Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Anjel oznamuje pád Babylona

1 Potom som videl z neba zostupovať iného anjela, ktorý mal veľkú moc a jeho sláva ožiarila zem.
2 Silným hlasom zakričal: "Padla, padla veľká Babylónia a stala sa príbytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov, všetkých nečistých vtákov a skrýšou všetkej nečistej a odpornej zveri. 3 Lebo všetky národy sa opíjali vínom jej smilstva a králi zeme smilnili s ňou a kupci zeme zbohatli z jej veľkého prepychu."

Boží ľud musí utiecť

4 A počul som iný hlas, ktorý volal z neba: "Vyjdite z nej, ľud môj, aby ste neboli účastní na jej hriechoch a nedostalo sa vám z jej rán,
5 lebo jej hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jej neprávosti. 6 Odplaťte jej, ako ona odplatila. Odplaťte jej dvojnásobne podľa jej skutkov. Do kalicha, do ktorého nalievala iným, nalejte jej dvojnásobne! 7 Koľko ona oslavovala sama seba a žila v prepychu, toľko jej dajte útrap a smútku. Lebo si v srdci hovorí: Sedím ako kráľovná, nie som vdova a nikdy neuzriem smútok. 8 Preto v jediný deň ju zasiahnu jej rany: smrť, smútok i hlad; bude spálená ohňom. Lebo mocný je Pán Boh, ktorý ju odsúdil."

Žalospev nad Babylonom

9 Plakať a nariekať nad ním budú králi zeme, ktorí s ním smilnili a hýrili, keď uvidia dym jeho požiaru.
10 Budú stáť obďaleč pre hrôzu nad jeho smrteľným zápasom a budú hovoriť: "Beda, beda! Ty ohromné mesto, Babylon, mesto mocné, lebo v jedinú hodinu prišiel na teba súd!" 11 A kupci zeme budú nad ním plakať a žialiť, lebo už nik nebude kupovať náklad ich lodí: 12 náklad zlata a striebra, drahých kameňov a perál, kmentu a purpuru, hodvábu a šarlátu, všelijakého tujového dreva, všelijakých predmetov zo slonoviny a zo vzácneho dreva, bronzu, železa a mramoru; 13 škoricu a balzam, voňavky a masti, kadidlo, víno a olej, múku a pšenicu, dobytok a ovce, kone a vozy, otrokov a ľudské duše. 14 Zrelé ovocie, ktoré si mal tak rád, odišlo ďaleko od teba, všetko cenné a skvostné je pre teba navždy stratené, a to bez návratu! 15 Kupci s týmito vecami, ktorí zbohatli z neho, zastanú si obďaleč, zhrození nad jeho mukami, a budú plakať a žialiť, budú volať: 16 "Beda, beda! Ty ohromné mesto, oblečené do kmentu, purpuru a šarlátu, zdobené zlatom, drahými kameňmi a perlami, 17 lebo v jedinú hodinu bolo zničené toľké bohatstvo!" Moreplavci a všetci, čo vykonávajú lodnú dopravu, námorníci a všetci, ktorí žijú z mora, stáli obďaleč 18 a kričali, keď videli dym jeho požiaru: "Ktoré mesto bolo podobné tomuto veľkému mestu?" 19 Sypali si prach na hlavu a s plačom a žiaľom volali: "Beda, beda! Ty ohromné mesto, z ktorého bohatstva zbohatli všetci, čo majú lode na mori, lebo v jedinú hodinu bolo spustošené. 20 Plesaj nad ním, nebo a svätí, apoštoli i proroci, lebo Boh vyniesol rozsudok nad ním za vás." 21 Nato silný anjel zdvihol kameň ako veľký žarnov, hodil ho do mora a zvolal: "Takto bude razom zvrhnutý Babylon, to veľké mesto, a nik ho už nenájde." 22 Nikdy už v tebe nebude počuť hlas citaristov a hudobníkov, ani flautistov, ani trúbiacich na trúby. Nebude už v tebe majstra v nijakom remesle, ani zvuk mlynského kameňa v tebe už počuť nebude. 23 Svetlo lampy v tebe už nikdy nezasvieti; hlas nevesty a ženícha v tebe už nikdy nebude počuť. Lebo tvoji kupci boli kniežatami zeme a tvoje čary zaviedli všetky národy. 24 V ňom bolo vidieť krv prorokov a svätých a všetkých, ktorí boli povraždení na zemi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk