1. kapitola

Baruch a zhromaždenie Židov v Babylone

1 Toto je znenie knihy, ktorú napísal v Babylone Baruch, syn Neriáša, syna Maasiáša, syna Sedekiáša, syna Asadiáša, syna Chelkiáša,
2 siedmeho dňa mesiaca v piatom roku, od času, čo Chaldejci zaujali Jeruzalem a zapálili ho. 3 Baruch čítal túto knihu nahlas judskému kráľovi Jechoniášovi, synovi Jojakimovmu, a všetkému ľudu, ktorý si ju prišiel vypočuť: 4 hodnostárom a kráľovským synom, starším a celému ľudu, malým i veľkým, všetkým, čo bývali v Babylone, na brehoch rieky Sud. 5 Plakali, postili sa, modlili sa k Pánovi, 6 potom poskladali peniaze, každý podľa svojej možnosti, 7 a poslali ich do Jeruzalema kňazovi Joakimovi, synovi Chelkiáša, syna Saloma, i ostatným kňazom a všetkému ľudu, ktorý bol s ním v Jeruzaleme. 8 Desiateho dňa mesiaca sivan Baruch získal nádoby Pánovho Domu, ktoré boli ukoristené v Chráme, aby ich zaniesol späť do judskej krajiny. Boli to strieborné nádoby, ktoré dal zhotoviť judský kráľ Sedekiáš, syn Joziáša, 9 po tom, čo babylonský kráľ Nabuchodonozor odviedol z Jeruzalema a zaviedol do Babylonu Jechoniáša, kniežatá, zámočníkov, šľachticov a pospolitý ľud. 10 Odkázali im: Tu vám posielame peniaze. Za tieto peniaze kúpte celopaly, obety za hriech a kadidlo. Pripravte obety a obetujte ich na oltári Pána, nášho Boha. 11 Modlite sa za život babylonského kráľa Nabuchodonozora a za život jeho syna Baltazára, aby ich život trval na zemi tak dlho, ako dni neba. 12 Nech nám dá Pán silu a nech nám osvieti oči, aby sme žili v tieni babylonského kráľa Nabuchodonozora a v tieni jeho syna Baltazára, aby sme im slúžili dlhé časy a získali si ich priazeň. 13 Modlite sa aj za nás k Pánovi, nášmu Bohu, veď sme zhrešili proti nemu a po dnešný deň sa od nás neodvrátila jeho veľká rozhorčenosť a jeho hnev. 14 Napokon prečítajte si túto knihu, ktorú vám posielame, aby ste ju verejne čítali v dome Pánovom v deň Sviatku a v dni príhodné.

Vyznanie hriechov

15 Povedzte: Pán, náš Boh, je spravodlivý. Ale na našich tvárach väzí hanba až po dnešný deň: a to na ľuďoch z Júdu a na obyvateľoch Jeruzalema,
16 na našich kráľoch a na našich kniežatách, na našich kňazoch, na našich prorokoch a na našich otcoch. 17 Zhrešili sme proti Pánovi, 18 neposlúchli sme ho. Nepočúvali sme hlas Pána, nášho Boha, a nezachovávali sme jeho príkazy, ktoré nám dával. 19 Odo dňa, keď Pán vyviedol našich otcov z Egypta, až doteraz boli sme neposlušní Pánovi, svojmu Bohu, a búrili sme sa nepočúvajúc jeho hlas. 20 A tak dnes dopadlo na nás nešťastie a kliatba, ktoré Pán rozkázal vysloviť svojmu sluhovi Mojžišovi vtedy, keď vyviedol našich otcov z Egypta, aby nám dal zem, ktorá oplýva ešte i dnes mliekom a medom. 21 Lenže my sme nepočúvali hlas Pána, nášho Boha, hovoriaceho slovami prorokov, ktorých k nám posielal. 22 My všetci sme išli svojou vlastnou cestou, každý nasledujúc náklonnosti svojho zlého srdca, slúžili sme iným bohom a robili sme, čo sa nepáči Pánovi, nášmu Bohu.