Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

1. kapitola

Nadpis

1 Jahveho Slovo, ktoré zaznelo Joelovi, Petuelovmu synovi.

Plač nad zničenou krajinou

2 Počúvajte toto, starší, počúvajte pozorne, všetci obyvatelia krajiny! Stalo sa niečo také za vašich čias alebo za čias vašich otcov?
3 Rozprávajte o tom svojim synom a vaši synovia svojim synom a ich synovia ďalšiemu pokoleniu. 4 Zvyšok po húseniciach požrali kobylky, zvyšok po kobylkách požrali chrústy a zvyšok po chrústoch požrali koníky. 5 Prebuďte sa, opilci, a plačte! Kvíľte, všetci pijani vína, za novým vínom, bo vám ho odtrhli od úst. 6 Lebo moju krajinu napadol národ mocný a bez počtu; má zuby ako lev, tesáky ako levica. 7 Moju vinicu obrátil na púšť, ohlodal moje figovníky, olúpal ich a rozmetal, konáre im celkom zbeleli. 8 Nariekaj ako panna vrecovinou odetá narieka nad ženíchom prvej mladosti. 9 Prestali obety pokrmov a nápojov v Jahveho dome. Smútia kňazi, Jahveho sluhovia. 10 Spustošené je pole, trúchli roľa, lebo obilie je znivočené, vyschlo víno, olivového oleja niet. 11 Zhrozte sa, roľníci, kvíľte, vinohradníci, nad pšenicou a jačmeňom, lebo navnivoč vyšla žatva na poli. 12 Vyschol vinič, figovník zvädol, granátovník, palma i jabloň, všetky poľné stromy vyschli, áno, vyschla radosť Adamových synov.

Výzva na pokánie a na modlitbu

13 Kňazi, oblečte si vrecovinu a bite sa v prsia! Kvíľte, sluhovia oltára! Poďte do chrámu, prenocujte tam, oblečení do vriec, sluhovia môjho Boha, lebo dom vášho Boha bol zbavený obety pokrmu a nápoja.
14 Nariaďte svätý pôst! Zvolajte slávnostné zhromaždenie! Starší, zvolajte všetkých obyvateľov krajiny do domu Jahveho, nášho Boha. Kričte k Jahvemu: 15 Ach, čo to za deň! Veď blízko je deň Jahveho. Prichádza ako pohroma od Všemohúceho. 16 Pozrite! Pred našimi očami stratil sa pokrm z Božieho domu a s ním radosť a plesanie. 17 Zoschlo semeno pod hrudami, stodoly spustli, sýpky sú zborené, lebo dažde sklamali. 18 Ako bučí dobytok, čriedy statku blúdia, lebo nemajú pastvy; aj stáda oviec hynú. 19 Jahve, k tebe kričím, lebo oheň strávil stepné pastviny a plamene spálili všetky stromy v poli. 20 Aj zvieratá na poli k tebe pozerajú, lebo vyschli vodné potoky a oheň spálil stepné pastviny.