Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

33. kapitola

Hymnus na Prozreteľnosť

1 Oslavujte Jahveho, všetci statoční ľudia, lebo oslava od úprimných ľudí je mu milá.
2 Oslavujte Jahveho na citare, spievajte mu so sprievodom harfy! 3 Spievajte mu novú pieseň so sprievodom ľubozvučnej hudby za víťazných pokrikov! 4 Jahveho slovo je pravdivé, všetko, čo koná, je verné. 5 Jahve miluje statočnosť a spravodlivosť, jeho neustála láska naplňuje zem. 6 Jahveho slovo stvorilo nebesia, slnko, mesiac i hviezdy povstali na jeho rozkaz. 7 Všetkým moriam vyhradil miesta a z morských priepastí spravil zásobárne vody. 8 Nech si celý svet uctieva Jahveho, nech sa pred ním koria všetci obyvatelia zeme! 9 On prehovoril a povstal svet, na jeho rozkaz všetko vzniklo. 10 Jahve obracia navnivoč zámery pohanov, marí hriešne plány národov. 11 Ale Jahveho plány sú večné a zámery jeho lásky trvajú naveky. 12 Šťastný ľud, ktorý si uctieva pravého Boha, šťastný ľud, ktorý si vyvolil za svoj! 13 Jahve hľadí z nebies, všíma si každého človeka, 14 zo svojho sídla pozoruje všetkých obyvateľov zeme. 15 On sám stvoril srdcia všetkých ľudí a chápe všetky ich skutky. 16 Kráľa neochráni veľké vojsko ani siláka jeho veľká sila. 17 Kôň je neistý pre víťazstvo, lebo svojou veľkou silou nezachráni. 18 Jahve sám stráži svojich verných, čo sa spoliehajú na jeho milosrdnú lásku. 19 Chráni ich pred smrťou a sýti ich v čase hladu. 20 Túžobne očakávame Jahveho, on je naša pomoc a ochrana. 21 On je radosť nášho srdca, pevne dúfame v jeho sväté meno. 22 Jahve, nech tvoja láska spočíva na nás, ako naša nádej spočíva v tebe.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk