Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

Eschatologický boj; nádhera Jeruzalema

1 Pozrite, prichádza Jahveho deň a korisť tebe odňatá bude rozdelená v tvojej prítomnosti.
2 Zhromaždím všetky národy do boja proti Jeruzalemu. Mesto bude vydobyté, domy vyplienené a ženy zhanobené. Polovica mesta pôjde do zajatia, ale zvyšok ľudu nebude vyhnaný z mesta. 3 Vtedy Jahve vytiahne a bude bojovať proti tým národom, ako keď bojoval v deň vojny. 4 V ten deň si jeho nohy zastanú na Olivovom vrchu, ktorý leží východne od Jeruzalema, a Olivový vrch sa rozštiepi vo dvoje od východu na západ v ohromnú dolinu, polovica vrchu ustúpi na sever a polovica na juh. 5 Dolina medzi vrchmi bude zaplnená, lebo nová dolina medzi nimi bude siahať až po Jasol. Bude zatarasená, ako bola zatarasená zemetrasením za čias judského kráľa Oziáša. Vtedy príde Jahve, môj Boh, a všetci svätí s ním. 6 V ten deň nebude horúčava ani zima, ani mráz. 7 Bude to jediný deň, ktorého príchod pozná iba Jahve, bez rozdielu dní alebo nocí. Aj vo večernom čase bude svetlo. 8 V ten deň živé vody vyprýštia z Jeruzalema, polovica potečie k východnému moru a polovica k západnému, a to tak v lete, ako aj v zime. 9 Vtedy sa Jahve stane kráľom nad celou zemou; v ten deň on bude jediným Bohom a jeho meno jediným Menom. 10 Celá krajina sa zmení na rovinu ako Araba od Geby až po Rimmon v Negebe. Ale Jeruzalem bude stáť vysoko na svojom mieste a bude plný ľudí, od Benjamínovej brány až po miesto, kde stála Prvotná brána, až po Rožnú bránu a od veže Chananeel až po Kráľovské vínne lisy. 11 Ľudia budú bývať v Jeruzaleme a nikdy už nebude daný do kliatby. Budú v ňom bývať bezpečne. 12 Touto ranou Jahve raní všetky národy, ktoré by bojovali proti Jeruzalemu: telo im bude hniť, aj keď budú stáť na nohách, oči im budú hniť v jamkách a jazyk im bude hniť v ústach. 13 V ten deň zavládne medzi nimi veľký zmätok od Jahveho. Každý sa chopí svojho druha: pozdvihnú ruky proti sebe. 14 Aj Júda bude bojovať v Jeruzaleme. Bude nahromadené bohatstvo okolitých národov, zlato, striebro a veľmi mnoho šatstva. 15 Podobnou ranou ako ľudia budú ranené kone, mulice, ťavy, osly a ostatok dobytka v týchto táboroch. 16 Všetci pozostalí z národov, ktoré napadli Jeruzalem, budú putovať z roka na rok, aby sa klaňali Kráľovi, Jahvemu nebeských mocností, a svätili sviatok Stanov. 17 Ale nad tým rodom zeme, ktorý nepríde do Jeruzalema klaňať sa Kráľovi, Jahvemu nebeských mocností, nebude dážď. 18 A ak rod Egypta nepríde a nevojde do mesta, ani nad ním nebude pršať; postihne ho pliaga, ktorou Jahve raní národy, ktoré neprídu svätiť sviatok Stanov. 19 To bude trest pre Egypt a trest pre všetky národy, ktoré neprídu sláviť sviatok Stanov. 20 V ten deň bude na zvončekoch koní napísané "zasvätený Jahvemu" a kotly v Jahveho chráme budú ako obetné nádrže, ktoré sú pred oltárom. 21 Ba všetky kotly v Jeruzaleme a v Judsku budú zasvätené Jahvemu nebeských mocností. Všetci obetujúci prídu a vezmú si z nich a budú v nich variť obetné mäso. V ten deň nebude už kupcov v Dome Jahveho nebeských mocností.