Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

Baruch a zhromaždenie Židov v Babylone

1 Toto je znenie knihy, ktorú napísal v Babylone Baruch, syn Neriáša, syna Maasiáša, syna Sedekiáša, syna Asadiáša, syna Chelkiáša,
2 siedmeho dňa mesiaca v piatom roku, od času, čo Chaldejci zaujali Jeruzalem a zapálili ho. 3 Baruch čítal túto knihu nahlas judskému kráľovi Jechoniášovi, synovi Jojakimovmu, a všetkému ľudu, ktorý si ju prišiel vypočuť: 4 hodnostárom a kráľovským synom, starším a celému ľudu, malým i veľkým, všetkým, čo bývali v Babylone, na brehoch rieky Sud. 5 Plakali, postili sa, modlili sa k Pánovi, 6 potom poskladali peniaze, každý podľa svojej možnosti, 7 a poslali ich do Jeruzalema kňazovi Joakimovi, synovi Chelkiáša, syna Saloma, i ostatným kňazom a všetkému ľudu, ktorý bol s ním v Jeruzaleme. 8 Desiateho dňa mesiaca sivan Baruch získal nádoby Pánovho Domu, ktoré boli ukoristené v Chráme, aby ich zaniesol späť do judskej krajiny. Boli to strieborné nádoby, ktoré dal zhotoviť judský kráľ Sedekiáš, syn Joziáša, 9 po tom, čo babylonský kráľ Nabuchodonozor odviedol z Jeruzalema a zaviedol do Babylonu Jechoniáša, kniežatá, zámočníkov, šľachticov a pospolitý ľud. 10 Odkázali im: Tu vám posielame peniaze. Za tieto peniaze kúpte celopaly, obety za hriech a kadidlo. Pripravte obety a obetujte ich na oltári Pána, nášho Boha. 11 Modlite sa za život babylonského kráľa Nabuchodonozora a za život jeho syna Baltazára, aby ich život trval na zemi tak dlho, ako dni neba. 12 Nech nám dá Pán silu a nech nám osvieti oči, aby sme žili v tieni babylonského kráľa Nabuchodonozora a v tieni jeho syna Baltazára, aby sme im slúžili dlhé časy a získali si ich priazeň. 13 Modlite sa aj za nás k Pánovi, nášmu Bohu, veď sme zhrešili proti nemu a po dnešný deň sa od nás neodvrátila jeho veľká rozhorčenosť a jeho hnev. 14 Napokon prečítajte si túto knihu, ktorú vám posielame, aby ste ju verejne čítali v dome Pánovom v deň Sviatku a v dni príhodné.

Vyznanie hriechov

15 Povedzte: Pán, náš Boh, je spravodlivý. Ale na našich tvárach väzí hanba až po dnešný deň: a to na ľuďoch z Júdu a na obyvateľoch Jeruzalema,
16 na našich kráľoch a na našich kniežatách, na našich kňazoch, na našich prorokoch a na našich otcoch. 17 Zhrešili sme proti Pánovi, 18 neposlúchli sme ho. Nepočúvali sme hlas Pána, nášho Boha, a nezachovávali sme jeho príkazy, ktoré nám dával. 19 Odo dňa, keď Pán vyviedol našich otcov z Egypta, až doteraz boli sme neposlušní Pánovi, svojmu Bohu, a búrili sme sa nepočúvajúc jeho hlas. 20 A tak dnes dopadlo na nás nešťastie a kliatba, ktoré Pán rozkázal vysloviť svojmu sluhovi Mojžišovi vtedy, keď vyviedol našich otcov z Egypta, aby nám dal zem, ktorá oplýva ešte i dnes mliekom a medom. 21 Lenže my sme nepočúvali hlas Pána, nášho Boha, hovoriaceho slovami prorokov, ktorých k nám posielal. 22 My všetci sme išli svojou vlastnou cestou, každý nasledujúc náklonnosti svojho zlého srdca, slúžili sme iným bohom a robili sme, čo sa nepáči Pánovi, nášmu Bohu.