Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

68. kapitola

Slávna epopeja Izraela

1 Pre zbormajstra. Dávidov. Žalm. Pieseň.
2 Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia, utekajú pred ním tí, čo ho nenávidia; 3 rozháňaš ich, ako vietor rozháňa dym, bezbožníci pred Božou tvárou hynú, ako sa vosk roztápa na ohni. 4 Ale statoční ľudia plesajú a radujú sa v Božej prítomnosti a prekypujú šťastím. 5 Spievajte Bohu, ospevujte jeho meno, oslavujte toho, ktorý sa vznáša na oblakoch, tešte sa v Jahvem a jasajte v jeho prítomnosti! 6 Boh býva vo svätom chráme, sirotám je otcom a vdovám obhajcom, 7 opusteným poskytuje prístrešie, väzňov vyvádza na slobodu, ale odbojníkov necháva na vyprahnutej púšti. 8 Bože, keď si šiel na čelo svojho ľudu, keď si kráčal cez púšť, Sela 9 zem sa triasla a nebesia sa rozpršali pred Bohom, Pánom zo Sinaja, pred Bohom, Bohom Izraela. 10 Hojný dážď si zoslal, Bože, a občerstvil si svoju zmorenú dedičnú krajinu. 11 Bože, tvoja rodina bývala v zemi, ktorú si láskavo pripravil za domov svojim biednym. 12 Pán posiela dobrú zvesť a mnohí ju radostne šíria: 13 "Králi so svojimi vojskami dali sa na útek." Kým vy postávate medzi košiarmi, ženy si delia korisť vo vašich stanoch 14 – ako holubice so striebornými krídlami a peruťami, ktoré žiaria zlatom –, 15 zatiaľ Všemohúci rozháňa kráľov ako snehové vločky, čo padajú na horu Calmon! 16 Pohorie Bašan je božské pohorie, pohorie Bašan má vysoké štíty. 17 Prečo vy, vysoké štíty, závistlivo hľadíte na vŕšok Sion, kde Boh prebýva a kde Jahve bude bývať naveky? 18 Božích vozov bolo na tisíce, na desaťtisíce, keď Boh tiahol zo Sinaja do svojej svätyne. 19 Vystúpil si na vrch Sion s veľkým zástupcom zajatcov; množstvo ľudí pripadlo ti v korisť, tak aj odbojníci budú slúžiť v Božom, Jahveho chráme. 20 Nech je velebený Boh deň čo deň, on sa o nás stará, Boh je naša spása! Sela 21 Náš Boh je Boh, ktorý nás spasí, Pán Jahve nás vyslobodí od smrti. 22 Boh rozdrví hlavy svojim odporcom, tým spurným hriešnikom s vlajúcimi vlasmi. 23 Pán hovorí: "Dovediem ich z Bašanu, vytiahnem ich z hlbín mora, 24 aby si si nohu vnoril do krvi a jazyk tvojich psov mal podiel z nepriateľov." 25 Objavil sa tvoj sprievod, Bože, sprievod do tvojej svätyne, môj Boh a Kráľ. 26 Na čele idú speváci, vzadu hudobníci a uprostred dievčatá hrajúce na tamburínach. 27 Všetok ľud zborovo oslavuje Boha, Izrael jednohlasne chváli Jahveho; 28 prvý kráča Benjamín, najmladší z kmeňov, potom skupina pohlavárov Júdu a náčelníci kmeňov Zabulon a Neftali. 29 Bože, ukáž svoju moc, svoju božskú moc, ktorou si nám pomáhal, 30 rozkáž kráľom, aby ti priniesli dary pre tvoj chrám vo Svätom meste. 31 Pohroz Egyptu, tomu zveru v tŕstí, tomu divému stádu býkov a teliat národov, nech sa ti pokoria a prinesú ti prúty striebra. Rozpráš národy, ktoré majú záľubu vo vojnách! 32 Nech Egypt prinesie poplatky a Etiópia nech vystrie ruky k Bohu! 33 Kráľovstvá celej zeme, vzdajte Bohu chvály, spievajte piesne pravému Bohu, Sela 34 ktorý sa vznáša na nebi, na večnom nebi. Čujte, ako zaznieva jeho mocný hlas! 35 Uznajte Božiu moc! Vznešený Boh vládne nad vyvoleným ľudom a svojou mocou tróni na nebesiach. 36 Úctyhodný si, Bože, vo svojej svätyni. Ty si náš Boh, ty dávaš svojmu ľudu silu a odvahu. Nech je zvelebený Boh!