Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Adresa

1 Júda, sluha Ježiša Krista, brat Jakuba, povolaným, Bohom Otcom milovaným a zachovaným pre Ježiša Krista:
2 milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti.

Príležitosť

3 Milovaní, veľmi som túžil napísať vám o našej spoločnej spáse. Teraz považujem za nevyhnutné písať vám a napomenúť vás, aby ste bojovali za vieru, ktorá bola raz navždy zverená svätým.
4 Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia, už dávno zapísaní na odsúdenie, bezbožní, čo zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú nášho jediného Vládcu a Pána Ježiša Krista.

Falošní učitelia. Tresty, ktoré im hrozia

5 Preto vám chcem pripomenúť, hoci to všetko viete, že Pán najprv zachránil vyvolený ľud z Egyptskej krajiny, no potom zahubil tých, čo neuverili.
6 Anjelov zasa, ktorí si nezachovali svoj pôvodný stav a opustili svoj vlastný príbytok, drží vo večných putách v temnote pre súd veľkého Dňa. 7 Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mestá, ktoré tým istým spôsobom smilnili a išli za iným telom, stali sa výstrahou, znášajúc trest večného ohňa.

Ich rúhanie

8 Podobne aj títo blúznivci poškvrňujú telo, pohŕdajú Panstvom a rúhajú sa Slávam.
9 Keď sa archanjel Michal v rozhovore s diablom prel o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť rúhavý výrok, ale povedal: Nech ťa zaženie Pán! 10 No títo sa rúhajú tomu, čo nepoznajú. A čo podľa prírody poznajú, ako nerozumné zvieratá, to im je len na záhubu.

Ich zvrátenosť

11 Beda im! Lebo sa dali na Kainovu cestu a za odmenu sa vrhli do Balaamovho bludu a v Korachovej vzbure zahynuli.
12 Sú to škvrny na vašich hodoch lásky, keď s vami bez hanby hodujú a pasú sami seba, sú oblakmi bez vody, ktoré vietor sem-tam preháňa, jesennými stromami bez ovocia, dvakrát mŕtvymi a vykorenenými, 13 divokými morskými vlnami, peniacimi vlastnou hanebnosťou, bludnými hviezdami, pre ktoré sú pripravené mrákoty tmy naveky. 14 Aj o nich prorokoval Henoch, siedmy patriarcha po Adamovi: "Pozrite: prišiel Pán s desaťtisícmi svojich svätých, 15 aby vykonal súd nad všetkými a usvedčil všetkých zo všetkých skutkov ich bezbožnosti, ktoré bezbožne páchali, a zo všetkých urážlivých rečí, ktoré vyslovili proti nemu bezbožní hriešnici." 16 Sú to nespokojenci, ktorí šomrú a žijú podľa svojich žiadostí, ich ústa hovoria naduto a ľuďom lichotia kvôli zisku.

Povzbudenie veriacich. Učenie apoštolov

17 Ale vy, milovaní, pamätajte na slová, ktoré vám vopred povedali apoštoli nášho Pána Ježiša Krista.
18 Lebo vám hovorili: "V poslednom čase prídu posmievači, žijúci podľa svojich bezbožných žiadostí." 19 Títo ľudia vyvolávajú roztržky, "psychici", ktorí nemajú Ducha.

Povinnosti lásky

20 Ale vy, milovaní, budujte sa na svojej presvätej viere a modlite sa v Duchu Svätom,
21 zachovajte sa v Božej láske, pripravení prijať milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život. 22 Presvedčte tých, čo pochybujú, 23 iných zachráňte, vyrvite ich z ohňa, s inými konečne majte súcit, spojený s bázňou, nenáviďte aj ich odev, poškvrnený telom.

Doxológia

24 Tomu, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a predstaviť vás pred svojou slávou, bez chýb a v radosti,
25 jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva, veleba, vláda a moc pred všetkými vekmi, teraz i po všetky veky. Amen.