Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

1. kapitola

Nadpis

1 Jahveho Slovo, ktoré zaznelo Joelovi, Petuelovmu synovi.

Plač nad zničenou krajinou

2 Počúvajte toto, starší, počúvajte pozorne, všetci obyvatelia krajiny! Stalo sa niečo také za vašich čias alebo za čias vašich otcov?
3 Rozprávajte o tom svojim synom a vaši synovia svojim synom a ich synovia ďalšiemu pokoleniu. 4 Zvyšok po húseniciach požrali kobylky, zvyšok po kobylkách požrali chrústy a zvyšok po chrústoch požrali koníky. 5 Prebuďte sa, opilci, a plačte! Kvíľte, všetci pijani vína, za novým vínom, bo vám ho odtrhli od úst. 6 Lebo moju krajinu napadol národ mocný a bez počtu; má zuby ako lev, tesáky ako levica. 7 Moju vinicu obrátil na púšť, ohlodal moje figovníky, olúpal ich a rozmetal, konáre im celkom zbeleli. 8 Nariekaj ako panna vrecovinou odetá narieka nad ženíchom prvej mladosti. 9 Prestali obety pokrmov a nápojov v Jahveho dome. Smútia kňazi, Jahveho sluhovia. 10 Spustošené je pole, trúchli roľa, lebo obilie je znivočené, vyschlo víno, olivového oleja niet. 11 Zhrozte sa, roľníci, kvíľte, vinohradníci, nad pšenicou a jačmeňom, lebo navnivoč vyšla žatva na poli. 12 Vyschol vinič, figovník zvädol, granátovník, palma i jabloň, všetky poľné stromy vyschli, áno, vyschla radosť Adamových synov.

Výzva na pokánie a na modlitbu

13 Kňazi, oblečte si vrecovinu a bite sa v prsia! Kvíľte, sluhovia oltára! Poďte do chrámu, prenocujte tam, oblečení do vriec, sluhovia môjho Boha, lebo dom vášho Boha bol zbavený obety pokrmu a nápoja.
14 Nariaďte svätý pôst! Zvolajte slávnostné zhromaždenie! Starší, zvolajte všetkých obyvateľov krajiny do domu Jahveho, nášho Boha. Kričte k Jahvemu: 15 Ach, čo to za deň! Veď blízko je deň Jahveho. Prichádza ako pohroma od Všemohúceho. 16 Pozrite! Pred našimi očami stratil sa pokrm z Božieho domu a s ním radosť a plesanie. 17 Zoschlo semeno pod hrudami, stodoly spustli, sýpky sú zborené, lebo dažde sklamali. 18 Ako bučí dobytok, čriedy statku blúdia, lebo nemajú pastvy; aj stáda oviec hynú. 19 Jahve, k tebe kričím, lebo oheň strávil stepné pastviny a plamene spálili všetky stromy v poli. 20 Aj zvieratá na poli k tebe pozerajú, lebo vyschli vodné potoky a oheň spálil stepné pastviny.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk