Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

89. kapitola

Hymnus a modlitba k vernému Bohu

1 Báseň. Domorodca Etana.
2 Jahve, večne budem ospevovať tvoju lásku, stále budem ohlasovať tvoju vernosť. 3 Lebo si povedal: "Moja láska potrvá naveky a moja pravda má základy v nebi. 4 Uzavrel som zmluvu so svojím vyvoleným, svojmu sluhovi Dávidovi som prisahal: 5 Tvoj rod upevním naveky, dám ti trón, čo pretrvá všetky pokolenia." Sela 6 Nebesia oslavujú tvoje diela, Jahve, a tvoju vernosť spoločenstvo svätých. 7 Veď kto je rovný Jahvemu na nebesiach, kto je ako Jahve medzi nebešťanmi? 8 Velebný je Boh v zbore svojich svätých, veľký a úžasný v kruhu anjelov. 9 Jahve, vševládny Bože, kto sa ti vyrovná? Mocný si, Jahve, ovenčený pravdou! 10 Ty ovládaš hrdopyšné more, krotíš jeho rozbúrené vlny. 11 Obludu Rahaba si skolil smrteľnou ranou a veľkou silou rozprášil si nepriateľov. 12 Tvoje sú nebesia a tvoja je aj zem, ty si stvoril svet a všetko, čo je v ňom, 13 ty si utvoril sever i juh, hory Tabor a Chermon s jasotom oslavujú tvoje meno. 14 Silné je tvoje rameno! Pevná je tvoja ruka, mocná je tvoja pravica! 15 Tvoje kráľovstvo spočíva na pravde a spravodlivosti, láska a pravda kráčajú pred tvojou tvárou. 16 Šťastný je ľud, ktorý sa naučil oslavovať teba, ten kráča vo svetle tvojej priazne, Jahve. 17 Ty si prameňom jeho radosti po celý deň, tvoja dobrota ho napĺňa hrdosťou. 18 Ty si jeho sila, ktorou sa honosí; tvoja priazeň dvíha našu moc. 19 Jahve je náš ochranný štít, naším Kráľom je najsvätejší vyvoleného národa. 20 Pred dávnom si vo videní prehovoril, vyhlásil si svojim priateľom: "Vložil som korunu hrdinskému bojovníkovi, mladíka z ľudu som povýšil. 21 Našiel som Dávida, svojho sluhu, pomazal som ho svojím svätým olejom. 22 Moja ruka mu vždy bude na pomoci a moje rameno bude mu oporou. 23 Nepriateľ nad ním nikdy nezvíťazí, nijaký zločinec ho nezhodí. 24 Zničím pred ním jeho odporcov, porazím jeho nepriateľov. 25 Moja pravda a otcovská láska budú s ním a mojou mocou sa zveľadí jeho moc. 26 Jeho moc rozšírim na more a jeho vládu až k rieke Eufrat. 27 Bude ma volať: Ty si môj Otec, môj Boh, môj ochranca a spasiteľ. 28 A ja ho ustanovím za svojho prvorodeného, za najväčšieho medzi kráľmi zeme. 29 Naveky mu zachovám svoju lásku a svoju zmluvu s ním verne dodržím. 30 Jeho rod zachovám navždy a jeho trón potrvá ako samo nebo. 31 Ak jeho synovia opustia môj zákon a nebudú žiť podľa mojej vôle, 32 ak porušia moje nariadenia a nebudú zachovávať moje príkazy, 33 ich hriechy potrescem prútom a ich viny šľahmi biča, 34 ale nikdy ho neprestanem milovať, neporuším svoju vernosť. 35 Svoju zmluvu s ním nikdy nezruším, neodvolám, čo som prisľúbil. 36 Raz navždy som sľúbil na svoju svätosť, nezruším slovo dané Dávidovi. 37 Jeho potomstvo bude vládnuť naveky a jeho trón predo mnou tak dlho ako slnko. 38 Bude taký trvanlivý ako mesiac, verný svedok na nebeskej oblohe." Sela 39 Ale ty si ho zamietol a odohnal, zanevrel si na svojho pomazaného, 40 zrušil si zmluvu so svojím sluhom, jeho korunu si zhodil do blata. 41 Rozboril si všetky jeho hradby, rozváľal si jeho pevnosti, 42 plienili ho všetci, čo išli okolo, na posmech vyšiel u svojich susedov. 43 Jeho protivníkom doprial si víťazstvo, jeho nepriateľov naplnil si radosťou. 44 Otupil si ostrie jeho meča a v bitke si ho nechal bez pomoci. 45 Odobral si mu žiarivé žezlo a jeho trón si zhodil do prachu, 46 skrátil si dni jeho mladistvej sily a pokryl si ho hanbou. Sela 47 Dokedy, Jahve, budeš sa skrývať, dokedy bude blčať tvoj hnev sťa oheň? 48 Pamätaj, aký krátky je môj život, akých krehkých si stvoril všetkých ľudí. 49 Kto môže večne žiť a nikdy nezomrie? Kto sa môže vymaniť z moci smrti? Sela 50 Pane, kam sa podela tvoja niekdajšia láska, tvoje verné sľuby dané Dávidovi? 51 Pozri, Pane, ako tupia tvojho sluhu, ako nosím v srdci urážky od všetkých národov, 52 ako nás, Jahve, tvoji nepriatelia hanobia a znevažujú každý krok tvojho pomazaného! 53 Oslavujme Jahveho naveky! Amen – Nech sa tak stane!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk