Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Výhľady na mesiášsku spásu

1 Slovo Jahveho nebeských mocností zaznelo takto:
2 "Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Horlím za Sion veľkou horlivosťou a kvôli nemu veľmi sa hnevám. 3 Takto hovorí Jahve: Vraciam sa na Sion a budem bývať v Jeruzaleme. Jeruzalem sa bude volať "Verné mesto" a vrch Jahveho nebeských mocností "Svätý vrch". 4 Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Starci a stareny budú ešte sedávať na jeruzalemských námestiach, každý s palicou v ruke pre vysoký vek. 5 Námestia mesta budú plné chlapcov a dievčat hrajúcich sa na jeho námestiach. 6 Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Ak to bude nepochopiteľné (v tých dňoch) v očiach zvyšku tohto ľudu, či to bude nepochopiteľné aj v mojich očiach? To je výrok Jahveho nebeských mocností. 7 Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Pozrite! Vyslobodzujem svoj ľud z východných krajín i z krajín, kde slnko zapadá. 8 Privediem ich, aby bývali v Jeruzaleme. Budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom, verným a spravodlivým. 9 Takto hovorí Jahve nebeských mocností: Vzmužte sa, vy, čo v týchto dňoch počujete tieto slová z úst prorokov, ktorí boli prítomní, keď sa kládli základy chrámu Jahveho nebeských mocností, prorokov hovoriacich, že má byť znovupostavený Chrám. 10 Lebo pred týmito dňami ľudia nedostávali mzdy a mzda sa neplatila ani za zvieratá. Nikto nemohol chodiť bezpečne za svojím zamestnaním pre nepriateľov. Ja som pustil všetkých ľudí jedného proti druhému. 11 Teraz sa však nestaviam voči zvyšku tohto ľudu ako za predošlých čias – výrok Jahveho nebeských mocností. 12 Lebo budú siať bezpečne; vinič vydá svoje ovocie, zem vydá svoju úrodu a nebesá vydajú rosu a to všetko dám zvyšku tohto ľudu. 13 Vy, dom Júdov a dom Izraelov, boli ste symbolom kliatby pre všetky národy, ale teraz vás zachránim a stanete sa požehnaním. Nebojte sa! Vzmužte sa! 14 Lebo takto hovorí Jahve nebeských mocností: Ako som sa rozhodol sužovať vás, keď ma vaši otcovia hnevali – hovorí Jahve nebeských mocností – a nezľutoval som sa, 15 tak som sa zasa rozhodol v týchto dňoch robiť dobre Jeruzalemu a Júdovmu domu. Nebojte sa! 16 Ale vy robte toto: Nech každý hovorí pravdu svojmu blížnemu; na svojich súdoch vysluhujte pravdivé a spravodlivé rozsudky, záruku pokoja! 17 Nesnujte zlé vo svojich srdciach jeden proti druhému; neobľubujte si krivú prísahu! Lebo všetko toto nenávidím – Jahveho výrok."

Odpoveď na otázku o pôste

18 Slovo Jahveho nebeských mocností mi došlo takto:
19 "Toto hovorí Jahve nebeských mocností: Pôst štvrtého, pôst piateho, pôst siedmeho a pôst desiateho mesiaca sa obrátia pre Júdov dom na sviatky radosti a veselosti. Milujte pravdu a pokoj!"

Výhľady na mesiášsku spásu

20 Takto hovorí Jahve nebeských mocností: "Ešte prídu národy a obyvatelia veľkých miest.
21 Obyvatelia jedného mesta pôjdu k obyvateľom druhého a povedia: Poďme prosiť Jahveho o priazeň a hľadať pomoc Jahveho nebeských mocností! Idem aj ja. 22 A tak prídu mnohí ľudia a mocné národy hľadať pomoc Jahveho nebeských mocností do Jeruzalema a prosiť o jeho priazeň." 23 Takto hovorí Jahve nebeských mocností: "V tých dňoch sa stane, že desať chlapov z národov všetkých rečí chytí Žida za jeho šaty so slovami: Chceme ísť s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh."