Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

1. kapitola

Baruch a zhromaždenie Židov v Babylone

1 Toto je znenie knihy, ktorú napísal v Babylone Baruch, syn Neriáša, syna Maasiáša, syna Sedekiáša, syna Asadiáša, syna Chelkiáša,
2 siedmeho dňa mesiaca v piatom roku, od času, čo Chaldejci zaujali Jeruzalem a zapálili ho. 3 Baruch čítal túto knihu nahlas judskému kráľovi Jechoniášovi, synovi Jojakimovmu, a všetkému ľudu, ktorý si ju prišiel vypočuť: 4 hodnostárom a kráľovským synom, starším a celému ľudu, malým i veľkým, všetkým, čo bývali v Babylone, na brehoch rieky Sud. 5 Plakali, postili sa, modlili sa k Pánovi, 6 potom poskladali peniaze, každý podľa svojej možnosti, 7 a poslali ich do Jeruzalema kňazovi Joakimovi, synovi Chelkiáša, syna Saloma, i ostatným kňazom a všetkému ľudu, ktorý bol s ním v Jeruzaleme. 8 Desiateho dňa mesiaca sivan Baruch získal nádoby Pánovho Domu, ktoré boli ukoristené v Chráme, aby ich zaniesol späť do judskej krajiny. Boli to strieborné nádoby, ktoré dal zhotoviť judský kráľ Sedekiáš, syn Joziáša, 9 po tom, čo babylonský kráľ Nabuchodonozor odviedol z Jeruzalema a zaviedol do Babylonu Jechoniáša, kniežatá, zámočníkov, šľachticov a pospolitý ľud. 10 Odkázali im: Tu vám posielame peniaze. Za tieto peniaze kúpte celopaly, obety za hriech a kadidlo. Pripravte obety a obetujte ich na oltári Pána, nášho Boha. 11 Modlite sa za život babylonského kráľa Nabuchodonozora a za život jeho syna Baltazára, aby ich život trval na zemi tak dlho, ako dni neba. 12 Nech nám dá Pán silu a nech nám osvieti oči, aby sme žili v tieni babylonského kráľa Nabuchodonozora a v tieni jeho syna Baltazára, aby sme im slúžili dlhé časy a získali si ich priazeň. 13 Modlite sa aj za nás k Pánovi, nášmu Bohu, veď sme zhrešili proti nemu a po dnešný deň sa od nás neodvrátila jeho veľká rozhorčenosť a jeho hnev. 14 Napokon prečítajte si túto knihu, ktorú vám posielame, aby ste ju verejne čítali v dome Pánovom v deň Sviatku a v dni príhodné.

Vyznanie hriechov

15 Povedzte: Pán, náš Boh, je spravodlivý. Ale na našich tvárach väzí hanba až po dnešný deň: a to na ľuďoch z Júdu a na obyvateľoch Jeruzalema,
16 na našich kráľoch a na našich kniežatách, na našich kňazoch, na našich prorokoch a na našich otcoch. 17 Zhrešili sme proti Pánovi, 18 neposlúchli sme ho. Nepočúvali sme hlas Pána, nášho Boha, a nezachovávali sme jeho príkazy, ktoré nám dával. 19 Odo dňa, keď Pán vyviedol našich otcov z Egypta, až doteraz boli sme neposlušní Pánovi, svojmu Bohu, a búrili sme sa nepočúvajúc jeho hlas. 20 A tak dnes dopadlo na nás nešťastie a kliatba, ktoré Pán rozkázal vysloviť svojmu sluhovi Mojžišovi vtedy, keď vyviedol našich otcov z Egypta, aby nám dal zem, ktorá oplýva ešte i dnes mliekom a medom. 21 Lenže my sme nepočúvali hlas Pána, nášho Boha, hovoriaceho slovami prorokov, ktorých k nám posielal. 22 My všetci sme išli svojou vlastnou cestou, každý nasledujúc náklonnosti svojho zlého srdca, slúžili sme iným bohom a robili sme, čo sa nepáči Pánovi, nášmu Bohu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk