Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

96. kapitola

Jahve, kráľ a sudca

1 Spievajte Jahvemu novú pieseň; spievaj Jahvemu, celá zem!
2 Spievajte Jahvemu a oslavujte jeho meno, rozhlasujte deň čo deň jeho víťazstvo. 3 Rozprávajte národom o jeho sláve, zvestujte všetkým ľuďom jeho veľké činy. 4 Veľký je Jahve a hodný nevýslovnej chvály, úžasný, nad všetkých pohanských bohov, 5 všetci bôžikovia sú iba modly, ale náš Boh utvoril nebesia. 6 Obklopuje ho sláva a veleba, moc a nádhera napĺňajú jeho chrám. 7 Chváľte Jahveho, rodiny národov, chváľte Jahveho slávu a moc! 8 Chváľte slávne Jahveho meno, prinášajte dary a vstúpte do jeho chrámu! 9 Klaňajte sa Jahvemu v lesku jeho veleby, plesajte pred ním, ľudia celej zeme! 10 Oznamujte všetkým národom: Jahve je kráľ. Postavil svet pevne, že sa neotrasie; on spravodlivo súdi všetky národy. 11 Radujte sa, nebesia, a zaplesaj, zem, zahuč, more, so všetkým svojím tvorstvom! 12 Nech jasajú polia so všetkou úrodou, nech od radosti zašumia stromy v lesoch 13 pred Jahvem, lebo prichádza, lebo prichádza súdiť zem. Bude spravodlivo súdiť celý svet a nad národmi vynesie nestranný rozsudok.