1. kapitola

Nadpis

1 Jahveho Slovo, ktoré zaznelo Joelovi, Petuelovmu synovi.

Plač nad zničenou krajinou

2 Počúvajte toto, starší, počúvajte pozorne, všetci obyvatelia krajiny! Stalo sa niečo také za vašich čias alebo za čias vašich otcov?
3 Rozprávajte o tom svojim synom a vaši synovia svojim synom a ich synovia ďalšiemu pokoleniu. 4 Zvyšok po húseniciach požrali kobylky, zvyšok po kobylkách požrali chrústy a zvyšok po chrústoch požrali koníky. 5 Prebuďte sa, opilci, a plačte! Kvíľte, všetci pijani vína, za novým vínom, bo vám ho odtrhli od úst. 6 Lebo moju krajinu napadol národ mocný a bez počtu; má zuby ako lev, tesáky ako levica. 7 Moju vinicu obrátil na púšť, ohlodal moje figovníky, olúpal ich a rozmetal, konáre im celkom zbeleli. 8 Nariekaj ako panna vrecovinou odetá narieka nad ženíchom prvej mladosti. 9 Prestali obety pokrmov a nápojov v Jahveho dome. Smútia kňazi, Jahveho sluhovia. 10 Spustošené je pole, trúchli roľa, lebo obilie je znivočené, vyschlo víno, olivového oleja niet. 11 Zhrozte sa, roľníci, kvíľte, vinohradníci, nad pšenicou a jačmeňom, lebo navnivoč vyšla žatva na poli. 12 Vyschol vinič, figovník zvädol, granátovník, palma i jabloň, všetky poľné stromy vyschli, áno, vyschla radosť Adamových synov.

Výzva na pokánie a na modlitbu

13 Kňazi, oblečte si vrecovinu a bite sa v prsia! Kvíľte, sluhovia oltára! Poďte do chrámu, prenocujte tam, oblečení do vriec, sluhovia môjho Boha, lebo dom vášho Boha bol zbavený obety pokrmu a nápoja.
14 Nariaďte svätý pôst! Zvolajte slávnostné zhromaždenie! Starší, zvolajte všetkých obyvateľov krajiny do domu Jahveho, nášho Boha. Kričte k Jahvemu: 15 Ach, čo to za deň! Veď blízko je deň Jahveho. Prichádza ako pohroma od Všemohúceho. 16 Pozrite! Pred našimi očami stratil sa pokrm z Božieho domu a s ním radosť a plesanie. 17 Zoschlo semeno pod hrudami, stodoly spustli, sýpky sú zborené, lebo dažde sklamali. 18 Ako bučí dobytok, čriedy statku blúdia, lebo nemajú pastvy; aj stáda oviec hynú. 19 Jahve, k tebe kričím, lebo oheň strávil stepné pastviny a plamene spálili všetky stromy v poli. 20 Aj zvieratá na poli k tebe pozerajú, lebo vyschli vodné potoky a oheň spálil stepné pastviny.