12. kapitola

Oslobodenie a obnovenie Jeruzalema

1 Vyhlásenie. Jahveho slovo o Izraeli. Výrok Jahveho, ktorý rozvinul nebesá, založil zem a sformoval ducha v človeku:
2 Pozrite, ja urobím Jeruzalem opojnou čašou pre všetky národy navôkol i Júda bude zahrnutý do obľahnutia Jeruzalema. 3 V ten deň, keď sa všetky národy zeme zhromaždia proti nemu, urobím z Jeruzalema balvan, priťažký pre všetky národy na zdvihnutie, a všetky národy, čo ho budú dvíhať, sa ťažko porania. 4 V ten deň – Jahveho výrok – poraním strachom každého koňa a jeho jazdca šialenstvom. No nad Júdom budem bdieť, ale všetky kone iných národov raním slepotou. 5 Vtedy si vodcovia Júdu povedia: "Obyvatelia Jeruzalema sú silní v Jahvem nebeských mocností, vo svojom Bohu!" 6 V ten deň urobím judských vodcov ako požiar v lese, ako fakľu horiacu v slame. Požerú všetky okolité národy napravo i naľavo, zakiaľ jeruzalemský ľud zostane bezpečný na svojom mieste v Jeruzaleme. 7 Jahve oslobodí najprv Júdove stany, aby sláva Dávidovho domu a sláva jeruzalemských obyvateľov nevzrástla nad Júdu. 8 V ten deň Jahve bude záštitou jeruzalemských obyvateľov; v ten deň najslabší z nich bude ako Dávid a dom Dávidov bude ako Boh, ako Jahveho anjel pred nimi. 9 V ten deň sa pričiním o zničenie všetkých národov, ktoré pôjdu proti Jeruzalemu. 10 Ale na Dávidov dom a na jeruzalemských obyvateľov vylejem ducha milosti a úpenlivých prosieb a oni budú hľadieť na mňa. A budú nariekať nad tým, ktorého prebodli, ako sa narieka nad jedináčikom; budú nad ním žialiť, ako sa žiali nad prvorodeným. 11 V ten deň bude v Jeruzaleme veľké nariekanie ako nárek nad Hadad Rimmonom v údolí Megiddo. 12 Krajina bude nariekať, každý rod osobitne. Rod Dávidovho domu osobitne, ich ženy osobitne. Rod Natanovho domu osobitne, ich ženy osobitne. 13 Rod Léviho domu osobitne, ich ženy osobitne. Rod Šimeiho domu osobitne, ich ženy osobitne. 14 A všetky ostatné rody, každý rod osobitne a ich ženy osobitne.