Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

1 Potom mi anjel ukázal rieku vody života, čistú ako krištáľ, prameniacu spod trónu Boha a Baránka. 2 Uprostred námestia mesta na oboch stranách rieky sú stromy života, ktoré prinášajú ovocie dvanásťkrát, každý mesiac raz, a lístie na liečenie národov. 3 Už nebude nijakej kliatby. Trón Boha a Baránka bude postavený v ňom a Boží sluhovia sa budú klaňať Bohu. 4 Budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno. 5 Noc tam už nebude. Nebudú už potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude svietiť Pán Boh a budú kraľovať na veky vekov. 6 Anjel mi potom povedal: "Tieto slová sú isté a pravdivé. Pán Boh prorockých duchov poslal svojho anjela, aby ukázal svojim sluhom, čo sa má onedlho stať. 7 Áno, prídem čoskoro. Šťastný, kto zachováva prorocké slová tejto knihy." 8 Ja, Ján, som to všetko počul a videl. Keď sa skončili tieto slová a videnia, vrhol som sa k nohám anjela, ktorý mi to ukázal, aby som sa mu klaňal. 9 Ale on mi povedal: "Pozor, nie! Ja som iba Boží sluha ako ty a tvoji bratia proroci a všetci, čo zachovávajú slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj!" 10 Tiež mi povedal: "Nezapečaťuj prorocké slová tejto knihy, lebo čas je blízko! 11 Ten, kto koná neprávosť, nech koná neprávosť, špinavý nech sa špiní ďalej, spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a svätý nech sa ďalej posväcuje. 12 Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou, ktorou odmením každému podľa jeho skutkov. 13 Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec. 14 Šťastní sú tí, čo si rúcha vypierajú, budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami do mesta. 15 Vonku zostanú psi, čarodejníci, smilníci, vrahovia, modloslužobníci a všetci, čo majú záľubu v konaní zla." 16 Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám zvestoval toto o zhromaždeniach. Ja som Koreň z rodu Dávidovho, jasná ranná Hviezda. 17 Duch a nevesta hovoria: "Príď!" A každý, kto počúva, nech odpovie: "Príď!" Kto je smädný, nech príde, každý, kto po nej túži, nech si zadarmo naberie vody života. 18 Dosvedčujem každému, kto počúva prorocké slová tejto knihy: "Keby niekto k tomu niečo pridal, tomu Boh pridá všetky rany opísané v tejto knihe. 19 A keby niekto ubral zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh odníme jeho podiel na strome života a na Svätom meste, opísanom v tejto knihe!" 20 Ten, čo dosvedčuje tieto zjavenia, hovorí: "Áno, prídem čoskoro." Amen. Príď, Pane Ježišu! 21 Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými! Amen.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk