Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

Oslobodenie a obnovenie Jeruzalema

1 Vyhlásenie. Jahveho slovo o Izraeli. Výrok Jahveho, ktorý rozvinul nebesá, založil zem a sformoval ducha v človeku:
2 Pozrite, ja urobím Jeruzalem opojnou čašou pre všetky národy navôkol i Júda bude zahrnutý do obľahnutia Jeruzalema. 3 V ten deň, keď sa všetky národy zeme zhromaždia proti nemu, urobím z Jeruzalema balvan, priťažký pre všetky národy na zdvihnutie, a všetky národy, čo ho budú dvíhať, sa ťažko porania. 4 V ten deň – Jahveho výrok – poraním strachom každého koňa a jeho jazdca šialenstvom. No nad Júdom budem bdieť, ale všetky kone iných národov raním slepotou. 5 Vtedy si vodcovia Júdu povedia: "Obyvatelia Jeruzalema sú silní v Jahvem nebeských mocností, vo svojom Bohu!" 6 V ten deň urobím judských vodcov ako požiar v lese, ako fakľu horiacu v slame. Požerú všetky okolité národy napravo i naľavo, zakiaľ jeruzalemský ľud zostane bezpečný na svojom mieste v Jeruzaleme. 7 Jahve oslobodí najprv Júdove stany, aby sláva Dávidovho domu a sláva jeruzalemských obyvateľov nevzrástla nad Júdu. 8 V ten deň Jahve bude záštitou jeruzalemských obyvateľov; v ten deň najslabší z nich bude ako Dávid a dom Dávidov bude ako Boh, ako Jahveho anjel pred nimi. 9 V ten deň sa pričiním o zničenie všetkých národov, ktoré pôjdu proti Jeruzalemu. 10 Ale na Dávidov dom a na jeruzalemských obyvateľov vylejem ducha milosti a úpenlivých prosieb a oni budú hľadieť na mňa. A budú nariekať nad tým, ktorého prebodli, ako sa narieka nad jedináčikom; budú nad ním žialiť, ako sa žiali nad prvorodeným. 11 V ten deň bude v Jeruzaleme veľké nariekanie ako nárek nad Hadad Rimmonom v údolí Megiddo. 12 Krajina bude nariekať, každý rod osobitne. Rod Dávidovho domu osobitne, ich ženy osobitne. Rod Natanovho domu osobitne, ich ženy osobitne. 13 Rod Léviho domu osobitne, ich ženy osobitne. Rod Šimeiho domu osobitne, ich ženy osobitne. 14 A všetky ostatné rody, každý rod osobitne a ich ženy osobitne.