1. kapitola

Úvod

1 Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa má zakrátko stať. On poslal svojho anjela oznámiť to svojmu sluhovi Jánovi,
2 ktorý potvrdil Božie slovo a svedectvo Ježiša Krista: všetky jeho videnia. 3 Šťastný je, kto môže čítať a kto môže počúvať tieto prorocké slová a zachová si to, čo je v nich napísané. Lebo čas je blízko.

Adresa

4 Ján siedmim ázijským cirkvám. Milosť a pokoj nech vám dá "Ktorý je, Ktorý bol a Ktorý príde" i siedmi duchovia, prítomní pred jeho trónom,
5 i Ježiš Kristus, verný svedok, Prvorodený z mŕtvych a Knieža nad kráľmi zeme. On nás miluje a zmyl z nás naše hriechy svojou krvou. 6 A urobil nás kráľovstvom kňazov pre svojho Boha a Otca. Jemu teda sláva a moc na veky vekov. Amen. 7 Pozrite! Prichádza s oblakmi a každý ho vidí, aj tí, čo ho prebodli: a národy zeme budú nad ním žialiť. Áno. Amen. 8 Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, "Ktorý je, Ktorý bol a Ktorý príde", Pán všetkého.

Prípravné videnie

9 Ja, Ján, v Ježišovi váš brat a váš spoluúčastník na súžení, kráľovstve a vytrvalosti. Bol som na ostrove Patmos pre Božie slovo a svedectvo o Ježišovi.
10 V Pánov deň sa ma zmocnil Duch a počul som za sebou hlas, mohutný ako hlas trúby, hovoriť: 11 "Čo vidíš, napíš na zvitok a pošli siedmim cirkvám: do Efezu, Smyrny, Pergama, Tyatiry, Sárd, Filadelfie a Laodicey!" 12 Obrátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov 13 a uprostred svietnikov akoby Syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. 14 Jeho hlava a vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh, oči mu blčali ako plameň, 15 nohy mal ako drahocenný bronz, ohňom prečistený, a jeho hlas bol ako hukot veľkých vôd. 16 V pravej ruke mal sedem hviezd a z úst mu vychádzal ostrý dvojsečný meč. A jeho tvár bola ako slnko, žiariace vo svojej plnej sile. 17 Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa svoju pravicu a povedal mi: "Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný 18 a Živý. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a Hádesu. 19 Napíš teda, čo si videl, čo je teraz a čo sa má stať neskôr. 20 Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl v mojej pravici, a siedmich zlatých svietnikov je toto: sedem hviezd sú anjeli siedmich cirkví a sedem svietnikov je tých sedem cirkví.