Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

Nebeský Jeruzalem

1 Potom som videl nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli, ani more už nebolo.
2 A videl som sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupovať z neba od Boha, vystrojené ako nevesta vyobliekaná pre svojho ženícha. 3 A počul som mocný hlas z trónu hovoriť: "Pozrite, Boží stan s ľuďmi! Tu bude prebývať s nimi, oni budú jeho ľudom a on, Boh s nimi, bude ich Bohom. 4 Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrť ani žiaľ, ani plač, ani bolesť už nebude, lebo prvé sa pominulo." 5 Vtedy ten, ktorý sedel na tróne, vyhlásil: "Hľa, všetko robím nové." Potom dodal: "Napíš: Tieto slová sú isté a pravdivé." 6 Povedal mi: "Stalo sa. Ja som Alfa a Omega, Počiatok a Koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa vody života. 7 Toto zdedí ten, kto zvíťazí: Ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom. 8 Ale zbabelci, neverci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči a modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou: to je druhá smrť."

Mesiášsky Jeruzalem

9 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí mali sedem čiaš naplnených poslednými siedmimi ranami a povedal mi: "Poď, ukážem ti nevestu, Baránkovu manželku!"
10 Preniesol ma v duchu na veľký, vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto, Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha. 11 Žiarilo Božou slávou. Jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameňu, akoby krištáľovo čistému kameňu jaspisu. 12 Malo mohutné a vysoké hradby, malo dvanásť brán, na bránach dvanásť anjelov a napísané mená dvanástich kmeňov syna Izraela. 13 Od východu tri brány, od severu tri brány, od juhu tri brány, od západu tri brány. 14 Hradby mesta mali dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť mien Baránkových apoštolov. 15 Ten, ktorý hovoril so mnou, niesol mieru, zlatú trstinu, aby premeral mesto, jeho brány a jeho hradby. 16 Mesto je postavené do štvorca: jeho dĺžka je taká istá ako šírka. Trstinou odmeral mesto, malo dvanásťtisíc stadií. Jeho dĺžka, šírka i výška boli rovnaké. 17 Zmeral jeho hradby a mali stoštyridsaťštyri lakťov výšky, podľa ľudskej miery, ktorú používal anjel. 18 Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto bolo z rýdzeho zlata podobného čistému sklu. 19 Základné kamene mestských hradieb boli vykladané rozličnými drahokamami: prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd, 20 piaty sardonyx, šiesty karneol, siedmy chryzolit, ôsmy beryl, deviaty topás, desiaty chryzopras, jedenásty hyacint, dvanásty ametyst. 21 Dvanásť brán je dvanásť perál, každá brána z jednej perly. Námestie mesta je z rýdzeho zlata ako priezračné sklo. 22 Ale chrám som v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, Boh Vševládca, a Baránok. 23 Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho ožaruje Božia sláva a jeho lampou je Baránok. 24 Národy budú kráčať v jeho svetle a králi zeme prinesú doň svoje poklady. 25 Jeho brány zostanú otvorené celý deň a noc tam nebude. 26 A budú doň prinášať slávu a bohatstvo národov. 27 Nič poškvrnené nemôže doň vojsť, nik, kto sa dopúšťa ohavností a lží, ale iba zapísaní v Baránkovej knihe života.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk