Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

1 Vyhlásenie

Nová zem

Jahveho slovo došlo do Hadrakovej krajiny, zastavilo sa v Damasku. Lebo Jahvemu patrí perla Aramu a všetky kmene Izraela.
2 Tiež Chamat, ktorý je na hranici, (Týrus) a Sidon, ktorý je veľmi múdry. 3 Týrus si vybudoval opevnenie, nakopil striebra ako prachu a zlata ako blata na uliciach. 4 Ale Pán sa ho zmocní, zlomí jeho námornú moc a mesto samo bude zničené ohňom. 5 Uvidí to Aškelon a preľakne sa, uvidí to Gaza a bude sa zvíjať v bolestiach, aj Ekron, lebo jeho nádeje budú zničené. Zmiznú králi z Gazy a Aškelon nebude obývaný. 6 V Ašdode sa usadia miešanci. Zlomím pýchu Filištínca. 7 Odstránim mu z úst krv a ich ohavnosti spomedzi zubov. Čo z neho zostane, bude patriť nášmu Bohu, bude ako judský rod, Ekron bude ako Jebuzejci. 8 Postavím sa na stráž pred svoj dom proti tým, čo vychádzajú a prichádzajú, utláčateľ ich už nikdy neprepadne, lebo teraz dávam na nich pozor.

Mesiáš

9 Plesaj hlasno, drahý Sion, jasaj od radosti, drahý Jeruzaleme! Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, spravodlivý a víťazný, pokorný, sediaci na oslovi, na osliatku, na mláďati oslice.
10 Odstráni vojnové vozy z Efraima a kone z Jeruzalema; vojnový luk bude zlámaný. Národom zvestuje pokoj. Jeho vláda bude siahať od mora k moru, od Rieky až na koniec zeme.

Obnovenie Izraela

11 Čo sa týka teba, pre krv zmluvy s tebou, prepúšťam tvojich zajatcov zo studne, v ktorej vody niet.
12 Vráťte sa do pevnosti, väzni plní nádeje! Vyhlasujem toto: Už dnes vám odplatím dvojnásobne. 13 Lebo som si napäl Júdu ako luk, vložil som naň Efraima ako šíp, vzbudím tvojich synov, Sion, proti tvojim synom, Grécko, urobím z teba bohatiersky meč. 14 Vtedy sa Jahve zjaví nad nimi a jeho šíp vyletí sťa blesk. (Pán) Jahve zatrúbi na roh a vyrazí v južnom uragáne. 15 Jahve nebeských mocností bude im záštitou: zničia ich, pošliapu kamene z prakov, budú ryčať akoby spití vínom, budú plní ako obetné čaše, zmáčaní ako rohy oltára. 16 Tak ich v ten deň zachráni Jahve, ich Boh, ako ovce, svoj ľud, zasadí ich v celej svojej krajine ako drahokamy, aby žiarili vsadené v korune. 17 Koľká dobrota! Koľká krása! Obilie dá silu mládencom a sladké víno pannám.