Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

99. kapitola

Boh, spravodlivý a svätý kráľ

1 Jahve je kráľ, národy sa trasú, tróni na cheruboch, chveje sa zem.
2 Mocný je Jahve na Sione, povznesený nad všetky národy. 3 Nech každý oslavuje tvoje veľké a vznešené meno, lebo je sväté. 4 Ty si mocný kráľ a miluješ spravodlivosť, zaviedol si poriadok a právo, spravodlivo zaobchádzaš so svojím ľudom. 5 Oslavujte Jahveho, nášho Boha, pokloňte sa pred jeho trónom, lebo je svätý. 6 Mojžiš i Áron so svojimi kňazmi, aj Samuel s tými, čo vzývajú Jahveho meno, vzývali ho a on ich vypočul, 7 hovoril k nim z oblačného stĺpa. Oni počúvali jeho príkazy a zachovávali jeho Zákon. 8 Jahve, náš Bože, ty si ich vyslyšal, bol si voči nim trpezlivým Bohom, ale trestal si ich priestupky. 9 Oslavujte Jahveho, nášho Boha, pokloňte sa pred jeho svätým vrchom, lebo Jahve, náš Boh, je svätý.