7. kapitola

Otázka o pôste

1 Jahveho slovo došlo Zachariášovi štvrtého roku vlády kráľa Daria, štvrtého dňa deviateho mesiaca kislev.
2 Betel vyslal Sarecera, vysokého kráľovského úradníka, s jeho mužmi vyprosiť milosť od Jahveho 3 a spýtať sa kňazov, ktorí slúžili v Dome Jahveho nebeských mocností, i prorokov: "Mám ďalej smútiť a postiť sa v piaty mesiac, ako som to robil toľko rokov?"

Pohľad na minulosť národa

4 Vtedy mi slovo Jahveho nebeských mocností došlo takto:
5 "Povedz všetkému ľudu zeme a kňazom: Keď ste sa postili a smútili v piaty a siedmy mesiac po týchto sedemdesiat rokov, vari ste to robili kvôli mne? 6 A keď ste jedli a pili, nerobili ste to kvôli sebe? 7 Nepoznáte slová, ktoré Jahve hlásal prostredníctvom prvších prorokov, keď Jeruzalem bol obývaný a na pokoji, aj s okolitými mestami, a keď Negeb a Nížina boli obývané?" 8 (Jahveho slovo zaznelo Zachariášovi takto: 9 "Toto hovorí Jahve nebeských mocností:) Vynášajte spravodlivé rozsudky a preukazujte každý dobrotu a lásku voči svojmu blížnemu! 10 Neutláčajte vdovy a siroty, cudzincov a chudobných, nesnujte zlo vo svojom srdci proti druhému! 11 Ale oni nechceli počúvať: obrátili sa mi chrbtom, uši si zapchali, aby nepočuli. 12 Srdce si zatvrdili ako diamant, aby nepočuli Zákon a slová, ktoré Jahve nebeských mocností svojím duchom posielal prostredníctvom prvších prorokov. Preto sa Jahve nebeských mocností veľmi rozhneval. 13 Ako oni nechceli počúvať, keď som ja volal, ani ja nebudem počúvať, keď budú oni kričať o pomoc, hovorí Jahve nebeských mocností. 14 Rozmetal som ich medzi všetky tie národy, ktoré im boli cudzie, a krajina po nich zostala spustošená tak, že ňou nik neprechádzal. Takto zmenili túto ľúbeznú zem na púšť."