Predchádzajúca kapitola

65. kapitola

Hymnus vďakyvzdania

1 Pre zbormajstra. Žalm. Dávidov. Pieseň.
2 Bože, patrí sa, aby sme ťa chválili na Sione a splnili ti tvoje sľuby, 3 lebo ty vyslýchaš modlitbu. Všetci smrteľníci prichádzajú k tebe obťažení hriechom: 4 naše hriechy sú príliš ťažké pre nás, len ty nám ich môžeš odpustiť. 5 Šťastný človek, ktorého si vyvolil a povolal k sebe, aby býval v tvojom nádvorí. Sýťme sa dobrodením tvojho domu, svätosťou tvojho chrámu! 6 Podivuhodnými skutkami svojej spravodlivosti nás vyslyšíš, Bože, naša spása, nádej všetkých končín zeme i ďalekých morí. 7 Svojou silou upevňuješ horstvá vyzbrojený mocou. 8 Tíšiš hukot mora, hukot vlnobitia i vzbury národov. 9 Obyvatelia celého sveta žasnú nad divmi, čo konáš. Svet nad nimi jasá od východu až po západ. 10 Staráš sa o zem, dávaš jej dážď z neba a obsypávaš ju bohatstvom. Z oblakov zosielaš hojné dažde, čo dávajú vzrast obiliu. Takto sa staráš o zem: 11 zvlažuješ jej brázdy, zarovnávaš hrudy, skypruješ ju vlahou a žehnáš, čo z nej klíči. 12 Celý rok venčíš svojimi darmi, kade len prejdeš, všade je hojnosť. 13 Stepné pašienky sú vlahou zarosené a kopce obklopené jasotom. 14 Nivy sa odievajú stádami oviec a údolia sa pokrývajú plášťom obilia, všetko spieva a kypí radosťou.