9. kapitola

1 Vyhlásenie

Nová zem

Jahveho slovo došlo do Hadrakovej krajiny, zastavilo sa v Damasku. Lebo Jahvemu patrí perla Aramu a všetky kmene Izraela.
2 Tiež Chamat, ktorý je na hranici, (Týrus) a Sidon, ktorý je veľmi múdry. 3 Týrus si vybudoval opevnenie, nakopil striebra ako prachu a zlata ako blata na uliciach. 4 Ale Pán sa ho zmocní, zlomí jeho námornú moc a mesto samo bude zničené ohňom. 5 Uvidí to Aškelon a preľakne sa, uvidí to Gaza a bude sa zvíjať v bolestiach, aj Ekron, lebo jeho nádeje budú zničené. Zmiznú králi z Gazy a Aškelon nebude obývaný. 6 V Ašdode sa usadia miešanci. Zlomím pýchu Filištínca. 7 Odstránim mu z úst krv a ich ohavnosti spomedzi zubov. Čo z neho zostane, bude patriť nášmu Bohu, bude ako judský rod, Ekron bude ako Jebuzejci. 8 Postavím sa na stráž pred svoj dom proti tým, čo vychádzajú a prichádzajú, utláčateľ ich už nikdy neprepadne, lebo teraz dávam na nich pozor.

Mesiáš

9 Plesaj hlasno, drahý Sion, jasaj od radosti, drahý Jeruzaleme! Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, spravodlivý a víťazný, pokorný, sediaci na oslovi, na osliatku, na mláďati oslice.
10 Odstráni vojnové vozy z Efraima a kone z Jeruzalema; vojnový luk bude zlámaný. Národom zvestuje pokoj. Jeho vláda bude siahať od mora k moru, od Rieky až na koniec zeme.

Obnovenie Izraela

11 Čo sa týka teba, pre krv zmluvy s tebou, prepúšťam tvojich zajatcov zo studne, v ktorej vody niet.
12 Vráťte sa do pevnosti, väzni plní nádeje! Vyhlasujem toto: Už dnes vám odplatím dvojnásobne. 13 Lebo som si napäl Júdu ako luk, vložil som naň Efraima ako šíp, vzbudím tvojich synov, Sion, proti tvojim synom, Grécko, urobím z teba bohatiersky meč. 14 Vtedy sa Jahve zjaví nad nimi a jeho šíp vyletí sťa blesk. (Pán) Jahve zatrúbi na roh a vyrazí v južnom uragáne. 15 Jahve nebeských mocností bude im záštitou: zničia ich, pošliapu kamene z prakov, budú ryčať akoby spití vínom, budú plní ako obetné čaše, zmáčaní ako rohy oltára. 16 Tak ich v ten deň zachráni Jahve, ich Boh, ako ovce, svoj ľud, zasadí ich v celej svojej krajine ako drahokamy, aby žiarili vsadené v korune. 17 Koľká dobrota! Koľká krása! Obilie dá silu mládencom a sladké víno pannám.