesta, veľký treskot od pahorkov.
11 Kvíľte, obyvatelia Dolného mesta, lebo všetok kanaánsky ľud je vyničený, vyhladení sú všetci, ktorí vážia striebro.

Proti neveriacim

12 V tom čase poprezerám Jeruzalem lampášmi a potrescem chlapov, ktorí si bezstarostne hovejú ako víno na kvasniciach, ktorí hovoria vo svojom srdci: "Boh nemôže urobiť nič, ani dobré, ani zlé."
13 Ich bohatstvo bude vydané lúpeži, ich domy spustošeniu. Vystavali si domy, ale nebudú v nich bývať, vysadili si vinice, ale víno z nich nebudú piť.

Jahveho deň

14 Veľký Jahveho deň je blízko. Je blízko a prichádza rýchlo. Trpký je hlas Jahveho dňa, vtedy aj junák kričí od hrôzy.
15 Deň hnevu je ten deň! Deň úzkosti a nešťastia, deň ničenia a pustošenia, deň zachmúrený a tmavých mrákav, deň oblakov a temnôt, 16 deň trúbenia a bojového kriku proti opevneným mestám a proti vysokým vežiam. 17 Na ľudí dopustím úzkostlivý strach, že budú chodiť ako slepí (lebo zhrešili proti Jahvemu). Ich krv sa bude vylievať ako prach a ich vnútornosti ako hnoj. 18 Ani ich striebro, ani ich zlato nebudú môcť ich zachrániť. V deň Jahveho hnevu ohňom jeho žiarlivosti celá zem bude strávená. Lebo zničí, úplne zničí všetkých obyvateľov zeme.