Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

68. kapitola

Slávna epopeja Izraela

1 Pre zbormajstra. Dávidov. Žalm. Pieseň.
2 Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia, utekajú pred ním tí, čo ho nenávidia; 3 rozháňaš ich, ako vietor rozháňa dym, bezbožníci pred Božou tvárou hynú, ako sa vosk roztápa na ohni. 4 Ale statoční ľudia plesajú a radujú sa v Božej prítomnosti a prekypujú šťastím. 5 Spievajte Bohu, ospevujte jeho meno, oslavujte toho, ktorý sa vznáša na oblakoch, tešte sa v Jahvem a jasajte v jeho prítomnosti! 6 Boh býva vo svätom chráme, sirotám je otcom a vdovám obhajcom, 7 opusteným poskytuje prístrešie, väzňov vyvádza na slobodu, ale odbojníkov necháva na vyprahnutej púšti. 8 Bože, keď si šiel na čelo svojho ľudu, keď si kráčal cez púšť, Sela 9 zem sa triasla a nebesia sa rozpršali pred Bohom, Pánom zo Sinaja, pred Bohom, Bohom Izraela. 10 Hojný dážď si zoslal, Bože, a občerstvil si svoju zmorenú dedičnú krajinu. 11 Bože, tvoja rodina bývala v zemi, ktorú si láskavo pripravil za domov svojim biednym. 12 Pán posiela dobrú zvesť a mnohí ju radostne šíria: 13 "Králi so svojimi vojskami dali sa na útek." Kým vy postávate medzi košiarmi, ženy si delia korisť vo vašich stanoch 14 – ako holubice so striebornými krídlami a peruťami, ktoré žiaria zlatom –, 15 zatiaľ Všemohúci rozháňa kráľov ako snehové vločky, čo padajú na horu Calmon! 16 Pohorie Bašan je božské pohorie, pohorie Bašan má vysoké štíty. 17 Prečo vy, vysoké štíty, závistlivo hľadíte na vŕšok Sion, kde Boh prebýva a kde Jahve bude bývať naveky? 18 Božích vozov bolo na tisíce, na desaťtisíce, keď Boh tiahol zo Sinaja do svojej svätyne. 19 Vystúpil si na vrch Sion s veľkým zástupcom zajatcov; množstvo ľudí pripadlo ti v korisť, tak aj odbojníci budú slúžiť v Božom, Jahveho chráme. 20 Nech je velebený Boh deň čo deň, on sa o nás stará, Boh je naša spása! Sela 21 Náš Boh je Boh, ktorý nás spasí, Pán Jahve nás vyslobodí od smrti. 22 Boh rozdrví hlavy svojim odporcom, tým spurným hriešnikom s vlajúcimi vlasmi. 23 Pán hovorí: "Dovediem ich z Bašanu, vytiahnem ich z hlbín mora, 24 aby si si nohu vnoril do krvi a jazyk tvojich psov mal podiel z nepriateľov." 25 Objavil sa tvoj sprievod, Bože, sprievod do tvojej svätyne, môj Boh a Kráľ. 26 Na čele idú speváci, vzadu hudobníci a uprostred dievčatá hrajúce na tamburínach. 27 Všetok ľud zborovo oslavuje Boha, Izrael jednohlasne chváli Jahveho; 28 prvý kráča Benjamín, najmladší z kmeňov, potom skupina pohlavárov Júdu a náčelníci kmeňov Zabulon a Neftali. 29 Bože, ukáž svoju moc, svoju božskú moc, ktorou si nám pomáhal, 30 rozkáž kráľom, aby ti priniesli dary pre tvoj chrám vo Svätom meste. 31 Pohroz Egyptu, tomu zveru v tŕstí, tomu divému stádu býkov a teliat národov, nech sa ti pokoria a prinesú ti prúty striebra. Rozpráš národy, ktoré majú záľubu vo vojnách! 32 Nech Egypt prinesie poplatky a Etiópia nech vystrie ruky k Bohu! 33 Kráľovstvá celej zeme, vzdajte Bohu chvály, spievajte piesne pravému Bohu, Sela 34 ktorý sa vznáša na nebi, na večnom nebi. Čujte, ako zaznieva jeho mocný hlas! 35 Uznajte Božiu moc! Vznešený Boh vládne nad vyvoleným ľudom a svojou mocou tróni na nebesiach. 36 Úctyhodný si, Bože, vo svojej svätyni. Ty si náš Boh, ty dávaš svojmu ľudu silu a odvahu. Nech je zvelebený Boh!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk