Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

19. kapitola

Jahve, slnko spravodlivosti

1 Pre zbormajstra. Žalm. Dávidov.
2 Nebesia hlásajú Božiu slávu a obloha rozpráva o veľkosti Božích diel. 3 Každý deň to zvestuje budúcemu dňu, každá noc to opakuje nasledujúcej noci. 4 Neužívajú reči ani slov, nepočuť nijaký zvuk, 5 a predsa ich hlas sa rozlieha celým svetom, ich posolstvo všetkými končinami zeme. On tam hore postavil stan pre slnko, 6 ktoré vychádza ako ženích zo svojej izby, teší sa sťa borec hotový do behu. 7 Vynára sa z jedného okraja neba, oblúkom sa uberá k druhému a nič sa neskryje pred jeho žiarou. 8 Jahveho zákon je dokonalý a obnovuje život, Jahveho svedectvo je pravdivé a vlieva múdrosť skromným ľuďom. 9 Jahveho nariadenia sú správne a obšťastňujú srdcia. Jahveho prikázania sú žiarivé, dávajú svetlo očiam. 10 Jahveho bázeň je výborná a potrvá naveky. Jahveho zákony sú pravdivé a spravodlivé. 11 Vzácnejšie nad zlato, nad množstvo čistého zlata, sú sladšie nad med, nad najlepší med. 12 Preto aj ja, tvoj sluha, riadim sa nimi; kto ich zachováva, má hojnú odmenu. 13 Ale kto badá vlastné poklesky? Preto ma osloboď od vín, ktoré nevidím. 14 Zachovaj ma najmä od pýchy, aby ma neovládala, tak budem dokonalý, čistý od veľkého hriechu. 15 Nech sú ti príjemné moje slová i myšlienky môjho srdca, Jahve, moje útočište a môj záchranca!