Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

Baránkov sprievod

1 A videl som, hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s ním bolo stoštyridsaťštyritisíc ľudí, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho Otca.
2 A počul som hlas z neba ako hlas veľkých vôd a rachot mocného hromobitia. Hlas, ktorý som počul, znel ako hlas citaristov, keď hrajú na svojich citarách. 3 A spievali novú pieseň pred trónom, pred štyrmi Živými a pred starcami. A tú pieseň sa nik nemohol naučiť, iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. 4 To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, sú panicmi. Tí nasledujú Baránka, kamkoľvek idea. Oni boli vykúpení spomedzi ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi. 5 V ich ústach sa nikdy nenachádzala lož, sú bez škvrny.

Anjeli ohlasujú hodinu súdu

6 Potom som videl iného anjela letiaceho stredom neba. Mal večné evanjelium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu.
7 Volal mocným hlasom: "Bojte sa Boha a vzdávajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu; klaňajte sa tomu, kto stvoril nebo i zem, more i pramene vôd." 8 Za ním šiel druhý anjel a volal: "Padol, padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom hnevu!" 9 Po nich nasledoval iný, tretí anjel, a volal mocným hlasom: "Kto sa klania Šelme a jej obrazu a dá si urobiť znak na čelo alebo ruku, 10 aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do čaše jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. 11 A dym ich múk bude vystupovať na veky vekov. Nebude oddychu ani vo dne, ani v noci pre tých, čo sa klaňajú Šelme a jej obrazu a prijímajú znak jej mena." 12 V tom je základ vytrvalosti svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru v Ježiša. 13 Potom som počul hlas z neba, ktorý mi hovoril: "Napíš: Blažení sú mŕtvi, ktorí umierajú v Pánovi. Áno, už odteraz, hovorí Duch, si odpočinú od svojich námah, lebo ich skutky idú s nimi."

Žatva a vinobranie

14 A videl som, hľa, biely oblak a na oblaku sedel podobný Synovi človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák.
15 A z chrámu vyšiel iný anjel a volal mocným hlasom na toho, čo sedel na oblaku: "Hoď svoj kosák a žni, lebo prišla hodina žatvy, žatva na zemi je zrelá." 16 A ten, čo sedel na oblaku, hodil svoj kosák na zem a zem bola zožatá. 17 Potom ďalší anjel vyšiel z chrámu, čo je v nebi, aj on mal ostrý kosák. 18 Ešte iný anjel, ktorý má moc nad ohňom, vyšiel od oltára a zvolal mocným hlasom na toho, čo mal ostrý kosák: "Hoď svoj ostrý kosák a ober strapce vinice zeme, lebo jej hrozná už dozreli!" 19 Vtedy anjel hodil svoj kosák na zem a obral vinicu zeme a hodil do lisu Božieho hnevu, do veľkého lisu. 20 Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vychádzala krv, ktorá siahala až po uzdy koní na tisícšesťsto stadií.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk