1. kapitola

Šalamún prijme múdrosť

1 Šalamún, Dávidov syn, sa upevnil vo svojom kráľovstve. Jahve, jeho Boh, bol s ním a urobil ho veľmi veľkým.
2 Šalamún prehovoril k celému Izraelu, tisícnikom, stotníkom, sudcom i všetkým kniežatám z celého Izraela a hlavám rodín. 3 Potom odišiel Šalamún a s ním celé to zhromaždenie na výšinu v Gabaone, lebo tam bol Stan Stretávania s Bohom, ktorý zhotovil na púšti Jahveho sluha Mojžiš. 4 Ale Božiu archu preniesol Dávid z Kirjat-Jearimu na miesto, ktoré pre ňu pripravil: rozvinul pre ňu stan v Jeruzaleme. 5 Bronzový oltár, ktorý zhotovil Besaleel, syn Uriho, Chúrovho syna, bol v Gabaone pred Jahveho Príbytkom. Šalamún a zhromaždenie sa sem chodili s ním radiť. 6 Šalamún tam pred Bohom vystúpil k bronzovému oltáru, ktorý bol pred Stanom Stretávania, a obetoval na ňom tisíc celopalov. 7 Tej noci sa zjavil Šalamúnovi Boh a povedal mu: "Žiadaj si, čo ti mám dať." 8 Šalamún odpovedal Bohu: "Ty si preukázal veľkú priazeň môjmu otcovi Dávidovi a mňa si ustanovil za kráľa namiesto neho. 9 Jahve, Bože, sľub, ktorý si dal môjmu otcovi Dávidovi, sa dnes uskutočňuje, lebo si ma ustanovil za kráľa nad ľudom takým početným ako prach zeme. 10 Daj mi múdrosť a chápavosť, aby som mohol viesť tento ľud, veď kto by vládal spravovať tvoj ľud, ktorý je taký veľký!" 11 Nato povedal Boh Šalamúnovi: "Pretože máš toto na srdci a nežiadal si si bohatstvo, ani poklady, ani slávu, ani život svojich nepriateľov, ba ani dlhý vek, ale múdrosť a chápavosť, aby si mohol spravovať môj ľud, nad ktorým som ťa ustanovil za kráľa, 12 dávam ti múdrosť a chápavosť. Dávam ti však aj bohatstvo, poklady a slávu, akú nemal nijaký z kráľov, čo boli pred tebou, a nebudú mať ani tí, čo prídu po tebe." 13 Šalamún odišiel z výšiny v Gabaone, od Stanu Stretávania, vrátil sa do Jeruzalema a začal vládnuť nad Izraelom. 14 Šalamún si nazhromaždil vojnové vozy a kone; mal tisícštyristo vozov a dvanásťtisíc jazdeckých koní a umiestnil ich v mestách pre vozy a pri kráľovi v Jeruzaleme. 15 Kráľ dosiahol, že striebra bolo v Jeruzaleme ako kamenia a cédrov ako divých figovníkov v nížine Šefele. 16 Pre Šalamúna dovážali kone z Mucuru a z Cilície; kráľovskí kupci ich preberali v Cilícii za kúpnu cenu. 17 Z Egypta dovážali vozy, za šesťsto šeklov jeden; jeden kôň stál päťdesiat šeklov. Tak ich dovážali ich prostredníctvom aj chetejskí a aramejskí králi.

Posledné prípravy. Churam z Týru

18 Šalamún sa rozhodol, že postaví dom Jahveho Menu a pre seba kráľovský palác.