Predchádzajúca kapitola

33. kapitola

Hymnus na Prozreteľnosť

1 Oslavujte Jahveho, všetci statoční ľudia, lebo oslava od úprimných ľudí je mu milá.
2 Oslavujte Jahveho na citare, spievajte mu so sprievodom harfy! 3 Spievajte mu novú pieseň so sprievodom ľubozvučnej hudby za víťazných pokrikov! 4 Jahveho slovo je pravdivé, všetko, čo koná, je verné. 5 Jahve miluje statočnosť a spravodlivosť, jeho neustála láska naplňuje zem. 6 Jahveho slovo stvorilo nebesia, slnko, mesiac i hviezdy povstali na jeho rozkaz. 7 Všetkým moriam vyhradil miesta a z morských priepastí spravil zásobárne vody. 8 Nech si celý svet uctieva Jahveho, nech sa pred ním koria všetci obyvatelia zeme! 9 On prehovoril a povstal svet, na jeho rozkaz všetko vzniklo. 10 Jahve obracia navnivoč zámery pohanov, marí hriešne plány národov. 11 Ale Jahveho plány sú večné a zámery jeho lásky trvajú naveky. 12 Šťastný ľud, ktorý si uctieva pravého Boha, šťastný ľud, ktorý si vyvolil za svoj! 13 Jahve hľadí z nebies, všíma si každého človeka, 14 zo svojho sídla pozoruje všetkých obyvateľov zeme. 15 On sám stvoril srdcia všetkých ľudí a chápe všetky ich skutky. 16 Kráľa neochráni veľké vojsko ani siláka jeho veľká sila. 17 Kôň je neistý pre víťazstvo, lebo svojou veľkou silou nezachráni. 18 Jahve sám stráži svojich verných, čo sa spoliehajú na jeho milosrdnú lásku. 19 Chráni ich pred smrťou a sýti ich v čase hladu. 20 Túžobne očakávame Jahveho, on je naša pomoc a ochrana. 21 On je radosť nášho srdca, pevne dúfame v jeho sväté meno. 22 Jahve, nech tvoja láska spočíva na nás, ako naša nádej spočíva v tebe.