Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Adresa a vďakyvzdanie

1 Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, aby hlásal prisľúbený život v Kristovi Ježišovi,
2 milovanému synovi Timotejovi: milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Pána. 3 Vzdávam vďaky Bohu, ktorému slúžim ako moji predkovia s čistým svedomím, keď na teba neprestajne myslím vo svojich modlitbách vo dne, v noci. 4 Keď si spomínam na tvoje slzy, túžim znovu ťa vidieť, aby ma naplnila radosť. 5 Spomínam si na tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja babička Lois a tvoja matka Euniké, a som presvedčený, že tá viera prebýva aj v tebe.

Milosti, ktoré dostal Timotej

6 Preto ti pripomínam, aby si roznecoval oheň Božieho daru, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk.
7 Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale sily, lásky a rozvahy. 8 Preto sa nehanbi vydávať svedectvo o našom Pánovi a nehanbi sa ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha. 9 On nás zachránil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale podľa svojho vlastného predsavzatia a svojej milosti, ktorú sme dostali pred večnými vekmi v Kristovi Ježišovi. 10 No známou sa stala teraz zjavením sa nášho Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý zničil smrť a prostredníctvom evanjelia nechal zažiariť život a nesmrteľnosť. 11 A ja som bol ustanovený za hlásateľa, apoštola a učiteľa tohto evanjelia. 12 Preň aj trpím, ale nehanbím sa, lebo viem, komu som uveril, a som presvedčený, že on má moc zachovať to, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa. 13 Maj za vzor zdravé slová, ktoré si počul odo mňa vo viere a láske Krista Ježiša. 14 Zverený poklad chráň mocou Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva. 15 Vieš, že sa odo mňa odvrátili všetci, čo sú v Ázii, medzi nimi aj Fygelos a Hermogenes. 16 Nech Pán preukáže milosrdenstvo Oneziforovmu domu, lebo často ma posilňovali a nehanbili sa za moje okovy; 17 no keď prišiel do Ríma, usilovne ma hľadal a našiel ma. 18 Nech mu Pán dá, aby v onen deň našiel milosrdenstvo u Pána. Aké služby mi preukázal v Efeze, ty vieš najlepšie.