Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Adresa

1 Pavol, apoštol Krista Ježiša, podľa príkazu Boha, nášho Spasiteľa, a Krista Ježiša, našej nádeje,
2 Timotejovi, svojmu pravému synovi vo viere: milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Pána.

Nebezpečenstvo falošných učiteľov

3 Keď som šiel do Macedónska, prosil som ťa, aby si zostal v Efeze a prikázal niektorým, aby neučili cudzie náuky
4 a nezaoberali sa bájkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré vyvolávajú skôr zbytočné problémy, ako slúžia Božiemu zámeru, založenému na viere. 5 Cieľom prikázania je láska, vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a nepokryteckej viery. 6 Od toho niektorí odbočili a dali sa na prázdne reči. 7 Chcú byť učiteľmi Zákona, a nerozumejú ani tomu, čo hovoria, ani tomu, čo tvrdia s takou istotou.

Pravá úloha Zákona

8 Vieme, že Zákone je dobrý, ak ho niekto správne používa
9 vediac, že Zákon nebol určený pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých, nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov, pre znesväcujúcich a profanizujúcich, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov, 10 pre smilníkov, súložníkov mužov, pre obchodníkov s ľuďmi, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu, 11 ktoré je zhodné s evanjeliom slávy blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené.

Pavlovo povolanie

12 Ďakujem tomu, ktorý mi dal silu, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal za dosť verného a povolal ma do svojej služby,
13 hoci som bol predtým rúhač, prenasledovateľ a násilník. No dosiahol som milosrdenstvo, lebo som to robil z nevedomosti v neviere. 14 Milosť nášho Pána sa tým hojnejšie prejavila s vierou a láskou, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 15 Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov a ja som prvý z nich. 16 Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Kristus Ježiš všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život. 17 Kráľovi vekov, neporušiteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.

Timotejova zodpovednosť

18 Toto prikázanie ti zverujem, syn môj, Timotej, podľa predošlých proroctiev o tebe, aby si nimi posilnený bojoval dobrý boj,
19 aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí odvrhli a stroskotali vo viere. 20 Medzi inými Hymeneus a Alexander, ktorých som vydal satanovi, aby sa odučili rúhať.