Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

21. kapitola

Nebeský Jeruzalem

1 Potom som videl nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli, ani more už nebolo.
2 A videl som sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupovať z neba od Boha, vystrojené ako nevesta vyobliekaná pre svojho ženícha. 3 A počul som mocný hlas z trónu hovoriť: "Pozrite, Boží stan s ľuďmi! Tu bude prebývať s nimi, oni budú jeho ľudom a on, Boh s nimi, bude ich Bohom. 4 Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrť ani žiaľ, ani plač, ani bolesť už nebude, lebo prvé sa pominulo." 5 Vtedy ten, ktorý sedel na tróne, vyhlásil: "Hľa, všetko robím nové." Potom dodal: "Napíš: Tieto slová sú isté a pravdivé." 6 Povedal mi: "Stalo sa. Ja som Alfa a Omega, Počiatok a Koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa vody života. 7 Toto zdedí ten, kto zvíťazí: Ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom. 8 Ale zbabelci, neverci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči a modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou: to je druhá smrť."

Mesiášsky Jeruzalem

9 Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí mali sedem čiaš naplnených poslednými siedmimi ranami a povedal mi: "Poď, ukážem ti nevestu, Baránkovu manželku!"
10 Preniesol ma v duchu na veľký, vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto, Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha. 11 Žiarilo Božou slávou. Jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameňu, akoby krištáľovo čistému kameňu jaspisu. 12 Malo mohutné a vysoké hradby, malo dvanásť brán, na bránach dvanásť anjelov a napísané mená dvanástich kmeňov syna Izraela. 13 Od východu tri brány, od severu tri brány, od juhu tri brány, od západu tri brány. 14 Hradby mesta mali dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť mien Baránkových apoštolov. 15 Ten, ktorý hovoril so mnou, niesol mieru, zlatú trstinu, aby premeral mesto, jeho brány a jeho hradby. 16 Mesto je postavené do štvorca: jeho dĺžka je taká istá ako šírka. Trstinou odmeral mesto, malo dvanásťtisíc stadií. Jeho dĺžka, šírka i výška boli rovnaké. 17 Zmeral jeho hradby a mali stoštyridsaťštyri lakťov výšky, podľa ľudskej miery, ktorú používal anjel. 18 Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto bolo z rýdzeho zlata podobného čistému sklu. 19 Základné kamene mestských hradieb boli vykladané rozličnými drahokamami: prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd, 20 piaty sardonyx, šiesty karneol, siedmy chryzolit, ôsmy beryl, deviaty topás, desiaty chryzopras, jedenásty hyacint, dvanásty ametyst. 21 Dvanásť brán je dvanásť perál, každá brána z jednej perly. Námestie mesta je z rýdzeho zlata ako priezračné sklo. 22 Ale chrám som v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, Boh Vševládca, a Baránok. 23 Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho ožaruje Božia sláva a jeho lampou je Baránok. 24 Národy budú kráčať v jeho svetle a králi zeme prinesú doň svoje poklady. 25 Jeho brány zostanú otvorené celý deň a noc tam nebude. 26 A budú doň prinášať slávu a bohatstvo národov. 27 Nič poškvrnené nemôže doň vojsť, nik, kto sa dopúšťa ohavností a lží, ale iba zapísaní v Baránkovej knihe života.