1. kapitola

Usadenie Júdu, Simeona, Kaleba a Kenijcov

1 Po Jozueho smrti dopytovali sa Izraelci Jahveho: "Kto z nás má prvý vytiahnuť do boja proti Kanaáncom?"
2 Jahve odpovedal: "Nech vytiahne Júda! Hľa, vydávam krajinu do jeho rúk." 3 Nato povedal Júda svojmu bratovi Simeonovi: "Poď so mnou na územie, ktoré mi bolo pridelené lósom, bojovať proti Kanaáncom, potom pôjdem aj ja s tebou na územie pridelené tebe." A Simeon išiel s ním. 4 Júda teda vytiahol do boja a Jahve im vydal do rúk Kanaáncov a Perizejcov a pri Bezeku porazili desaťtisíc mužov. 5 Pri Bezeku sa stretli s Adoni-Bezekom, bojovali proti nemu a porazili Kanaáncov a Perizejcov. 6 Adoni-Bezek sa dal na útek, ale oni ho prenasledovali, dochytili a odťali mu palce na rukách a na nohách. 7 Vtedy povedal Adoni-Bezek: "Sedemdesiat kráľov s odťatými palcami na rukách a na nohách zbieralo omrvinky pod mojím stolom. Ako som ja robil, tak mi Boh odpláca." Priviedli ho do Jeruzalema a tam zomrel. 8 Júdovci napadli Jeruzalem, zaujali ho, obyvateľov pobili mečom a mesto zapálili. 9 Potom Júdovci tiahli do boja proti Kanaáncom, ktorí bývali na Vrchovine, v Negebe a Šefele. 10 Potom Júda vytiahol proti Kanaáncom, ktorí bývali v Chebrone – Chebron sa predtým volal Kirjat-Arba – a porazil Šešaja, Achimana a Talmaja. 11 Odtiaľ sa vydal proti obyvateľom Debiru; Debir sa predtým volal Kirjat-Sefer. 12 Kaleb vyhlásil: "Kto porazí Kirjat-Sefer a zaujme ho, tomu dám za ženu svoju dcéru Achsu." 13 Vydobyl ho Otniel, syn Kenaza, Kalebovho mladšieho brata; dal mu svoju dcéru Achsu za ženu. 14 Keď prišla k nemu, naviedol ju, aby žiadala od svojho otca pole. Ona zoskočila z osla a Kaleb sa jej opýtal: "Čo chceš?" 15 Odpovedala mu: "Obdaruj ma požehnaním. Keďže si ma vydal do suchého Negeba, daj mi teda vodné pramene!" A Kaleb jej dal horné a dolné pramene. 16 Synovia Kenijca Chobaba, Mojžišovho tesťa, vytiahli s Júdovcami z mesta Paliem do Judskej púšte, ktorá je v Negebe pri Arade a usadili sa medzi ľudom. 17 Potom odišiel Júda so svojím bratom Simeonom. Porazili Kanaáncov, ktorí bývali v Cefate, a mesto podliehajúce kliatbe zničili. Preto dali tomu mestu meno Chorma, "Kliatba". 18 Potom Júda vydobyl Gazu s jej územím, Aškelon s jeho územím a Ekron s jeho územím. 19 Jahve bol s Júdom, takže zaujal Vrchovinu, ale obyvateľov nížiny nemohol vyhnať, lebo mali železné vozy. 20 Chebron dali Kalebovi, ako prikázal Mojžiš, a ten odtiaľ vyhnal troch Anakových synov. 21 Ale Jebuzejcov, obyvateľov Jeruzalema, Benjamínovci nevyhnali, tak Jebuzejci bývajú s Benjamínovcami v Jeruzaleme až podnes.

Dobytie Bet-Elu

22 Aj Jozefov dom tiahol do Bet-Elu a Jahve bol s ním.
23 Jozefov dom poslal vyzvedačov do Bet-Elu. (Meno mesta bolo predtým Luz.) 24 Vyzvedači videli nejakého muža vychádzať z mesta a povedali mu: "Ukáž nám, kadiaľ možno vniknúť do mesta, a dáme ti milosť." 25 On im ukázal, kadiaľ vojsť do mesta. Oni pobili mesto ostrím meča, ale toho človeka i celý jeho rod prepustili. 26 Ten človek odišiel do krajiny Chetejcov, vystaval mesto a dal mu meno Luz; a tak sa volá podnes.

Severné kmene

27 Manasses nevyhnal obyvateľov Bet-Šeanu a nepodmanil si jeho dediny, ani Taanach a jeho dediny, ani obyvateľov Doru s jeho dedinami, ani obyvateľov Jibleamu s jeho dedinami, ani obyvateľov Megidda s jeho dedinami, a tak ostali Kanaánci bývať v krajine.
28 No keď Izrael zosilnel, donútil Kanaáncov k robotám, ale vyhnať ich nevládal. 29 Ani Efraim nevyhnal Kanaáncov, ktorí bývali v Gezere, takže Kanaánci zostali bývať v Gezere uprostred neho. 30 Zabulon nevyhnal obyvateľov Kitronu, ani obyvateľov Nahalolu, tak Kanaánci zostali bývať uprostred neho, ale museli konať nútené práce. 31 Ašer nevyhnal obyvateľov Akka, ani obyvateľov Sidonu, Machalebu, Achzibu, Chelby, Afiku a Rechobu. 32 Tak Ašerovci bývali uprostred Kanaáncov, obyvateľov krajiny, lebo ich nevyhnali. 33 Neftali nevyhnal obyvateľov Bet-Šemeša ani obyvateľov Bet-Anatu a býval uprostred Kanaáncov, obyvateľov krajiny, ale obyvatelia Bet-Šemeša a Bet-Anatu museli pre neho nútene pracovať. 34 Amorejci vytlačili Danovcov do vrchov a nedali im zostúpiť na rovinu. 35 Amorejci sa udržali v Har-Cherese, Ajalone a v Šaalbime, ale keď ruka Jozefovho domu začala na nich ťažko dopadať, boli podrobení núteným prácam. 36 (Územie Edomcov sa rozprestiera od Návršia Škorpiónov ku Skale a tak ďalej stúpa.)