Predchádzajúca kapitola

18. kapitola

Anjel oznamuje pád Babylona

1 Potom som videl z neba zostupovať iného anjela, ktorý mal veľkú moc a jeho sláva ožiarila zem.
2 Silným hlasom zakričal: "Padla, padla veľká Babylónia a stala sa príbytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov, všetkých nečistých vtákov a skrýšou všetkej nečistej a odpornej zveri. 3 Lebo všetky národy sa opíjali vínom jej smilstva a králi zeme smilnili s ňou a kupci zeme zbohatli z jej veľkého prepychu."

Boží ľud musí utiecť

4 A počul som iný hlas, ktorý volal z neba: "Vyjdite z nej, ľud môj, aby ste neboli účastní na jej hriechoch a nedostalo sa vám z jej rán,
5 lebo jej hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jej neprávosti. 6 Odplaťte jej, ako ona odplatila. Odplaťte jej dvojnásobne podľa jej skutkov. Do kalicha, do ktorého nalievala iným, nalejte jej dvojnásobne! 7 Koľko ona oslavovala sama seba a žila v prepychu, toľko jej dajte útrap a smútku. Lebo si v srdci hovorí: Sedím ako kráľovná, nie som vdova a nikdy neuzriem smútok. 8 Preto v jediný deň ju zasiahnu jej rany: smrť, smútok i hlad; bude spálená ohňom. Lebo mocný je Pán Boh, ktorý ju odsúdil."

Žalospev nad Babylonom

9 Plakať a nariekať nad ním budú králi zeme, ktorí s ním smilnili a hýrili, keď uvidia dym jeho požiaru.
10 Budú stáť obďaleč pre hrôzu nad jeho smrteľným zápasom a budú hovoriť: "Beda, beda! Ty ohromné mesto, Babylon, mesto mocné, lebo v jedinú hodinu prišiel na teba súd!" 11 A kupci zeme budú nad ním plakať a žialiť, lebo už nik nebude kupovať náklad ich lodí: 12 náklad zlata a striebra, drahých kameňov a perál, kmentu a purpuru, hodvábu a šarlátu, všelijakého tujového dreva, všelijakých predmetov zo slonoviny a zo vzácneho dreva, bronzu, železa a mramoru; 13 škoricu a balzam, voňavky a masti, kadidlo, víno a olej, múku a pšenicu, dobytok a ovce, kone a vozy, otrokov a ľudské duše. 14 Zrelé ovocie, ktoré si mal tak rád, odišlo ďaleko od teba, všetko cenné a skvostné je pre teba navždy stratené, a to bez návratu! 15 Kupci s týmito vecami, ktorí zbohatli z neho, zastanú si obďaleč, zhrození nad jeho mukami, a budú plakať a žialiť, budú volať: 16 "Beda, beda! Ty ohromné mesto, oblečené do kmentu, purpuru a šarlátu, zdobené zlatom, drahými kameňmi a perlami, 17 lebo v jedinú hodinu bolo zničené toľké bohatstvo!" Moreplavci a všetci, čo vykonávajú lodnú dopravu, námorníci a všetci, ktorí žijú z mora, stáli obďaleč 18 a kričali, keď videli dym jeho požiaru: "Ktoré mesto bolo podobné tomuto veľkému mestu?" 19 Sypali si prach na hlavu a s plačom a žiaľom volali: "Beda, beda! Ty ohromné mesto, z ktorého bohatstva zbohatli všetci, čo majú lode na mori, lebo v jedinú hodinu bolo spustošené. 20 Plesaj nad ním, nebo a svätí, apoštoli i proroci, lebo Boh vyniesol rozsudok nad ním za vás." 21 Nato silný anjel zdvihol kameň ako veľký žarnov, hodil ho do mora a zvolal: "Takto bude razom zvrhnutý Babylon, to veľké mesto, a nik ho už nenájde." 22 Nikdy už v tebe nebude počuť hlas citaristov a hudobníkov, ani flautistov, ani trúbiacich na trúby. Nebude už v tebe majstra v nijakom remesle, ani zvuk mlynského kameňa v tebe už počuť nebude. 23 Svetlo lampy v tebe už nikdy nezasvieti; hlas nevesty a ženícha v tebe už nikdy nebude počuť. Lebo tvoji kupci boli kniežatami zeme a tvoje čary zaviedli všetky národy. 24 V ňom bolo vidieť krv prorokov a svätých a všetkých, ktorí boli povraždení na zemi.