1. kapitola

Adresa

1 Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svätým, ktorí sú v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi.
2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.

Boží plán vykúpenia

3 Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.
4 Tak si nás vyvolil v ňom ešte pred stvorením sveta, aby sme v láske boli svätí a bezúhonní v jeho očiach. 5 Už vopred nás určil za synov skrze Ježiša Krista pre seba podľa rozhodnutia svojej vôle, 6 na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval vo svojom Milovanom. 7 V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, 8 ktorou nás on štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti. 9 Dal nám poznať tajomstvo svojej vôle, to dobrotivé rozhodnutie, ktoré si vopred predsavzal 10 uskutočniť, keď nastane plnosť čias: v Kristovi ako v jedinej hlave zjednotiť všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi. V ňom, 11 v ktorom sme sa stali vyvolení, predurčení podľa rozhodnutia toho, ktorý riadi všetko podľa svojej vôle, 12 aby sme boli na chválu jeho slávy my, čo sme už prví dúfali v Krista. 13 V ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, Dobrú zvesť o svojej spáse, a keď ste to uverili, boli ste označení pečaťou prisľúbeného Svätého Ducha, 14 ktorý je závdavkom nášho dedičstva, keď budú vykúpení všetci tí, ktorých si získal na chválu svojej slávy.

Kristovo víťazstvo a jeho zvrchovanosť

15 Preto, keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o vašej láske ku všetkým svätým,
16 neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. 17 Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. 18 Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste poznali, akú nádej vám otvára jeho povolanie, aké poklady slávy skrýva jeho dedičstvo medzi svätými 19 a akú nesmiernu a veľkolepú moc nám, veriacim, prejavuje podľa účinnej sily svojej moci, 20 ktorú preukázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici, 21 vysoko nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nielen v tomto veku, ale aj v budúcom. 22 Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým ako zvrchovanú hlavu Cirkvi, 23 ktorá je jeho telom, Plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.