Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

87. kapitola

Sion, matka národov

1 Korachových synov. Žalm. Pieseň. Jahve miluje svoje mesto, postavené na svätých vŕškoch;
2 viac miluje brány Siona, než všetky príbytky Jakubove. 3 Božie mesto! Nádherné veci hovorí o tebe: Sela 4 "Egypt a Babylon započítam medzi svojich priateľov a poviem, že všetci, Filištínci, Týrčania a Etiópčania, sa narodili v tebe. 5 Sion budú všetci volať Matkou, lebo v ňom sa narodili všetci ľudia a sám Najvyšší ho udržuje." 6 Jahve zapíše do knihy národov: tento sa narodil v Božom meste Sela 7 a kniežatá ako jeho deti budú mať v ňom svoj domov.