Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Výhľady na mesiášsku spásu

1 Slovo Jahveho nebeských mocností zaznelo takto:
2 "Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Horlím za Sion veľkou horlivosťou a kvôli nemu veľmi sa hnevám. 3 Takto hovorí Jahve: Vraciam sa na Sion a budem bývať v Jeruzaleme. Jeruzalem sa bude volať "Verné mesto" a vrch Jahveho nebeských mocností "Svätý vrch". 4 Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Starci a stareny budú ešte sedávať na jeruzalemských námestiach, každý s palicou v ruke pre vysoký vek. 5 Námestia mesta budú plné chlapcov a dievčat hrajúcich sa na jeho námestiach. 6 Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Ak to bude nepochopiteľné (v tých dňoch) v očiach zvyšku tohto ľudu, či to bude nepochopiteľné aj v mojich očiach? To je výrok Jahveho nebeských mocností. 7 Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Pozrite! Vyslobodzujem svoj ľud z východných krajín i z krajín, kde slnko zapadá. 8 Privediem ich, aby bývali v Jeruzaleme. Budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom, verným a spravodlivým. 9 Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Vzmužte sa, vy, čo v týchto dňoch počujete tieto slová z úst prorokov, ktorí boli prítomní, keď sa kládli základy chrámu Jahveho nebeských mocností, prorokov hovoriacich, že má byť znovupostavený Chrám. 10 Lebo pred týmito dňami ľudia nedostávali mzdy a mzda sa neplatila ani za zvieratá. Nikto nemohol chodiť bezpečne za svojím zamestnaním pre nepriateľov. Ja som pustil všetkých ľudí jedného proti druhému. 11 Teraz sa však nestaviam voči zvyšku tohto ľudu ako za predošlých čias – výrok Jahveho nebeských mocností. 12 Lebo budú siať bezpečne; vinič vydá svoje ovocie, zem vydá svoju úrodu a nebesá vydajú rosu a to všetko dám zvyšku tohto ľudu. 13 Vy, dom Júdov a dom Izraelov, boli ste symbolom kliatby pre všetky národy, ale teraz vás zachránim a stanete sa požehnaním. Nebojte sa! Vzmužte sa! 14 Lebo takto hovorí Jahve nebeských mocností: Ako som sa rozhodol sužovať vás, keď ma vaši otcovia hnevali – hovorí Jahve nebeských mocností – a nezľutoval som sa, 15 tak som sa zasa rozhodol v týchto dňoch robiť dobre Jeruzalemu a Júdovmu domu. Nebojte sa! 16 Ale vy robte toto: Nech každý hovorí pravdu svojmu blížnemu; na svojich súdoch vysluhujte pravdivé a spravodlivé rozsudky, záruku pokoja! 17 Nesnujte zlé vo svojich srdciach jeden proti druhému; neobľubujte si krivú prísahu! Lebo všetko toto nenávidím – Jahveho výrok."

Odpoveď na otázku o pôste

18 Slovo Jahveho nebeských mocností mi došlo takto:
19 "Toto hovorí Jahve nebeských mocností: Pôst štvrtého, pôst piateho, pôst siedmeho a pôst desiateho mesiaca sa obrátia pre Júdov dom na sviatky radosti a veselosti. Milujte pravdu a pokoj!"

Výhľady na mesiášsku spásu

20 Takto hovorí Jahve nebeských mocností: "Ešte prídu národy a obyvatelia veľkých miest.
21 Obyvatelia jedného mesta pôjdu k obyvateľom druhého a povedia: Poďme prosiť Jahveho o priazeň a hľadať pomoc Jahveho nebeských mocností! Idem aj ja. 22 A tak prídu mnohí ľudia a mocné národy hľadať pomoc Jahveho nebeských mocností do Jeruzalema a prosiť o jeho priazeň." 23 Takto hovorí Jahve nebeských mocností: "V tých dňoch sa stane, že desať chlapov z národov všetkých rečí chytí Žida za jeho šaty so slovami: Chceme ísť s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh."