Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

22. kapitola

1 Potom mi anjel ukázal rieku vody života, čistú ako krištáľ, prameniacu spod trónu Boha a Baránka. 2 Uprostred námestia mesta na oboch stranách rieky sú stromy života, ktoré prinášajú ovocie dvanásťkrát, každý mesiac raz, a lístie na liečenie národov. 3 Už nebude nijakej kliatby. Trón Boha a Baránka bude postavený v ňom a Boží sluhovia sa budú klaňať Bohu. 4 Budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno. 5 Noc tam už nebude. Nebudú už potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude svietiť Pán Boh a budú kraľovať na veky vekov. 6 Anjel mi potom povedal: "Tieto slová sú isté a pravdivé. Pán Boh prorockých duchov poslal svojho anjela, aby ukázal svojim sluhom, čo sa má onedlho stať. 7 Áno, prídem čoskoro. Šťastný, kto zachováva prorocké slová tejto knihy." 8 Ja, Ján, som to všetko počul a videl. Keď sa skončili tieto slová a videnia, vrhol som sa k nohám anjela, ktorý mi to ukázal, aby som sa mu klaňal. 9 Ale on mi povedal: "Pozor, nie! Ja som iba Boží sluha ako ty a tvoji bratia proroci a všetci, čo zachovávajú slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj!" 10 Tiež mi povedal: "Nezapečaťuj prorocké slová tejto knihy, lebo čas je blízko! 11 Ten, kto koná neprávosť, nech koná neprávosť, špinavý nech sa špiní ďalej, spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a svätý nech sa ďalej posväcuje. 12 Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou, ktorou odmením každému podľa jeho skutkov. 13 Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec. 14 Šťastní sú tí, čo si rúcha vypierajú, budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami do mesta. 15 Vonku zostanú psi, čarodejníci, smilníci, vrahovia, modloslužobníci a všetci, čo majú záľubu v konaní zla." 16 Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám zvestoval toto o zhromaždeniach. Ja som Koreň z rodu Dávidovho, jasná ranná Hviezda. 17 Duch a nevesta hovoria: "Príď!" A každý, kto počúva, nech odpovie: "Príď!" Kto je smädný, nech príde, každý, kto po nej túži, nech si zadarmo naberie vody života. 18 Dosvedčujem každému, kto počúva prorocké slová tejto knihy: "Keby niekto k tomu niečo pridal, tomu Boh pridá všetky rany opísané v tejto knihe. 19 A keby niekto ubral zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh odníme jeho podiel na strome života a na Svätom meste, opísanom v tejto knihe!" 20 Ten, čo dosvedčuje tieto zjavenia, hovorí: "Áno, prídem čoskoro." Amen. Príď, Pane Ježišu! 21 Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými! Amen.