Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

89. kapitola

Hymnus a modlitba k vernému Bohu

1 Báseň. Domorodca Etana.
2 Jahve, večne budem ospevovať tvoju lásku, stále budem ohlasovať tvoju vernosť. 3 Lebo si povedal: "Moja láska potrvá naveky a moja pravda má základy v nebi. 4 Uzavrel som zmluvu so svojím vyvoleným, svojmu sluhovi Dávidovi som prisahal: 5 Tvoj rod upevním naveky, dám ti trón, čo pretrvá všetky pokolenia." Sela 6 Nebesia oslavujú tvoje diela, Jahve, a tvoju vernosť spoločenstvo svätých. 7 Veď kto je rovný Jahvemu na nebesiach, kto je ako Jahve medzi nebešťanmi? 8 Velebný je Boh v zbore svojich svätých, veľký a úžasný v kruhu anjelov. 9 Jahve, vševládny Bože, kto sa ti vyrovná? Mocný si, Jahve, ovenčený pravdou! 10 Ty ovládaš hrdopyšné more, krotíš jeho rozbúrené vlny. 11 Obludu Rahaba si skolil smrteľnou ranou a veľkou silou rozprášil si nepriateľov. 12 Tvoje sú nebesia a tvoja je aj zem, ty si stvoril svet a všetko, čo je v ňom, 13 ty si utvoril sever i juh, hory Tabor a Chermon s jasotom oslavujú tvoje meno. 14 Silné je tvoje rameno! Pevná je tvoja ruka, mocná je tvoja pravica! 15 Tvoje kráľovstvo spočíva na pravde a spravodlivosti, láska a pravda kráčajú pred tvojou tvárou. 16 Šťastný je ľud, ktorý sa naučil oslavovať teba, ten kráča vo svetle tvojej priazne, Jahve. 17 Ty si prameňom jeho radosti po celý deň, tvoja dobrota ho napĺňa hrdosťou. 18 Ty si jeho sila, ktorou sa honosí; tvoja priazeň dvíha našu moc. 19 Jahve je náš ochranný štít, naším Kráľom je najsvätejší vyvoleného národa. 20 Pred dávnom si vo videní prehovoril, vyhlásil si svojim priateľom: "Vložil som korunu hrdinskému bojovníkovi, mladíka z ľudu som povýšil. 21 Našiel som Dávida, svojho sluhu, pomazal som ho svojím svätým olejom. 22 Moja ruka mu vždy bude na pomoci a moje rameno bude mu oporou. 23 Nepriateľ nad ním nikdy nezvíťazí, nijaký zločinec ho nezhodí. 24 Zničím pred ním jeho odporcov, porazím jeho nepriateľov. 25 Moja pravda a otcovská láska budú s ním a mojou mocou sa zveľadí jeho moc. 26 Jeho moc rozšírim na more a jeho vládu až k rieke Eufrat. 27 Bude ma volať: Ty si môj Otec, môj Boh, môj ochranca a spasiteľ. 28 A ja ho ustanovím za svojho prvorodeného, za najväčšieho medzi kráľmi zeme. 29 Naveky mu zachovám svoju lásku a svoju zmluvu s ním verne dodržím. 30 Jeho rod zachovám navždy a jeho trón potrvá ako samo nebo. 31 Ak jeho synovia opustia môj zákon a nebudú žiť podľa mojej vôle, 32 ak porušia moje nariadenia a nebudú zachovávať moje príkazy, 33 ich hriechy potrescem prútom a ich viny šľahmi biča, 34 ale nikdy ho neprestanem milovať, neporuším svoju vernosť. 35 Svoju zmluvu s ním nikdy nezruším, neodvolám, čo som prisľúbil. 36 Raz navždy som sľúbil na svoju svätosť, nezruším slovo dané Dávidovi. 37 Jeho potomstvo bude vládnuť naveky a jeho trón predo mnou tak dlho ako slnko. 38 Bude taký trvanlivý ako mesiac, verný svedok na nebeskej oblohe." Sela 39 Ale ty si ho zamietol a odohnal, zanevrel si na svojho pomazaného, 40 zrušil si zmluvu so svojím sluhom, jeho korunu si zhodil do blata. 41 Rozboril si všetky jeho hradby, rozváľal si jeho pevnosti, 42 plienili ho všetci, čo išli okolo, na posmech vyšiel u svojich susedov. 43 Jeho protivníkom doprial si víťazstvo, jeho nepriateľov naplnil si radosťou. 44 Otupil si ostrie jeho meča a v bitke si ho nechal bez pomoci. 45 Odobral si mu žiarivé žezlo a jeho trón si zhodil do prachu, 46 skrátil si dni jeho mladistvej sily a pokryl si ho hanbou. Sela 47 Dokedy, Jahve, budeš sa skrývať, dokedy bude blčať tvoj hnev sťa oheň? 48 Pamätaj, aký krátky je môj život, akých krehkých si stvoril všetkých ľudí. 49 Kto môže večne žiť a nikdy nezomrie? Kto sa môže vymaniť z moci smrti? Sela 50 Pane, kam sa podela tvoja niekdajšia láska, tvoje verné sľuby dané Dávidovi? 51 Pozri, Pane, ako tupia tvojho sluhu, ako nosím v srdci urážky od všetkých národov, 52 ako nás, Jahve, tvoji nepriatelia hanobia a znevažujú každý krok tvojho pomazaného! 53 Oslavujme Jahveho naveky! Amen – Nech sa tak stane!